dnes je 5.12.2023

Input:

Komentár k ZDPH § 26 Prepočet cudzej meny a zaokrúhľovanie dane

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1 Komentár k ZDPH § 26 Prepočet cudzej meny a zaokrúhľovanie dane

Ing. Alžbeta Hermanová


26/1

Ak sa požaduje platba pri dodaní tovaru, dodaní služby alebo nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v cudzej mene, prepočíta sa na účely určenia základu dane na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska5a)v deň predchádzajúci dňu vzniku daňovej povinnosti. Osoba povinná platiť daň môže používať na prepočet cudzej meny na eurá kurz platný podľa colných predpisov v deň vzniku daňovej povinnosti; rozhodnutie používať kurz platný podľa colných predpisov sa musí písomne oznámiť daňovému úradu pred jeho prvým použitím a je záväzné počas celého kalendárneho roka. Pri oprave základu dane podľa§ 25sa použije kurz, ktorý sa použil pri vzniku daňovej povinnosti.

 


Ak je dodaný tovar v USD dňa 10.