dnes je 1.10.2020

Input:

Komentár k ZDPH § 25 Oprava základu dane

4.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4 Komentár k ZDPH § 25 Oprava základu dane

Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD.


§ 25/1222/2004 Z.z. , s učinnosťou ku dňu 1.1.2017 222/2004 Z.z.......

Základ dane pri dodaní tovaru alebo služby a pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa opraví:

a) pri úplnom alebo čiastočnom zrušení dodávky tovaru alebo služby a pri úplnom alebo čiastočnom vrátení dodávky tovaru,

b) pri znížení ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti,

c) pri zvýšení ceny tovaru alebo služby.


Problematiku opravy základu dane rozoberáme na konci § 25 vo väzbe na viaceré ustanovenia zákona o DPH.


§ 25/2222/2004 Z.z. , s učinnosťou ku dňu 1.1.2017 222/2004 Z.z.......

Ak sa po nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vráti nadobúdateľovi spotrebná daň zaplatená v členskom štáte, z ktorého bol tovar odoslaný alebo prepravený, základ dane sa zníži o sumu vrátenej spotrebnej dane.


§ 25/3222/2004 Z.z. , s učinnosťou ku dňu 1.1.2017 222/2004 Z.z.......

Rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave základu dane, a pri oprave základu dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo pri dodaní tovaru alebo služby, keď je povinný platiť daň nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby, rozdiel sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby obdržal doklad o oprave základu dane. Ak sa pri oprave základu dane nevyhotovuje doklad o oprave základu dane, uvedie sa rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nastala skutočnosť, ktorá má za následok opravu základu dane.


V súčasnosti platné ustanovenie § 25 ods. 3 zákona určuje zdaňovacie obdobie, v ktorom má dodávateľ vykonať opravu základu dane len pre prípad, že k oprave základu dane je vyhotovený doklad o oprave základu dane. V zákone absentuje určenie obdobia, v ktorom by mal dodávateľ vykonať opravu základu dane, ak ide o prípady, kedy dodávateľ k oprave základu dane nevyhotovuje doklad o oprave základu dane (napr., ak opravuje základ dane voči nezdaniteľnej osobe alebo v prípade poskytnutia tzv. nepriamych zliav, ktoré sú poskytnuté inej osobe ako priamemu odberateľovi – viď rozsudok C - 317/94, Elida Gibbs Ltd.). Z uvedeného dôvodu sa ustanovenie dopĺňa a v prípade, že platiteľ dane pri oprave základu dane nevyhotovuje doklad o oprave základu dane, uvedie opravu základu dane do daňového priznania za to zdaňovacie obdobie, kedy nastala skutočnosť rozhodná na opravu základu dane, ktorou je napr. poskytnutie zľavy, zrušenie plnenia a iné (ak nastanú skutočnosti uvedené v § 25 ods. 1 zákona).


Výrobca kozmetiky A dodal kozmetické výrobky určitej značky predajcovi kozmetiky B dňa 24. 1. 2014. Hodnota jedného výrobku bola v čiastke 120 € vrátane dane, t. j. základ dane predstavuje hodnotu 100 €, DPH predstavuje 20 %, t. j. 20 €.

Výrobca A na základe dohodnutých zmluvných podmienok s predajcom B poskytol nepriamu zľavu vo forme kupónov v hodnote 10 € kupujúcemu C (napr. konečnému spotrebiteľovi). Táto nepriama zľava spočíva v nasledovnom:

Predajca B predá kozmetický výrobok výrobcu napr. dňa 30. 1. 2014 v hodnote 150 €, z toho základ dane je 125 € a daň vo výške 25 €. Výrobca A poskytne kupujúcemu C zľavu vo výške 10 €, t. j. kupujúci C zaplatí za výrobok 140 €.

Na základe dohody výrobcu A s predajcom B, zľavu 10 €, uhradí výrobca predajcovi po predložení kupónu napr. 11. 2. 2014. Výrobca A si zníži základ dane o 10 € za zdaňovacie obdobie február 2014.


§ 25/4222/2004 Z.z. , s učinnosťou ku dňu 1.1.2017 222/2004 Z.z.......

Colný orgán vráti alebo odpustí daň pri dovoze tovaru na základe žiadosti v prípadoch podľa čl. 116 až 121 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 s výnimkou prípadu, ak platiteľ môže odpočítať daň z dovezeného tovaru v plnom rozsahu; táto výnimka sa nevzťahuje na prípad podľa čl. 117 nariadenia (EÚ) č. 952/2013. Ak pri dovoze tovaru nevyrubuje daň colný orgán, zníženie základu dane a dane pri dovoze tovaru vykoná platiteľ najskôr v zdaňovacom období, v ktorom colný orgán vráti alebo odpustí clo, a zvýšenie základu dane a dane pri dovoze tovaru vykoná platiteľ v zdaňovacom období, v ktorom sa colná hodnota tovaru zvýšila; oprava základu dane a dane sa nevykoná, ak platiteľ môže alebo mohol odpočítať daň z dovezeného tovaru v plnom rozsahu.


§ 25/5222/2004 Z.z. , s učinnosťou ku dňu 1.1.2017 222/2004 Z.z.......

Ak pri dovoze tovaru vznikne daňová povinnosť v tuzemsku právnickej osobe z iného členského štátu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, colný orgán vráti tejto osobe daň zaplatenú pri dovoze, ak

a) ide o tovar odoslaný alebo prepravený z územia tretieho štátu a miestom určenia tovaru je iný členský štát ako tuzemsko a

b) táto osoba preukáže, že nadobudnutie tovaru bolo predmetom dane v členskom štáte určenia tovaru.


§ 25/6222/2004 Z.z. , s učinnosťou ku dňu 1.1.2017 222/2004 Z.z.......

Základ dane a daň sa nemusí opraviť, ak platiteľ zníži cenu tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti voči inému platiteľovi za predpokladu, že na takom postupe sa obidve strany písomne dohodli.


Toto ustanovenie platí len pre tuzemských platiteľov dane. Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ sa vzájomne tuzemskí platitelia dohodnú písomnou formou, dodávateľ v konečnom dôsledku odvedie daň v plnej výške odhliadnuc od poskytnutej zľavy z ceny a odberateľ si daň odpočíta z tej istej výšky. Účtovne však úpravy vykonať musí, to znamená, že hoci nie je potrebné vykonať opravu základu dane v intenciách zákona o DPH, účtovne áno.


§ 25/7222/2004 Z.z. , s učinnosťou ku dňu 1.1.2017 222/2004 Z.z.......

Pri oprave základu dane sa použije sadzba dane, ktorá bola platná v čase vzniku daňovej povinnosti pri zdaniteľnom obchode, na ktorý sa oprava základu dane vzťahuje.


O oprave základu dane hovorí jednak §25 zákona o DPH – z pozície dodávateľa, alebo nadobúdateľa tovaru, prípade z pozície prijímateľa cezhraničnej služby. S opravou základu dane úzko súvisí § 75 ods. 7, ktorý ustanovuje podmienky vyhotovenia dokladu (faktúry) k oprave pôvodného plnenia. Podľa cit. ustanovenia každý doklad, ktorý mení alebo dopĺňa pôvodnú faktúru a výslovne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje, sa považuje za faktúru. Tento doklad musí okrem povinných údajov obsahovať aj poradové číslo pôvodnej faktúry. Dokladom, ktorý mení alebo dopĺňa pôvodnú faktúru, môže byť aj súhrnná faktúra.


Pokiaľ odberateľ prijme doklad o oprave základu dane, vzťahuje sa na neho § 53 – najmä odsek 1 a 2 zákona o DPH ale len za podmienky, že ide o opravu základu dane podľa § 25.

Pokiaľ odberateľ prijme rozhodnutie colného úradu o dodatočnom vrátení alebo zvýšení dane, vzťahuje sa na odberateľa § 53 ods. 3 a 4 zákona o DPH.


Zákon o DPH nepozná pojem daňový dobropis a daňový ťarchopis, no v záujme zjednodušenia pojmov sa tento termín bude používať v našich príkladoch pri opravách základu dane.

§ 25 ods. 1 zákona o DPH – oprava základu dane

Základ dane pri dodaní tovaru alebo služby a pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa opraví:

a) pri úplnom alebo čiastočnom zrušení dodávky tovaru alebo služby a pri úplnom alebo čiastočnom vrátení dodávky tovaru,

b) pri znížení ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti,

c) pri zvýšení ceny tovaru alebo služby.

§ 25 ods. 3 – kedy a kde sa uvádza oprava základu dane v daňovom priznaní

Rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave základu dane. Platiteľ, ktorý dodal tovar alebo poskytol službu v tuzemsku, uvedie opravu základu dane v riadku 26 a 27 daňového priznania.

Platiteľ, ktorý dodal tovar do iného členského štátu alebo do tretieho štátu, alebo platiteľ, ktorý dodal plnenie oslobodené od dane s miestom dodania v tuzemsku, uvádza opravu základu dane v riadku 15 a buď v riadku 16, alebo 17, a to podľa toho, o akú dodávku ide.

Pri oprave základu dane pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu - keď je povinný platiť daň nadobúdateľ tovaru - sa rozdiel uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadobúdateľ tovaru prijal doklad o oprave základu dane. Opravu uvedie v riadku 26, 27 a 28.

Pri oprave základu dane pri „samozdanení” cezhraničnej služby sa rozdiel uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadobúdateľ tovaru prijal doklad o oprave základu dane. Rovnako ako pri nadobudnutí tovaru a jeho oprave, opravu samozdanenia služby uvedie v riadku 26, 27 a 28 daňového priznania.

§ 25 ods. 6 – Kedy sa nemusí opraviť základ dane a daň

Základ dane a daň sa nemusí opraviť, ak platiteľ zníži cenu tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti voči inému platiteľovi za predpokladu, že na takom postupe sa obidve strany písomne dohodli. Táto podmienka platí len pri tuzemských dodávkach a ich opravách.

Platitelia majú možnosť využiť toto ustanovenie len v prípade vyhotovenia dobropisov a pre účely DPH, nikdy nie v prípade ťarchopisov. Z hľadiska účtovného je však dobropis potrebné vyhotoviť pre evidenciu príjmov a ich vrátenie.

§ 25 ods. 7 – sadzba dane pri oprave základu dane

Pri oprave základu dane sa použije sadzba dane, ktorá bola platná v čase vzniku daňovej povinnosti pri zdaniteľnom obchode, na ktorý sa oprava základu dane vzťahuje.

§ 26 ods. 1 – prepočet cudzej meny

Ak sa požaduje platba pri dodaní tovaru, dodaní služby alebo nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v cudzej mene, prepočíta sa na účely určenia základu dane na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu vzniku daňovej povinnosti. Osoba povinná platiť daň môže používať na prepočet cudzej meny na eurá kurz platný podľa colných predpisov v deň vzniku daňovej povinnosti; rozhodnutie používať kurz platný podľa colných predpisov sa musí písomne oznámiť daňovému úradu pred jeho prvým použitím a je záväzné počas celého kalendárneho roku. Pri oprave základu dane podľa § 25 sa použije kurz, ktorý sa použil pri vzniku daňovej povinnosti.

§ 53 – uvádzanie opravy základu dane pri PRIJATÍ daňového dobropisu – kedy a kde

Dobropis u odberateľa – povinnosť opravy

Podľa odseku 1 cit. ustanovenia - ak bola vykonaná oprava základu dane podľa § 25, ktorá má za následok zníženie základu dane, je platiteľ, ktorý odpočítal daň, povinný opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane. Uvedie sa v riadku 28 daňového priznania.

Ak platiteľ doklad o oprave základu dane nedostane do 30 dní odo dňa, keď nastala takáto skutočnosť opraví odpočítanú daň v zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 30 dní odo dňa, keď nastala oprava základu dane, ktorá mala za následok zníženie základu dane. Ak sa oprava odpočítanej dane vzťahuje na nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo dodanie tovaru alebo služby, keď je povinný platiť daň príjemca plnenia, platiteľ súčasne opraví aj základ dane a daň podľa § 25 Oprava základu dane Zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. a s účinnosťou od januára 2017 oprava odpočítanej dane pri dovoze tovaru sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ vykonal opravu základu dane. S výnimkou ak daň zaplatená pri dovoze tovaru bola dodatočne vrátená v plnej výške alebo čiastočne podľa colných predpisov, platiteľ je v takomto prípade povinný opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom colný orgán vrátil daň.

základu dane s výnimkou podľa odseku 3.

Dobropis u odberateľa – možnosť opravy

Podľa odseku 2 cit. ustanovenia - ak bola vykonaná oprava základu dane podľa § 25, ktorá má za následok zvýšenie základu dane, má platiteľ, ktorý odpočítal daň, právo opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane. Uvedie sa v riadku 28 daňového priznania.

Ak sa oprava základu dane vykoná podľa § 68d ods. 8, oprava sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ zaplatil, a to vo výške zodpovedajúcej sume, ktorú zaplatil. S účinnosťou od januára 2017 oprava odpočítanej dane pri dovoze tovaru sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ vykonal opravu základu dane. S výnimkou ak daň zaplatená pri dovoze tovaru bola dodatočne zvýšená podľa colných predpisov, platiteľ môže opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom bola dodatočne zvýšená daň zaplatená colnému orgánu.

Pričom § 68d ods. 8 Zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. hovorí, že ak po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť, nastane oprava základu dane pri dodaní tovaru alebo služby a pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu pri úplnom alebo čiastočnom zrušení dodávky tovaru alebo služby a pri úplnom alebo čiastočnom vrátení dodávky tovaru, pri znížení ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti, pri zvýšení ceny tovaru alebo služby, ktorá má za následok zníženie vzniknutej daňovej povinnosti, platiteľ uvedie opravu základu dane a dane v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom vrátil platbu, a to v rozsahu vrátenej platby. Ak sa opravou základu dane zvýši základ dane, platiteľ uvedie opravu základu dane a dane v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom prijal platbu, a to v rozsahu prijatej platby.

§ 75 ods. 7 – vyhotovenie opravného dokladu

Každý doklad, ktorý mení alebo dopĺňa pôvodnú faktúru a výslovne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje, sa považuje za faktúru. Tento doklad musí okrem povinných údajov obsahovať aj poradové číslo pôvodnej faktúry. Dokladom, ktorý mení alebo dopĺňa pôvodnú faktúru, môže byť aj súhrnná faktúra vystavená podľa odseku.

Doklad, ktorým sa opravuje pôvodné plnenie, uvádza v časti „deň dodania” pôvodný dátum dodávky, a to bez ohľadu na to, či ide o opravu základu dane podľa § 25, alebo nie.

Pri oprave základu dane v zmysle § 25 alebo inej oprave sa za deň dodania považuje deň dodania pôvodného plnenia, ale dátum vyhotovenia faktúry sa uvedie deň, kedy došlo k oprave.

Čiastočné alebo úplné zrušenie dodávky tovaru alebo služby

O čiastočné alebo úplné zrušenie dodávky tovaru alebo služby môže ísť napr. vtedy, ak bola podpísaná zmluva alebo dohodnutá objednávka na dodanie tovaru alebo služby a táto zmluva, resp. objednávka, bola následne zrušená, pričom už došlo k fakturácii.


Platiteľ (s mesačným zdaňovacím obdobím) ako objednávateľ sa dohodol s dodávateľom (platiteľom s mesačným zdaňovacím obdobím) na dodávke stavebných prác na základe zmluvy o dielo, v ktorej sú uvedené konkrétne podmienky dodávky stavebných prác, t. j., kde sa má stavať, v akom objeme, o akú stavbu ide, kedy sa bude fakturovať za čiastočné dodanie stavebných prác, dokedy je možné odstúpiť od zmluvy bez sankcie a pod. Preinvestovať sa mala čiastka 12 mil. € vrátane DPH. Vzhľadom na zmluvné podmienky mal odberateľ dodávateľovi stavebných prác uhradiť 50 % dohodnutej ceny ešte pred začatím stavebných prác.

6 mil. € bolo uhradených na účet dodávateľa dňa 22. 2. Dodávateľ pre odberateľa vystavil faktúru za prijatú platbu vopred dňa 25. 2., ktorú odberateľ prijal dňa 27. 2. Dodávateľ odviedol daň z prijatej platby vopred za zdaňovacie obdobie február v riadku 03 – základ dane - uviedol čiastku 5 000 000 € a v riadku 04 daň 1 000 000 € a odberateľ za zdaňovacie obdobie február uplatnil právo na odpočítanie dane.

Vzhľadom na to, že zo strany dodávateľa došlo k nečakaným problémom, odstúpil dňa 23. 3. od zmluvy o dielo.

Dodávateľ vystavil dobropis dňa 27. 3. na čiastku 6 mil. € vrátane DPH, nakoľko bola zrušená celá dodávka stavebných prác a základ dane v čiastke 5 mil. € uviedol v mínusovej hodnote v daňovom priznaní v riadku 26 a čiastku 1 000 000 (DPH) uviedol rovnako v mínusovej hodnote v riadku 27 daňového priznania za zdaňovacie obdobie marec, t. j. vtedy, kedy bol vyhotovený doklad o oprave základu dane v zmysle § 25 ods. 3.

Odberateľ, ktorý dobropis prijal dňa 5. 4., je v zmysle § 53 povinný opraviť pôvodne odpočítanú daň a za zdaňovacie obdobie marec uvedie do riadku 28 čiastku 1000 000 € s plusovou hodnotou.

          
Zd.obdobie  Dodávateľvystavil:  r. 3 DP  r. 4DP  r. 26DP  r. 27 DP  Zd.obdobie  Odberateľ prijal :  r. 21 DP  r. 28 DP  
Február   22. 2.   5000000   1000000         Február   27. 2.   - 1000000      
Marec   27. 3.         - 5000000   - 1000000   Apríl   5. 4.      + 1000000   

Hoci zákon o DPH ustanovuje, že základ dane sa opravuje iba v prípade dodania tovaru alebo služby a pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, resp. samozdanení služieb, bol prijatý záver, že opravy základu dane sa vykonajú aj v prípade, ak bola prijatá platba vopred, teda ešte pred dodaním tovaru alebo služby a následne sa mení protihodnota a opravuje základ dane v intenciách ustanovenia § 25.

Ak by bola v rámci jedného zdaňovacieho obdobia vyhotovená faktúra za prijatú platbu vopred a došlo by k zrušeniu dodávky, nebude sa uvádzať v daňovom priznaní, nakoľko daň bude v rámci jedného zdaňovacieho obdobia u dodávateľa vysporiadaná. To platí aj u odberateľa za podmienky, že faktúru za prijatú platbu vopred a dobropis pridal v tom istom zdaňovacom období.

Tak ako dodávateľ, tak aj odberateľ však uvedú tieto skutočnosti v záznamoch podľa § 70 zákona o DPH.

Úplné alebo čiastočné vrátenie dodávky tovaru v rámci tuzemska

K úplnému alebo čiastočnému vráteniu dodávky tovaru (nie služby) dochádza v prevažnej miere nesplnením určitých kvalitatívnych alebo iných zmluvných podmienok.


Dodávateľ topánok mať dodať v priebehu mesiaca január zimnú, prechodnú a letnú obuv odberateľovi, ktorý predáva topánky. Dodávka obuvi sa oneskorila a bola dodaná a prevzatá skladníkom odberateľa až v mesiaci máj, kedy bola aj vystavená faktúra (30. 5. )Dodávateľ uviedol v riadku 3 daňového priznania základ dane 10 000 € a daň 2000 € uvedie v riadku 4 daňového priznania za mesiac máj – kedy došlo k dodávke tovaru.

Hodnota dodanej obuvi bola v čiastke 12 000 € vrátane DPH, z toho zimná obuv bola v hodnote 6000 €, prechodná obuv v hodnote 3000 € vrátane DPH a letná obuv v hodnote 3000 € vrátane DPH.

Odberateľ doklad o oprave prijal 31. 5. a za zdaňovacie obdobie máj si daň vo výške 2 000 € odpočítal.

Vzhľadom na to, že išlo o módny trend zimnej obuvi, ktorý sa z hľadiska sezóny stal nepredajným, vrátil odberateľ časť dodávky späť v mesiaci júl (28. 7.) Išlo o zimnú obuv, t. j. o hodnotu 6 000 € vrátane DPH. Na základe reklamačného listu a vrátenej zásielky dodávateľ vyhotovil dobropis na čiastku – 6000 € vrátane DPH dňa 2. 8.

Dodávateľ uvedie dobropis na vrátenú dodávku v riadku 26 daňového priznania v mínusovej hodnote – pričom základom dane bude čiastka – 5000 € a daň – 1 000 € uvedie v riadku 27 daňového priznania za zdaňovacie obdobie august.

Odberateľ dobropis prijal dňa 3. 8.

Za zdaňovacie obdobie august je odberateľ povinný opraviť časť pôvodne odpočítanej dane, t. j. čiastku 1000 € uvedie v riadku 28 v plusovej hodnote.

          
Zd.obdobie   Dodávateľvystavil:   r. 3 daň. priz.   r. 4daň. priz.   r. 26daň. priz.   r. 27 daň. priz.   Zd.obdobie   Odberateľ prijal :   r. 21 daň. priz.   r. 28 daň. priz.   
Máj   30. 5.   10000   2000         Máj   31. 5.   - 2000      
Júl   28. 7.         - 5000   - 1000   August   3. 8.      + 1000   

Úplné alebo čiastočné vrátenie dodávky tovaru v rámci EÚ


Dodávateľ – osoba registrovaná pre daň v ČR dodal a prepravil do tuzemska počítače dňa 6. 2. v celkovej hodnote 150 000 CZK bez DPH v počte 10 ks pre slovenského platiteľa s mesačným zdaňovacím obdobím, ktorý si počítače objednal pod slovenským IČ DPH. Faktúra bola vystavená dňa 10. 2. a odberateľom prijatá 14. 2. Odberateľovi vznikla daňová povinnosť dňom vystavenia faktúry 10. 2., na základe čoho bol povinný priznať daň v tuzemsku v daňovom priznaní v riadku 07 a 08 za zdaňovacie obdobie február. Prepočet kurzu ECB bol povinný vykonať v zmysle § 26 ods. 1 zákona o DPH v deň predchádzajúci vzniku daňovej povinnosti, t. j. kurzom z 9. 2. Kurz bol 24,985, z čoho vyplýva, že základ dane bol vypočítaný na € v hodnote 6003,60 a DPH 20 % 1200,72 €.

Uvedenú čiastku si platiteľ aj odpočítal za zdaňovacie obdobie február.

Počítače boli nainštalované, avšak v priebehu mesiaca marec a apríl sa začali 3 počítače kaziť. Český dodávateľ obhliadkou počítačov v mesiaci apríl na mieste v SR zistil, že počítače nie je možné opraviť, a tak uznal reklamáciu a počítače zobral späť do ČR. Odberateľ zo SR sa rozhodol, že nebude žiadať o dodávku náhradných kusov a požadoval vrátiť peniaze vo výške 45000 CZK (1 počítač bol v hodnote 15 000 CZK).

Český dodávateľ vystavil dobropis dňa 14. 5. na čiastku – 45 000 CZK a peniaze poukázal na účet odberateľa – slovenského platiteľa dane v ten istý deň. Slovenský platiteľ prijal doklad o oprave základu dane dňa 16. 5.

V zmysle § 25 ods. 3 vo väzbe na § 53 ods. 1 je slovenský platiteľ povinný vykonať opravu základu dane v tom zdaňovacom období, kedy prijal doklad o oprave základu dane.

Keďže doklad prijal dňa 16. 5., potom za zdaňovacie obdobie máj musí vysporiadať základ dane a daň jednak v riadku 26 a 27 daňového priznania a jednak v riadku 28 daňového priznania.

Podľa § 26 ods. 1 sa pri oprave základu dane použije kurz, ktorý sa použil pri vzniku daňovej povinnosti z nadobudnutia tovaru. Keďže kurz bol z 9. 2. vo výške 24,985 – prepočíta sa v riadku 26 základ dane zo sumy 45 000 CZK na 1801,08 €, ktorý sa v riadku 26 uvedie so znamienkom mínus. Adekvátne k základu dane sa vypočíta 20 % DPH – t. j. v riadku 27 sa uvedie čiastka 360,22 € so znamienkom mínus.

Vzhľadom na to, že ide o opravu základu dane u nadobúdateľa tovaru a zároveň odberateľa, upraví aj odpočítanú daň v riadku 28, t. j. v riadku 28 uvedie čiastku 360,22 € so znamienkom plus.

Zd.obdobie   Nadobúdateľ prijal ČR   r. 7 daň. priz.   r. 8daň. priz.   r. 26daň. priz.   r. 27 daň. priz.   Zd.obdobie   Nadobúdateľ prijal z ČR:   r. 21 daň. priz.   r. 28 daň. priz.   
Február   10. 2.   6003,60   1200,72         Február   10. 2.   - 1200,72      
Máj   16. 5.         - 1801,08   - 360,22   Máj   3. 8.      + 360,22   

Zníženie ceny tovaru alebo služby

Pri znížení ceny tovaru alebo služby sa postupuje formou opravy základu dane iba v tom prípade, ak už došlo k dodaniu tovaru alebo služby a dodanie bolo vyfakturované.

Akékoľvek zľavy zakladajú povinnosť opraviť pôvodný základ dane. Na druhej strane ale nie je vždy technicky možné vykonať opravy základu dane tak, aby nebol porušený zákon o DPH, preto je možné písomne dohodnúť s odberateľom nevystavenie dobropisu v zmysle zákona o DPH § 25 ods. 6, z čoho vyplýva, že dodávateľ v konečnom dôsledku odviedol daň v plnej výške odhliadnuc od poskytnutej zľavy z ceny a odberateľ si daň odpočítal z tej istej výšky. Účtovne však úpravy vykonať musí, t. zn., že hoci nie je potrebné vykonať opravu základu dane v intenciách zákona o DPH, účtovne áno.

Skonto


Platiteľ – dodávateľ poskytuje skonto za skoršiu úhradu faktúry. Ak napr. uhradí odberateľ faktúru do 5 dní, poskytuje 5 % skonto – teda zľavu z ceny. Aby nemusel vykonať opravu základu dane, požiada odberateľa o písomný súhlas. V takom prípade sa len účtovne vysporiadava základ dane. Daň je odvedená z fakturovanej ceny a odpočet je uplatnený z fakturovanej ceny bez ohľadu na to, že cena bola znížená o 5 %.

Oprava základu dane pri dodaní tovaru do iného členského štátu

Dodanie tovaru do iného členského štátu je podľa § 43 zákona o DPH oslobodené od dane.

Ak platiteľ znižuje cenu pôvodného plnenia, uvádza tento rozdiel platiteľ dane v riadku 15 a 16 daňového priznania a údaje o oprave základu dane je povinný uviesť aj v súhrnnom výkaze (§ 80 ods. 5 zákona o DPH). Platiteľ dane v takom prípade nepodáva opravný alebo dodatočný súhrnný výkaz. Údaje v súhrnnom výkaze uvádza platiteľ dane za kalendárny štvrťrok (v prípade, ak podáva štvrťročné súhrnné výkazy), v ktorom bola oprava základu dane nadobúdateľovi oznámená. Táto oprava nemá u dodávateľa za následok zníženie, resp. zvýšenie odvedenej DPH ani zmenu odpočítanej dane.


Platiteľ s mesačným zdaňovacím obdobím dodal tovar z tuzemska do iného členského štátu s oslobodením od dane podľa § 43. Tovar bol dodaný (prepravený do iného členského štátu) 15. 3. Faktúra bola vystavená 25. 3. v cene bez dane na čiastku 8 000 €.

V júli platiteľ uznal reklamáciu a z dôvodu nižšej kvality tovaru znížil cenu plnenia o 2 000 €, dňa 12. 7. vystavil faktúru, ktorou opravuje pôvodnú faktúru podľa § 25 zákona o DPH a § 75 ods. 7.

Pôvodné plnenie v sume 8 000 € je uvedené v riadku 15 a 16 daňového priznania za zdaňovacie obdobie marec. Do súhrnného výkazu uvedie čiastku 8 000 € za 1. štvrťrok 2012.

Opravu základu dane uvedie v riadku 15 a 16 daňového priznania uvedie čiastku – 2000 € za zdaňovacie obdobie júl. Rovnako čiastku – 2000 € uvedie v súhrnnom výkaze za 3. štvrťrok.

Kedy nejde o opravu základu dane

O opravu základu dane nejde v prípadoch, ak ide o spočítacie chyby na faktúre, ak nie je uvedená DPH a mala byť uvedená a opačne; chybne vyfakturované množstvo tovaru; ďalej ak bolo uskutočnené plnenie, ale nebolo uhradené a naopak, ak bola vyfakturovaná dodávka, ktorá v skutočnosti nebola uskutočnená, pričom nešlo o prijatie platby vopred a pod., z čoho vyplýva, že platiteľ nepostupuje v zmysle § 25, ale v takých prípadoch platiteľ:

1. buď podáva dodatočné daňové priznanie a zároveň v zmysle § 75 ods. 7 musí tento „opravený” doklad okrem ďalších podstatných náležitostí obsahovať aj poradové číslo pôvodnej faktúry, alebo

2. daňové priznanie neopravuje a postupuje výlučne podľa § 75 ods. 7, t. j. opravuje pôvodný doklad s odkazom na jeho pôvodné číslo.

Oprava dane u dodávateľa aj odberateľa


Platiteľ – dodávateľ ( s mesačným zdaň. obdobím) vyfakturoval dňa 11. 1. dodávku knihy, pri ktorej uplatnil vyššiu sadzbu dane, nakoľko sa domnieval, že tovar podlieha základnej sadzbe dane. Odberateľ (platiteľ s mesačným zdaňovacím obdobím) faktúru prijal 14. 1. a odpočítal si daň za zdaňovacie obdobie január 2012 v riadku 21.

Základ DPH z tejto knihy bol 30 € a daň 6 €.

Po získaní informácie o správnom zatriedení knihy odberateľ v mesiaci február upozornil dodávateľa, že kniha podlieha zníženej sadzbe dane a požiadal o opravu faktúry.

Dodávateľ faktúru opravil v mesiaci marec, pričom na faktúre uviedol údaje z pôvodnej faktúry + správnu sadzbu dane 10 %. T. j., dodávateľ podal dodatočné daňové priznanie v mesiaci marec ku zdaňovaciemu obdobiu január, kde v daňovom priznaní uvedie v riadku 01 základ dane 30 € a DPH 3 € uvedie v riadku 02.

V dodatočnom daňovom priznaní sa uvedú údaje v správnej výške v zmysle Poučenia na vyplnenie daňového priznania a § 16 Daňového poriadku.

Odberateľ prijal doklad o oprave dňa 27. 3.

Vzhľadom na to, že ide o opravu sadzby dane a nie o opravu základu dane podľa § 25, nebude odberateľ postupovať podľa § 53 zákona o DPH, ale je povinný podať dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie január, kde uvedie údaje na odpočítanie dane v správnom riadku, t. j. v riadku 20 daňového priznania uvedie čiastku 3 € (daň s 10 % sadzbou). Odberateľ dodatočné daňové priznanie (ďalej len DDP) za zdaňovacie obdobie január podá v mesiaci marec.

          
Zd.obdobie   Dodávateľ vystavil FA   r. 03daň. priz.   r. 04daň. priz.   r.01 dodat.daň. priz.   r.02dodat.daň. priz.   Zd.obdobie   Odberateľ prijal FA   r.21 daň. priz.   r.20 daň. priz.   
Január   11. 1.   30   6         Január   14. 1.   - 6      
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk