dnes je 1.10.2020

Input:

Komentár k ZDPH § 31 Výchovné a vzdelávacie služby - oslobodenie od dane

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4 Komentár k ZDPH § 31 Výchovné a vzdelávacie služby – oslobodenie od dane

Ing. Alžbeta Hermanová


31/1

Oslobodené od dane sú výchovné služby a vzdelávacie služby poskytované:

a. podľa osobitných predpisov,12)

b. právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa jednu podmienku alebo viac podmienok podľa§ 30 ods. 2,

c. ako odborný výcvik a rekvalifikácia poskytované podľa osobitného predpisu.13)

 


Osobitným odkazom je v danom prípadeZákon o školských zariadeniach,zákon o sústave základných a stredných škôl.Z uvedeného vyplýva, že len také výchovné a vzdelávacie služby môžu byť oslobodené od dane, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy.

Ak poskytuje výchovné a vzdelávacie služby napr. právnická osoba za odplatu, sú oslobodené od dane, ale musia spĺňať minimálne jednu podmienku uvedenú v§ 30 ods. 2zákona o DPH.

Ak by vzdelávacie služby poskytovala osoba iná ako zdaniteľná, t. j. napr. štátne školy, potom je ich činnosť mimo rozsah zákona o DPH.

Keďže termín „rekvalifikácia“ je v zákone o službách zamestnanosti nahradený novým názvoslovím„vzdelávanie a príprava pre trh práce“, odkaz v zákone o DPH na „odborný výcvik a rekvalifikáciu podľa zákona o službách zamestnanosti“ sa primerane uplatní na výchovné a vzdelávacie služby spadajúce pod nové názvoslovie v zákone o službách zamestnanosti, a to „vzdelávanie a príprava pre trh práce“.

Vzdelávanie a príprava pre trh práce je teoretická alebo praktická príprava, ktorá umožňuje získať nové vedomosti a odborné zručnosti na účel pracovného uplatnenia uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie vo vhodnom zamestnaní, alebo na účel udržania zamestnanca v zamestnaní, najmä vzdelávacími aktivitami zameranými na dokončenie vzdelania na základnej škole, alebo štúdia na strednej škole na účely získania dokladu o ukončení vzdelania na základnej škole, alebo

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk