dnes je 29.9.2020

Input:

Komentár k ZDPH § 3 Zdaniteľná osoba a ekonomická činnosť

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3 Komentár k ZDPH § 3 Zdaniteľná osoba a ekonomická činnosť

Ing. Alžbeta Hermanová


3/1

Zdaniteľnou osobou je každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť podľa odseku 2 bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti.


Z uvedeného vyplýva, že za zdaniteľnú osobu je možné považovať aj súkromnú osobu, ak zo svojej pravidelnej činnosti dosahuje príjem na pokračujúcej báze. Ide však o činnosť, kde existuje vopred dohodnutá protihodnota. Za zdaniteľnú osobu sa napr. nepovažuje súkromná osoba, ktorá dosiahne jednorazový príjem alebo nedohodnutý príjem (muzikant na ulici).


3/2

Ekonomickou činnosťou (ďalej len „podnikanie“) sa rozumie každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov a dodávateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti, činnosť vykonávanú ako slobodné povolanie podľa osobitných predpisov,1) duševnú tvorivú činnosť a športovú činnosť. Za podnikanie sa považuje aj využívanie hmotného majetku a nehmotného majetku na účel dosahovania príjmu z tohto majetku; ak je majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, považuje sa jeho využívanie na účel dosahovania príjmu za podnikanie v rovnakom pomere u každého z manželov, ak sa manželia nedohodnú inak.


Problém

Fyzická osoba /nie platiteľ/ prenajíma nehnuteľnosti a blíži sa obratom k sume podľa zákona o DPH, kedy je povinná registrácia a platenie DPH. Je fyzická osoba pri splnení podmienok obratu povinná sa registrovať na DPH? Ide o manželov, ktorí si príjmy delia medzi seba, nemajú žiadnu dohodu.

Riešenie

Pokiaľ ide o príjem z prenájmu manželov, je tento príjem delený v pomere napr. 50:50, (pokiaľ nemajú žiadnu dohodu) z čoho vyplýva, že celkový príjem sa delí dvomi, ak ide o manželov v BSM. Ak by bol napr. príjem z prenájmu vo výške 49 790 € za 12 po sebe idúcich predchádzajúcich mesiacov (sleduje sa príjem po jednotlivých mesiacoch a nie za kal. rok), potom sa tento príjem vydelí dvomi, z čoho vyplýva, že príjem na jedného z manželov je vo výške 24 895 €, a preto nie je potrebná registrácia.


Problém

Manžel podniká a za obdobie marec 2014 až február 2015 dosiahol obrat 49 790 €. V uvedenom obrate má zahrnutý aj prenájom z nehnuteľnosti, ktorá je v BSM manželov a hodnota príjmu z prenájmu predstavuje čiastku 22 000 €. Môže sa písomne dohodnúť s manželkou, ktorá nepodniká na tom, že podiel na prenájme bude mať manželka vo výške 80 %. Potom by manžel hranicu obratu nedosiahol a nemusel by sa registrovať na DPH.


3/3

Vykonávanie činnosti na základe pracovnoprávneho vzťahu, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo iného obdobného vzťahu, keď fyzická osoba je povinná dodržiavať pokyny alebo príkazy, čím sa vytvára stav podriadenosti a nadriadenosti z hľadiska podmienok vykonávanej činnosti a jej odmeňovania, sa nepovažuje za nezávislé vykonávanie činnosti podľa odseku 1.


O zdaniteľnú osobu nejde v prípade tzv. závislého vzťahu, t. j. osoba sama nerozhoduje o cieli svojej činnosti, neznáša priamo ekonomické riziká, existuje u nej vzťah podriadenosti, nerozhoduje slobodne o náplni svojej práce a pod. Vzťah podriadenosti musí byť priamy a organizovaný (pracovno-právny vzťah a obdobný vzťah).


Problém

Je hráč(športovec), ktorý má príjmy z činnosti na základe hráčskej zmluvy uzatvorenej medzi hráčom a klubom zdaniteľnou osobou?

Riešenie

Ak fyzická osoba – hráč, je povinná dodržiavať pokyny alebo príkazy trénera a športového klubu, čím sa vytvára stav podriadenosti a nadriadenosti z hľadiska podmienok vykonávanej činnosti a jej odmeňovania, potom sa táto činnosť hráča nepovažuje za nezávislé vykonávanie činnosti, a preto hráč nie je zdaniteľnou osobou. To, či ide o závislý vzťah, najlepšie zodpovie príslušná zmluva.


Problém

Je asistent poslanca (mestské zastupiteľstvo, národná rada) zdaniteľnou osobou, ak podniká vo viacerých oblastiach ako OSZČ a je platiteľom dane, pričom za prácu pre poslanca vystavuje mesačne faktúru a zo zmluvy uzatvorenej medzi poslancom a asistentom vyplýva, že sa podieľa na príprave:

  • podkladov pre návrhy zákonov,

  • mediálne prezentácie,

  • vedenie dokumentácie,

  • administratívne práce,

  • atď.

Riešenie:

Opätovne: to, či ide o závislý vzťah najlepšie zodpovie príslušná zmluva. Ak zmluva neurčuje asistentovi poslanca konkrétny čas výkonu práce, konkrétne

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk