dnes je 21.9.2020

Input:

Komentár k ZDPH § 21 Daňová povinnosť pri dovoze tovaru

4.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3 Komentár k ZDPH § 21 Daňová povinnosť pri dovoze tovaru

Ing. Ivana Glazelová§ 21

(1) Daňová povinnosť pri dovoze tovaru vzniká

a) prepustením tovaru do voľného obehu vrátane konečného použitia,6aba)

b) prepustením tovaru do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla,

c) v ostatných prípadoch, keď vznikne colný dlh pri dovoze tovaru.6abb)

(2) Daňová povinnosť pri tovare podľa odseku 1 vzniká dňom prijatia colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do príslušného colného režimu alebo dňom, v ktorom colný dlh vznikol iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia.

(3) Pri tovare prepustenom do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od cla sa daň vypočíta vo výške, v akej by sa vypočítala pri tomto tovare, ak by tovar v okamihu prepustenia do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od cla bol prepustený do colného režimu voľný obeh. Colný úrad bezodkladne po prepustení tovaru do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od cla oznámi osobe povinnej platiť daň sumu dane podľa prvej vety a daň je splatná do desiatich dní odo dňa oznámenia sumy dane.

(4) Ak daňová povinnosť pri dovoze tovaru vznikne podľa odseku 1 písm. c), daň sa zníži o sumu dane zaplatenej pri prepustení tovaru do voľného obehu vrátane konečného použitia alebo pri prepustení do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla.

(5) Na vymeranie úroku z omeškania za oneskorene zaplatenú daň pri dovoze tovaru sa použijú colné predpisy.


Komentár zmeny od 1.1.2018:

§ 21 ods. 1 písm. b), § 21 ods. 3 a 4, § 21 ods. 5, (prechodné ustanovenie § 85kf ods. 1 zákona o DPH)

Od 1.1.2018 dochádza k zosúladeniu vzniku daňovej povinnosti pri prepustení tovaru do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodení od dovozného cla s článkom 70 a 71 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty.

Novelou sa deň vzniku daňovej povinnosti mení a daňová povinnosť vznikne už dňom prepustenia tovaru do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od cla.

V nadväznosti

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk