dnes je 26.9.2020

Input:

Komentár k ZDPH § 24 Základ dane pri dovoze tovaru

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3 Komentár k ZDPH § 24 Základ dane pri dovoze tovaru

Ing. Alžbeta Hermanová

 


24/1

Základom dane pri dovoze tovaru je hodnota určená na colné účely podľa colných predpisov.

 

 


24/2

Ak nie sú zahrnuté do hodnoty určenej na colné účely, zahŕňajú sa do základu dane pri dovoze tovaru aj:

a. dane, clá a iné platby splatné v zahraničí a splatné pri dovoze tovaru okrem dane, ktorá sa má vymerať,

b. súvisiace náklady (výdavky), ako napríklad provízia, náklady na balenie, náklady na prepravu a náklady poistenia vzniknuté do prvého miesta určenia v tuzemsku.

 

 


24/3

Prvé miesto určenia v tuzemsku podľa odseku 2 písm. b) je miesto uvedené v nákladnom liste alebo inom sprievodnom dokumente sprevádzajúcom dovážaný tovar do tuzemska. Ak takéto miesto nie je uvedené, za prvé miesto určenia v tuzemsku sa považuje miesto prvej prekládky tovaru v tuzemsku.

 

 


24/4

Do základu dane sa zahŕňajú aj náklady (výdavky) podľa odseku 2 písm. b), ktoré sa týkajú prepravy tovaru na iné miesto určenia na území Európskej únie, ako je tuzemsko, ak toto miesto je pri dovoze tovaru známe.

 

 


24/5

Do základu dane sa nezahŕňa zľava z ceny tovaru a zľava za skoršiu úhradu ceny tovaru.

 

 


24/6

Pri späť dovážanom tovare prepustenom do colného režimu voľný obeh z colného režimu pasívny zušľachťovací styk je základom dane hodnota spracovateľských operácií vykonaných v treťom štáte a položky podľa odseku 2; hodnota spracovateľských operácií sa do základu dane nezahrnie, ak sú tieto spracovateľské operácie službami s miestom dodania v tuzemsku podľa § 15 ods. 1.

 

 


Pri preprave tovaru spojenej s dovozom tovaru z tretieho štátu do členského štátu je miestom dodania prepravných služieb miesto, kde sa preprava alebo jej časť vykonáva. Podľa § 24 zákona o DPH sa do základu dane pri dovoze tovaru z tretieho štátu zahŕňajú aj náklady na prepravu tovaru do prvého miesta určenia v tuzemsku. Zároveň sa do základu dane pri dovoze tovaru zahŕňajú aj náklady na prepravu tovaru na iné miesto určenia v inom členskom štáte, ak toto miesto je pri dovoze tovaru známe. V nadväznosti na uvedené ustanovenia § 48 ods. 8 zákona o DPH vyplýva, že preprava tovaru spojená s dovozom tovaru z tretích štátov je oslobodená od dane, ak je zahrnutá v základe dane.

Ak slovenský prepravca vykoná v tuzemsku prepravu tovaru, ktorá je súčasťou prepravy tovaru z tretieho štátu do iného členského štátu a ak je táto preprava zahrnutá do základu dane pri dovoze tovaru, fakturuje prepravu tovaru s oslobodením od dane. Platiteľ dane musí preukázať dokladmi, napr. prepravným dokladom, že preprava tovaru, ktorú vykonal, tvorila časť prepravy tovaru z tretieho štátu do iného členského štátu.

Ak sa tovar prepravuje z tretieho štátu do niektorého z členských štátov a táto preprava prechádza viacerými členskými štátmi, je miestom dodania prepravnej služby každý členský štát, cez ktorý sa preprava tovaru uskutočňuje. Podľa pravidiel platných v zákonoch o dani z pridanej hodnoty v jednotlivých členských štátoch je úsek prepravy tovaru cez členský štát oslobodený od dane, ak je táto preprava súčasťou základu dane pri dovoze tovaru, pričom tovar sa môže prepustiť do colného režimu voľný obeh v členskom štáte, v ktorom tovar vstúpi na územie Európskych spoločenstiev alebo až v členskom štáte, v ktorom sa skončí preprava tovaru. To znamená, že každý členský štát vo svojom zákone o dani z pridanej hodnoty oslobodzuje úsek prepravy tovaru cez svoje územie pri splnení podmienky, že preprava tovaru je súčasťou základu dane pri dovoze tovaru.

Podľa § 48 ods. 8 zákona o DPH služby vzťahujúce sa na dovážaný tovar sú oslobodené od dane s nárokom na odpočítanie dane, ak je hodnota týchto služieb zahrnutá do základu dane podľa § 24 zákona o DPH. Podľa § 24 zákona o DPH základom dane pri dovoze tovaru je hodnota určená na colné účely podľa colných predpisov. Ak nie sú zahrnuté do hodnoty určenej na colné účely, zahŕňajú sa do základu dane pri dovoze tovaru aj dane, clá a iné platby splatné v zahraničí a splatné pri dovoze tovaru okrem dane, ktorá sa má vymerať, ako aj súvisiace náklady (výdavky) ako napríklad provízia, náklady na balenie, náklady na prepravu a náklady poistenia vzniknuté do prvého miesta určenia v tuzemsku. Prvé miesto určenia v tuzemsku je miesto uvedené v nákladnom liste alebo inom sprievodnom dokumente sprevádzajúcom dovážaný tovar do tuzemska. Ak takéto miesto nie je uvedené, za prvé miesto určenia v tuzemsku sa považuje miesto prvej prekládky tovaru v tuzemsku. Do základu dane sa zahŕňajú aj náklady (výdavky), ktoré sa týkajú prepravy tovaru na iné miesto určenia na území Európskych spoločenstiev ako je tuzemsko, ak toto miesto je pri dovoze tovaru známe.

Z dôvodu zabránenia dvojitého zdanenia sa novelou zákona s účinnosťou od 1. 1. 2016 upravuje, aby sa v prípade spätne dovezeného tovaru vo forme zušľachteného výrobku (tovar prepustený do pasívneho zušľachťovacieho styku) hodnota spracovateľských operácií nezahŕňala do základu dane, ak dovozca je zdaniteľnou osobou, ktorá je povinná zdaniť hodnotu služieb vykonaných na spätne dovezenom tovare na základe toho, že miesto dodania pri týchto prijatých službách sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH. Vzhľadom na to, že zdaniteľná osoba je povinná podľa § 69 ods. 3 platiť DPH z prijatej služby od zahraničnej osoby, ktorá vykoná spracovateľské operácie na tovare (aj z tretieho štátu), zahrnutím hodnoty tejto služby do základu dane pri spätnom dovoze by dochádzalo k dvojitému zdaneniu a mohlo by to mať negatívny dopad najmä na tie prípady, ak dovozca nemá právo na odpočítanie dane.


Tuzemský platiteľ premiestnil látky podnikateľovi, usadenému na Ukrajine za účelom ušitia zástav. Po dovoze z Ukrajiny sa

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk