dnes je 24.9.2020

Input:

Komentár k ZDPH § 29 Zdravotná starostlivosť - oslobodenie od dane

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2 Komentár k ZDPH § 29 Zdravotná starostlivosť – oslobodenie od dane

Ing. Alžbeta Hermanová


29/1

Oslobodené od dane je poskytovanie zdravotnej starostlivosti štátnymi a neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami podľa osobitného predpisu8)a tovary a služby s ňou priamo súvisiace poskytované týmito štátnymi a neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami. Oslobodené od dane nie je dodanie liekov a zdravotníckych pomôcok.

 


Zdravotná starostlivosť je podľa § 2 zákona o zdravotnej starostlivosti starostlivosť o ochranu, zachovanie a navrátenie zdravia fyzickej osoby, ktorú poskytuje zdravotnícky pracovník. Zdravotná starostlivosť sa poskytuje v zdraví , chorobe, pri pôrode a v šestonedelí. Zahŕňa prevenciu, diagnostiku a liečbu vrátane rehabilitácie, ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu, záchrannú zdravotnú službu a osobitnú zdravotnú starostlivosť. Osobitnou zdravotnou starostlivosťou je podľa § 37 zákona o zdravotnej starostlivosti psychiatrická starostlivosť, starostlivosť o osoby závislé od alkoholu alebo iných návykových látok, zdravotná starostlivosť súvisiaca s overením nových medicínskych poznatkov, odoberanie a prenos tkanív a orgánov, odber a darcovstvo krvi.

Zdravotná starostlivosť sa poskytuje ambulantne alebo ústavne formou primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivostiv štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadeniach. Neštátnym zdravotníckym zariadením je zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe povolenia ministerstva zdravotníctva alebo samosprávneho kraja.

V SR služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou upravuje § 13 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov nasledovne:

 • stravovanie,

 • pobyt na lôžku,

 • spracovanie údajov zistených pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

 • štatistické spracovanie lekárskeho predpisu,

 • doprava,

 • pobyt sprievodcu,

 • vypracovanie lekárskeho posudku,

 • poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie,

 • napr. poplatok za skoršie objednanie pacienta na vyšetrenie, právo výberu lekára za poplatok – ide o objednanie zdravotného výkonu, operácie, ktorú bude vykonávať konkrétny lekár, preto ide o službu zdravotnej starostlivosti,

 • vyplnenie formulára o pracovnej neschopnosti pacienta je tiež súčasťou zdravotnej starostlivosti.

 • zdravotná starostlivosť poskytnutá v rámci výkonu zdravotníckeho povolania na účely prevencie, stanovenia diagnózy a liečby;

 • preventívna lekárska prehliadka (aj v prípade, ak osoba, ktorá podstupuje zdravotný zákrok preventívnej povahy, netrpí žiadnou chorobou);

 • preventívna lekárska prehliadka zamestnanca ako súčasť pracovnej zdravotnej služby vykonávaná osobou oprávnenou na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, keď cieľom sú preventívne opatrenia smerujúce k ochrane zdravia zamestnancov;

 • screeningové vyšetrenia pre včasné zachytenie ochorení;

 • očkovanie;

 • lekárske vyšetrenia (aj v prípade, ak osoba, ktorá podstupuje vyšetrenie, netrpí žiadnou chorobou);

 • lekárske analýzy, ktoré sú predpisované lekármi v rámci nimi poskytovanej starostlivosti, majúce za cieľ umožniť pozorovanie a vyšetrenie pacienta ešte predtým, než bude nevyhnutné diagnostikovať, poskytnúť starostlivosť alebo vyliečiť prípadnú chorobu, aj keď sú vykonávané súkromnoprávnym zariadením;

 • zistenia krvnej skupiny na účely prevencie, stanovenia diagnózy a liečby,

 • analýza pupočníkovej krvi, ak má za cieľ skutočne umožniť stanovenie diagnózy;

 • extrakcia kĺbových chrupavkových buniek z chrupavkového materiálu, ktorý bol odobratý osobe s cieľom získať bunky, ktoré budú pestované, aby jej boli opätovne implantované (liečebný účel);

 • vyplnenie formulára o pracovnej neschopnosti pacienta (považuje sa za súčasť zdravotného výkonu);

 • vydanie potvrdenia o telesnej spôsobilosti alebo lekárske vyšetrenie za účelom vydania lekárskeho posudku, ak jeho primárnym účelom je ochrana zdravia osoby (vydáva sa s cieľom poskytnúť tretej osobe informácie o tom, že zdravotný stav osoby si vyžaduje obmedzenie určitých činností alebo ich vykonávanie len za určitých podmienok);

 • zdravotná starostlivosť poskytovaná fyzioterapeutom, liečebným pedagógom, logopédom, psychológom, masérom;

 • telefonická konzultácia zdravotného stavu s lekárom;

 • plastická operácia (napr. korekcia nosa, uší, očných viečok, odsatia prebytočného tuku, transplantácia vlasov, odstránenie nežiaducich materských znamienok), ak je uskutočnená s liečebným zámerom, ktorý sa považuje za nevyhnutný na účely prevencie, ošetrenia a liečenia chorôb, vrátane tých psychickej povahy, alebo iných zdravotných ťažkostí (ak sa plastická operácia vykoná len z kozmetických alebo skrášľovacích dôvodov, nepovažuje sa za zdravotnú starostlivosť, a teda nie je oslobodená od dane);

 • zdravotná starostlivosť poskytovaná zubnými lekármi.

Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti je:

fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe

 • povolenia vydaného v zmysle § 11 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti;

 • povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

 • povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľnej liečebne podľa zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

alebo

fyzická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe

 • licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v zmysle § 10 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (lekár, zubný lekár, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, liečebný pedagóg, logopéd, psychológ, masér);

 • licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti v zmysle § 7a zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti;

 • živnostenského oprávnenia podľa živnostenského zákona č.455/1991Zb. (viazané živnosti).

Zdravotníckymi pracovníkmivykonávajúcimi zdravotnícke povolanie v zmysle § 27zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivostisú napr. lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, asistent výživy, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, zubný technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, farmaceutický laborant, masér, očný optik, ortopedický technik, zdravotnícky asistent, sanitár, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik v zdravotníckom zariadení.

Za poskytovateľov zdravotnej starostlivostisa nepovažujú osoby, ktoré nie sú zdravotníckymi pracovníkmivykonávajúcimi zdravotnícke povolanie v zmysle § 27 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,napr. kozmetička; ľudový liečiteľ; aromaterapeut, arteterapeut, homeopat(aromaterapia, arteterapia, homeopatia a iné druhy terapie sa môžu posúdiť ako oslobodené od dane, ak sú zdravotnou starostlivosťou uskutočňovanou poskytovateľom zdravotnej starostlivosti).

Čo sa nepovažuje za zdravotnú starostlivosť?

Od dane nie sú oslobodené všetky služby, ktoré sú poskytované v rámci výkonu zdravotníckeho povolania. Ak zdravotnícki pracovníci vykonávajú činnosti za iným účelom, ako je ochrana ľudského zdravia, vrátane jeho udržania a obnovenia (v zmysle judikatúry Súdneho dvora EÚ), nemôžu tieto činnosti profitovať z oslobodenia od dane. Ide najmä o tieto činnosti:

 • služby zdravotnej starostlivosti, vykonávané za iným účelom, ako je ochrana ľudského zdravia, vrátane jeho udržania a obnovenia;

 • plastická operácia, ak nie je uskutočnená s liečebným zámerom, ktorý sa považuje za nevyhnutný na účely prevencie, ošetrenia a liečenia chorôb, vrátane tých psychickej povahy, alebo iných zdravotných ťažkostí, ale sa vykoná len z kozmetických alebo skrášľovacích dôvodov (napr. korekcia nosa, uší, očných viečok, odsatie prebytočného tuku, zväčšenie prsníkov, transplantácia vlasov, prepichovanie uší);

 • vydanie potvrdenia o telesnej spôsobilosti alebo lekárske vyšetrenie za účelom vydania lekárskeho posudku, ak jeho primárnym účelom nie je ochrana zdravia osoby (vydáva sa s cieľom poskytnúť tretej osobe potrebné podklady na rozhodnutie);

 • služby, ako napr. meranie hlučnosti alebo prašnosti prostredia, ktoré sú súčasťou pracovnej zdravotnej služby;

 • genetické testovanie na účely určenia otcovstva;

 • činnosti spočívajúce v zaslaní materiálu na odber pupočníkovej krvi novorodencov, v analýze a spracovaní tejto krvi a skladovaní kmeňových buniek, ktoré táto krv obsahuje na prípadné budúce liečebné ciele (ak majú za cieľ iba zabezpečiť, aby bol dostupný určitý zdroj na účel zdravotnej liečby, za neistého predpokladu, že by sa táto liečba stala potrebnou a samy osebe neslúžia na diagnostikovanie, liečbu alebo vyliečenie chorôb);

 • zistenia krvnej skupiny, ak nie je zisťovanie na účely prevencie, stanovenia diagnózy a liečby;

 • psychologické vyšetrenie vodičov, žiadateľov o zbrojný preukaz;

 • 3D výstupy zo sonografie, ktoré zdravotnícke zariadenie nahrá na CD nosič a odovzdá pacientovi, s výnimkou takých 3D výstupov zo sonografie, ktoré sú určené na účely poskytovania nasledovnej zdravotnej starostlivosti;

 • zdravotné prehliadky vykonávané za účelom prípravy lekárskeho znaleckého posudku vo veciach zanedbania odbornej lekárskej starostlivosti pre jednotlivcov zvažujúcich podanie žaloby (C307/01 Peter d´Ambrumenil);

 • vyhotovenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie poistenca zdravotníckym zariadením pre tretie osoby, ak nie je vyhotovený na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti;

 • lekárske potvrdenie pre účely stanovenia občianskoprávnej a trestnoprávnej zodpovednosti (C307/01 Peter d´Ambrumenil);

 • lekárske posudky v súvislosti s priznaním dôchodkov z titulu invalidity alebo s plneniami z úrazového poistenia (C212/01 Unterpertinger);

 • príprava lekárskych správ založených na lekárskych záznamoch bez vykonania prehliadky (C307/01 Peter d´Ambrumenil);

 • lekárske posudky s cieľom uzavretia poistnej zmluvy;

 • výpis zo zdravotnej dokumentácie pri uzatváraní životného poistenia;

 • pobyt sprevádzajúcej osoby rodičky počas jej pôrodu v zdravotníckom zariadení;

 • telefonická konzultácia s lekárom ohľadom zaradenia pacientov do príslušného zdravotníckeho zariadenia podľa volajúcim popísaných zdravotných ťažkostí.


29/2

Oslobodená od dane je aj:

a. ošetrovateľská starostlivosť a pôrodná asistencia,

b. kúpeľná starostlivosť, a ak kúpeľná starostlivosť nadväzuje na predchádzajúcu ambulantnú starostlivosť alebo ústavnú starostlivosť, aj služby s ňou priamo súvisiace,

c. poskytovanie zdravotnej starostlivosti zubnými lekármi a dodanie zubných náhrad zubnými lekármi a zubnými technikmi,

d. záchranná zdravotná služba a doprava osôb do zdravotníckeho zariadenia a zo zdravotníckeho zariadenia poskytovaná v súvislosti so zdravotnou starostlivosťou.

 


Podľa § 2 zákona o zdravotnej starostlivosti je zdravotnou starostlivosťou ajkúpeľná starostlivosť.Zákon o DPH oslobodzuje od dane kúpeľnú starostlivosť a ak kúpeľná starostlivosť nadväzuje na predchádzajúcu ambulantnú starostlivosť alebo ústavnú starostlivosť, potom aj služby s ňou priamo súvisiace sú oslobodené od dane.

Ambulantná starostlivosťsa poskytuje v ambulanciách ako primárna preventívna a liečebná starostlivosť, sekundárna zdravotná starostlivosť a následná zdravotná starostlivosť.

Primárnu, preventívnu a liečebnú starostlivosťposkytujú poistencovi praktickí lekári pre dospelých, pre deti a dorast, dorastoví lekári, gynekológovia, zubní lekári a ďalší príslušní zdravotnícki pracovníci.

Sekundárna a následná zdravotná starostlivosťje starostlivosť presahujúca rámec primárnej zdravotnej starostlivosti, poskytujú ju odborní lekári. Poistencovi sa poskytuje na základe odporúčania praktického lekára.

Ústavná starostlivosťsa poskytuje v lôžkových zariadeniach. Jej súčasťou je aj ústavná pohotovostná služba.

Následná zdravotná starostlivosťje upravená v § 20 zákona o zdravotnej starostlivosti. V zmysle tohto ustanovenia následná zdravotná starostlivosť nadväzuje na predchádzajúcu primárnu zdravotnú starostlivosť a sekundárnu zdravotnú starostlivosť v prípadoch, keď je to potrebné v záujme dokončenia liečebného procesu alebo na zlepšenie zdravotného stavu. Následná zdravotná starostlivosť zahŕňa okrem iného aj kúpeľnú starostlivosť a poskytuje sa ako ambulantná starostlivosť alebo ústavná starostlivosť v jednotlivých druhoch zdravotníckych zariadení na základe odporúčania lekárov primárnej alebo sekundárnej zdravotnej starostlivosti.

Na základe vyššie uvedených skutočností je potom od dane oslobodená kúpeľná starostlivosť poskytovaná ako následná zdravotná starostlivosť nadväzujúca na predchádzajúcu ambulantnú alebo ústavnú starostlivosť.Pritom je irelevantné, či sa kúpeľná starostlivosť poskytuje ako zdravotná starostlivosť na základe povinného zdravotného poistenia bezplatne, za čiastočnú úhradu na základe zmluvného poistenia alebo za plnú úhradu. Po zohľadnení vyššie uvedeného je na účely zákona o DPH potrebné považovať nielen kúpeľnú starostlivosť v rozsahu ustanovenom v § 7 zákona č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku, ale kúpeľnú starostlivosť v širšom rozsahu, t. j. podľa zákona o zdravotnej starostlivosti. Oslobodená od dane je teda každá kúpeľná starostlivosť, ak je poskytnutá zdravotníckym zariadením, ktoré má oprávnenie na poskytovanie tejto činnosti podľa zákona o zdravotnej starostlivosti a ak je poskytnutá na základe odporúčania lekára primárnej alebo sekundárnej zdravotnej starostlivosti.

Ako dôkaz, že kúpeľná liečba nadväzuje na predchádzajúcu ambulantnú alebo ústavnú liečbu, sa na účely DPH akceptuje každý vierohodný doklad preukazujúci túto skutočnosť – napr. odporúčanie lekára primárnej alebo sekundárnej zdravotnej starostlivosti, t. j. aj kúpeľného lekára – špecialistu.Návrh lekárana kúpeľnú liečbu jedôkazným prostriedkomnielen pre tuzemských, ale aj pre zahraničných pacientov.

Pod kúpeľnú starostlivosť sa zahŕňa ajposkytovanie ubytovania a stravovaniav rámci kúpeľnej starostlivosti a teda je oslobodené od dane, pretože sa tieto služby považujú za služby priamo súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou.

Biomedicínsky výskum

Biomedicínsky výskum je získavanie a overovanie nových biologických, medicínskych, ošetrovateľských poznatkov a poznatkov z pôrodnej asistencie na človeku. Biomedicínsky výskum zahŕňa každú výskumnú činnosť v oblasti biológie, medicíny, farmácie, ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie a psychológie, ktorá môže ovplyvniť fyzické alebo psychické zdravie človeka, ktorý sa zúčastňuje na tomto výskume (ďalej len "účastník výskumu"). Od biomedicínskeho výskumu sa očakáva priamy prospech pre fyzické alebo psychické zdravie účastníka výskumu. Biomedicínsky výskum, od ktorého sa neočakáva priamy prospech pre fyzické alebo psychické zdravie účastníka výskumu (ďalej len "výskum bez zdravotnej indikácie"), sa môže vykonať len vtedy, ak riziko alebo záťaž spojené s účasťou v tomto výskume sú pre účastníka výskumu prijateľné.

Biomedicínsky výskum možno vykonávať len za podmienok ustanovených zákonom o zdravotnej starostlivosti a osobitným predpisom, ktorým je zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o liekoch“). V prípade biomedicínskeho výskumu, ktorý je klinickým skúšaním liečiv podľa zákona o liekoch, písomnú dokumentáciu projektu biomedicínskeho výskumu predkladá etickej komisii zadávateľ, ktorým je osoba, ktorá vedie a financuje klinické skúšanie. Z ustanovenia § 28 ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti a z § 29 ods. 4 zákona o liekoch vyplýva, že klinické skúšanie liečiv je biomedicínskym výskumom.

Klinické skúšanie liekov

Klinickým skúšaním je podľa zákona o liekoch každý výskum na človeku, ktorým sa určujú alebo potvrdzujú klinické účinky, farmakologické účinky alebo iné farmakodynamické účinky, ktorým sa preukazuje akýkoľvek žiaduci alebo nežiaduci účinok, a ktorým sa zisťuje absorpcia, distribúcia, metabolizmus a vylučovanie jedného skúšaného humánneho lieku alebo viacerých skúšaných humánnych produktov alebo skúšaných humánnych liekov s cieľom zistiť ich neškodnosť a účinnosť; klinickým skúšaním sa hodnotí aj biologická dostupnosť a biologická rovnocennosť skúšaného humánneho produktu alebo skúšaného humánneho lieku.

Pri vykonávaní klinického skúšania na človeku sa okrem dodržania podmienok uvedených v zákone o liekoch musia dodržiavať ajpodmienky biomedicínskeho výskumuuvedené v zákone o zdravotnej starostlivosti. V zmysle § 30 ods. 3 zákona o liekoch zdravotnú starostlivosť v súvislosti s klinickým skúšaním skúšaného humánneho produktu alebo lieku poskytuje účastníkovi skúšajúci, ktorým je lekár alebo zdravotnícky pracovník spôsobilý na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo sám zadávateľ klinického skúšania (osoba, ktorá vedie a financuje klinické skúšanie).

V prvej etape klinického skúšania sa skúšaný humánny produkt podáva zdravému človeku s cieľom zistiť znášanlivosť skúšaného produktu; v druhej etape sa podáva chorému človeku s cieľom overiť predpokladaný terapeutický účinok, vhodnosť navrhovaných indikácií a zistiť výskyt nežiaducich účinkov; v tretej etape sa podáva väčšiemu počtu chorých ľudí s obdobným cieľom ako v druhej etape a vo štvrtej etape sa po uvedení na trh sledujú nové poznatky o jeho liečebných účinkoch.

Keďže biomedicínskym výskumom jekaždá výskumná činnosť v oblasti farmácie, ktorá bola posúdená a schválená podľa zákona o zdravotnej starostlivosti alebo zákona o liekoch, schválené klinické skúšanie je

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk