dnes je 20.9.2020

Input:

Komentár k ZDPH § 32 Služby dodávané členom - oslobodenie od dane

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5 Komentár k ZDPH § 32 Služby dodávané členom – oslobodenie od dane

Ing. Alžbeta Hermanová


32/1

Oslobodené od dane sú služby dodávané ako protihodnota členského príspevku pre vlastných členov politických strán a hnutí, cirkví a náboženských spoločností, občianskych združení vrátane odborových organizácií a profesijných komôr, ak toto oslobodenie od dane nenarušuje hospodársku súťaž; oslobodený od dane je aj tovar dodaný týmito osobami v úzkej súvislosti s dodanou službou.

 


32/2

Oslobodené od dane sú služby, ktoré svojim členom dodáva právnická osoba, ak:

a. všetci jej členovia vykonávajú činnosť, ktorá je oslobodená od dane podľa§ 28–41, alebo činnosť, ktorá nie je predmetom dane,

b. tieto služby sú priamo nevyhnutné na vykonávanie činnosti podľa písmena a),

c. táto právnická osoba požaduje od svojich členov len úhradu podielu na spoločných výdavkoch a

d. toto oslobodenie od dane nenarušuje hospodársku súťaž.

 


Ide o rôznezoskupenia, ktoré majúspoločný cieľ.Takýmto zoskupením alebo združením môže byť aj tanečný súbor, ktorý vyberá členské príspevky a je platiteľom dane.


Problém

Podľa prijatých stanov cieľom tanečného združenia je poskytovať možnosti záujmovo-športovo-umeleckej činnosti jednotlivcom v oblasti tanca, zúčastňovať sa na súťažiach, zabezpečovať vzdelávanie v oblasti metodiky tvorby v tanečnej oblasti, zúčastňovať sa na verejných vystúpeniach a zastupovať záujmy svojich členov voči iným organizáciám. Členstvo v združení vzniká dňom zaplatenia zápisného a členského príspevku. Podľa finančného poriadku musia byť všetky finančné príjmy použité na zvyšovanie úrovne tanečného združenia a reprezentácie v zahraničí. Súčasťou stanov tanečného združenia je aj komerčný poriadok, v ktorom sa uvádza existencia osobitnej zmluvy medzi tanečným klubom a vybraným tanečníkom a podpisovanie všeobecnej dohody o činnosti tanečníkom. Je prijatie členského príspevku plnenie oslobodené od dane?

Riešenie

Podľa§ 32 ods. 1zákona o DPH sú od dane oslobodenéslužby dodávané ako protihodnota členského príspevku pre vlastných členovokrem iného občianskych združení, aktoto oslobodenie od dane nenarušuje hospodársku súťaž.Ustanovenie§ 32zákona o DPH sa uplatňuje teda v tom prípade, ak napr. občianske združenie dodáva svojim členom služby, kedy protihodnotu za poskytnuté služby predstavuje členský príspevok platený členmi a oslobodenie od dane nenarušuje hospodársku súťaž. V prvom rade je potrebné vyšpecifikovať, aké služby občianske

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk