dnes je 25.1.2021

Input:

Komentár k ZDPH § 20 Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2 Komentár k ZDPH § 20 Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

Ing. Alžbeta Hermanová


§ 20/1

Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká:

a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo

b) dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a).


Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká v rovnaký deň ako pri dodaní tovaru do iného členského štátu – kde sú uvedené príklady pri § 19 ods. 8, len s tým rozdielom, že pri nadobudnutí tovaru z iného členského je aj povinnosť priznať daň.

V prípade, ak by zdaniteľná osoba registrovaná pre daň objednala tovar pod slovenským IČ DPH z iného členského štátu a dodávateľ z IČŠ tento tovar zdaní svojou daňou prislúchajúcou štátu dodávateľa, pričom tovar bude prepravený do tuzemska , potom tento tovar je povinná slovenská zdaniteľná osoba registrovaná pre daň zdaniť v tuzemsku, pričom základom dane bude cena bez dane, uplatnenej v IČŠ. Ustanovuje tak článok 16 vykonávacieho Nariadenia EÚ č. 282/2011, podľa ktorého ak sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru v rámci EÚ, členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava skončí, vykoná svoju právomoc zdaniť tento tovar bez ohľadu na spôsob uplatnenia dane pri dodaní tovaru v členskom štáte, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru začala.Okrem toho rieši, že akákoľvek žiadosť dodávateľa tovaru o opravu dane, ktorú vyfakturoval a priznal v členskom štáte odoslania alebo prepravy tovaru, vybaví tento štát v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Z pohľadu zákona o DPH je problematika upravená v § 11 zákona o DPH - Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ktoré je predmetom dane. Všetko, čo je definované ako nadobudnutie tovaru v tuzemsku vlastne znamená povinnosť nadobúdateľa tento tovar zdaniť za podmienky, že je zakúpený od osoby identifikovanej pre daň v inom členskom štáte.

Z uvedeného vyplýva, že ak sa uskutoční nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ale predávajúci uplatní pri jeho dodaní daň namiesto oslobodenia od dane, t. j. ak dôjde k nesprávnemu uplatneniu pravidiel pri dodaní tovaru v členskom štáte dodania, musí sa takéto nadobudnutie zdaniť v tuzemsku bez ohľadu na skutočnosť, že tovar bol zdanený (nesprávne) aj v krajine dodania.

V prípade, že platiteľ dane namiesto oslobodenia dodania tovaru do iného členského štátu uplatní daň, nepôjde o možnosť opraviť základ dane po vzniku daňovej povinnosti, lebo daňová povinnosť podľa zákona nevznikla.


Osoba identifikovaná pre daň (ďalej len OIPD) v Rakúsku dodala tuzemskej OIPD tovar, ktorý si táto tuzemská OIPD previezla na Slovensko. Rakúsky dodávateľ aj napriek tomu, že sa mu slovenský odberateľ preukázal osvedčením o pridelení IČ DPH a tento tovar objednal pod svojím IČ DPH, rakúsky dodávateľ tento tovar zdanil. Hodnota tovaru bola 1 000 EUR + 20 % DPH 200 EUR.

Slovenská OIPD pri nadobudnutí tovaru v SK podľa § 11 a následne § 20 zákona o DPH prizná nadobudnutie, pričom bude vychádzať z ceny bez dane – teda z čiastky 1000 EUR. Keďže v tuzemsku bola priznaná daň, jedinou cestou ako vysporiadať daň zaplatenú v Rakúsku, má tuzemská OIPD podľa rakúskeho zákona.(refundácia dane). Druhou možnosťou by bolo - požiadať rakúskeho dodávateľa, aby opravil pôvodne vystavenú faktúru (nie opravou základu dane) s tým, že dodatočne vystaví SV a podá dodatočné daňové priznanie na pôvodné zdaniteľné plnenie, čo však asi nebude chcieť vykonať, nakoľko, tak ako u nás, oneskorené podanie SV podlieha sankcii...


Napriek tomu, že toto nariadenie v čl. 16 ustanovuje postup pri nadobudnutí TOVARU, pri ktorom bola z iného členského štátu fakturovaná aj DPH, týka sa podobný postup aj dodania SLUŽIEB z iného členského štátu, pokiaľ z týchto služieb dodaných zahraničnou osobou vyplýva miesto v tuzemsku a daňová povinnosť sa prenáša na platiteľa, resp. zdaniteľnú osobu v zmysle § 69 a to aj napriek tomu, že táto služba bola zdanená podľa národného zákona v štáte dodávateľa.


§ 20/2

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa považuje za uskutočnené, ak by takýto tovar bol považovaný za dodaný v tuzemsku.


V prípade, ak je faktúra vyhotovená pred uskutočnením prepravy, je možné deň vystavenia faktúry v zmysle § 20 ods. písm. b/ považovať za deň nadobudnutia tovaru z iného členského štátu iba v prípade, ak v rámci podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie, kedy bola vystavená faktúra bol tovar prepravený do tuzemska a právo nakladať s tovarom ako vlastník mal tuzemský odberateľ – platiteľ dane.

Faktúra vystavená dodávateľom z iného členského štátu pred prepravou v podmienkach EXW


Dodávateľ – osoba identifikovaná pre daň v Estónsku – dodala tovar tuzemskému platiteľovi v podmienkach EXW, t.j. vystavila faktúru, nakoľko vyskladnila tovar zo svojho skladu a tovar čakal na prepravu. Faktúra bola vystavená 14. 1. v hodnote 100 000 EEK (estónskych korún). Prepravu zabezpečoval dodávateľ na náklady tuzemského platiteľa.

Preprava bola vykonaná 2. 2. a odberateľ si tovar prevzal 3. 2.

Bez ohľadu na to, či tuzemský platiteľ mal právo disponovať s tovarom ako vlastník už dňom vyskladnenia tovaru sú splnené všetky podmienky k tomu, aby sa za deň dodania (nadobudnutia) mohol považovať deň, kedy bola vystavená faktúra, teda 14. 1. v zmysle § 20 ods. 1 písm. b/ zákona o DPH. Do podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie január bola vykonaná preprava tovaru a platiteľ mal právo disponovať s tovarom ako vlastník.

Daňová povinnosť mu vzniká 14.1., ale vzhľadom k tomu, že estónsky dodávateľ uviedol cenu v estónskych korunách, je odberateľ z tuzemska povinný prepočítať túto menu na EUR kurzom ECB zo dňa 13. 1.

Ak by táto preprava nebola vykonaná do podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie január, potom by sa na vystavenie faktúry neprihliadalo a dňom nadobudnutia by bol 15. deň nasledujúceho mesiaca ako bola vykonaná fyzická preprava tovaru t.j. 15. 3.

Faktúra vystavená dodávateľom z iného členského štátu pred prepravou bez podmienok EXW


Problém

Český dodávateľ identifikovaný pre daň v ČR vystavil pre slovenského odberateľa – osobu identifikovanú pre daň – dňa 19. 1. faktúru v hodnote 100 000 CZK. Tovar bol do tuzemska prepravený na náklady dodávateľa až 27. 2. Týmto dňom mal odberateľ právo nakladať s tovarom ako vlastník. Tuzemský odberateľ podal daňové priznanie za január dňa 25. 2. a v tomto daňovom priznaní neuviedol nadobudnutie tovaru v tuzemsku v r. 07 a 08.

Postupoval platiteľ správne?

Riešenie

Platiteľ postupoval správne, nakoľko do podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie január ešte nesplnil podmienku fyzickej prepravy tovaru. Keďže nie je možné za deň nadobudnutia považovať deň vystavenia faktúry, pristúpi platiteľ na určenie dňa dodania podľa § 20 ods. 1 písm. a/, t.j. dňom nadobudnutia bude 15. deň nasledujúceho mesiaca ako bol tovar dodaný a fyzicky prepravený, t.j. 15. 3. Hoci je deň nadobudnutia 15. 3. prepočíta sa čiastka 100 000 CZK na EUR výmenným referenčným kurzom dňom predchádzajúcim.

Faktúra vystavená dodávateľom až po uskutočnení prepravy do tuzemska


Tak ako to vyplýva z predchádzajúceho textu, deň vystavenia faktúry sa berie do úvahy aj v prípade, ak je faktúra vystavená období, kedy dochádza k dodaniu tovaru a jeho fyzickej preprave, pokiaľ však nie je vystavená až po 15. dni nasledujúceho mesiaca, ako bol tovar dodaný a prepravený.


Problém

Poľský dodávateľ – identifikovaný pre daň v Poľsku odoslal tovar na základe objednávky slovenského platiteľa a na svoje náklady do SR dňa 27. 2. Faktúru za dodanie tovaru vystavil 5. 3. na základe oznámenia tuzemského odberateľa, že tovar obdržal.

Aké podmienky musí tuzemský platiteľ dodržať (rovnako aj zahraničný dodávateľ), aby sa považoval tovar za nadobudnutý za zdaňovacie obdobie, kedy bola vystavená faktúra?

Riešenie

 • k tovaru musí mať tuzemský odberateľ právo nakladania – podmienka je splnená

 • musí byť tovar prepravený – podmienka je splnená

 • ak je faktúra vystavená pred 15. dňom nasledujúceho mesiaca ako bol tovar dodaný, je dňom dodania (nadobudnutia) deň vystavenia faktúry – týmto dňom je v danom prípade 5. 3.

Tuzemský platiteľ priznáva daň za zdaňovacie obdobie marec pričom postupuje tak, že ak hodnota na faktúre vyjadrená v EUR, prizná daň v EUR ku dňu 5. 3., a pokiaľ je vyhotovená v inej mene ako EUR, postupuje tak, ako je uvedené v predchádzajúcich príkladoch, t.j. daň prepočítava predchádzajúci deň výmenným referenčným kurzom vyhláseným ECB, alebo NBS, t.j. 4. 3. Ak by poľský podnikateľ vyhotovil faktúru až po 15. dni nasledujúceho mesiaca ako bol tovar dodaný a prepravený – napr. 17. 3., potom sa na deň faktúry neprihliada a za deň dodania sa považuje 15. deň v zmysle § 20 ods. 1 písm. a/, t.j. 15. 3.

Faktúra na prijatie platby vopred pred dodaním tovaru a jeho prepravou

Ak sa vyhotoví faktúra dodávateľom z iného členského štátu na prijatú platbu pred dodaním tovaru a jeho prepravou, na takúto faktúru sa neprihliada.

Daňová povinnosť pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku v tuzemsku z iného členského štátu

Úprava od 1.10.2012


§ 20/3

Daňová povinnosť pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku v tuzemsku z iného členského štátu osobou, ktorá nie je registrovaná pre daň, vzniká dňom nadobudnutia nového dopravného prostriedku.


Zákon o DPH v ustanovení § 11 ods. 11 a 12 samostatne vymedzuje, čo sa pre účely tohto zákona rozumie dopravným prostriedkom a za akých podmienok spĺňa dopravný prostriedok definíciu nového dopravného prostriedku.

Pre účely zákona o DPH sa dopravným prostriedkom rozumie:

 • pozemné motorové vozidlo so zdvihovým objemom motora viac ako 48 cm3 alebo s výkonom väčším ako 7,2 kW určené na prepravu osôb alebo nákladov,

 • plavidlo dlhšie ako 7,5 m určené na prepravu osôb alebo nákladov s výnimkou námornej lode, ktorá je oslobodená od dane podľa § 47 ods.8 zákona o DPH, oslobodenej od dane,

 • lietadlo, ktorého štartovacia hmotnosť je väčšia ako 1 500 kg a ktoré je určené na prepravu osôb alebo nákladov s výnimkou lietadla, ktoré je oslobodené od dane podľa § 47 ods. 10 zákona o DPH, t.j. lietadla užívaného leteckým dopravcom, ktorý vykonáva prevažne medzinárodnú dopravu za odplatu.

Z tejto definície dopravného prostriedku vychádza definícia nového dopravného prostriedku.

Novým dopravným prostriedkom sa pre účely zákona o DPH rozumie vyššie definovaný dopravný prostriedok, ktorým je:

 • pozemné motorové vozidlo, ktoré nemá najazdených viac ako 6 000 km alebo v čase jeho dodania neuplynulo šesť mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky,

 • plavidlo, ktoré nebolo prevádzkované na vode viac ako 100 hodín alebo v čase jeho dodania neuplynuli tri mesiace od jeho prvého uvedenia do prevádzky,

 • lietadlo, ktoré nenalietalo viac ako 40 prevádzkových hodín alebo v čase jeho dodania neuplynuli tri mesiace od jeho prvého uvedenia do prevádzky.

Ak dopravné prostriedky definované v § 11 ods. 11 zákona o DPH budú spĺňať niektorú z podmienok vyplývajúcu z § 11 ods. 12 zákona o DPH, budú sa pre účely zákona o DPH považovať za nové dopravné prostriedky.

Podľa § 11 ods. 3 je predmetomdane je aj nadobudnutie nového dopravného prostriedku za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu každou osobou. Pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu musí zaplatiť daň z nadobudnutia v tuzemsku každá fyzická alebo právnická osoba bez ohľadu na to, či je platiteľ dane, alebo zdaniteľná osoba, ktorá nie je registrovaná pre daň, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a taktiež aj fyzická osoba – občan (osoba neregistrovaná pre daň). Každá osoba, ktorá nadobudne v tuzemsku nový dopravný prostriedok z iného členského štátu je povinná toto nadobudnutie zdaniť 20 % sadzbou dane v tuzemsku.


Predajca áut v Nemecku predal v mesiaci máj nový dopravný prostriedok fyzickej osobe - občanovi v Slovenskej republike v celkovej sume 20 000 EUR. Nemecký predajca neuplatnil daň platnú v Nemecku, nakoľko dodal nový dopravný prostriedok do iného členského štátu, ktorý je oslobodený od dane. Nadobudnutie nového dopravného prostriedku je v Slovenskej republike predmetom dane, čo znamená, že fyzickej osobe –občanovi ( osoba neregistrovaná pre daň) vzniká povinnosť zaplatiť daň v tuzemsku.

Vznik daňovej povinnosti

Osobe, ktorá je registrovaná pre daň v tuzemsku podľa § 4 až § 7 zákona o DPH vzniká daňová povinnosť pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku v tuzemsku z iného členského štátu v zmysle § 20 ods. l zákona o DPH. Pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu uvedeným osobám vzniká daňová povinnosť:

 • 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo

 • dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru.

Osobe, ktorá nie je registrovaná pre daň podľa § 4 až § 7 zákona o DPH, vzniká daňová povinnosť pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 20 ods. 3 zákona o DPH, dňom nadobudnutia nového dopravného prostriedku. Daňová povinnosť pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku v tuzemsku vzniká teda aj fyzickej osobe - občanovi, právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a nie je registrovaná pre daň v zmysle § 7 zákona o DPH. Vznik daňovej povinnosti znamená, že štátu vzniká právo na daň a musí ju zaplatiť každá osoba v tuzemsku, ktorej táto povinnosť vznikla v zmysle zákona o DPH (§ 69 zákona o DPH).

Aby nadobúdateľ (kupujúci) v tuzemsku v správnej výške vypočítal daň z nadobudnutia, potrebuje k tomu od predávajúceho doklad o kúpe nového dopravného prostriedku.

Daňové priznanie a povinnosť platiť daň

Osoby, ktoré sú registrované pre daň podľa § 4 až § 6 zákona o DPH, platitelia dane, uvádzajú údaje o nadobudnutí nového dopravného prostriedku v daňovom priznaní podľa

§ 78 ods.1 zákona o DPH. Daňové priznanie podávajú do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia a daňová povinnosť im vzniká z nadobudnutia nového dopravného prostriedku podľa § 20 ods.1 zákona o DPH.

Osoby registrované pre daň podľa § 7 zákona o DPH nie sú platiteľom dane, majú povinnosť platiť daň z nadobudnutia ( § 69 ods. 6 zákona o DPH) a nemajú nárok na odpočítanie dane s výnimkou pri príležitostnom predaji nového dopravného prostriedku do iného členského štátu. Ak tieto osoby nadobudnú nový dopravný prostriedok v tuzemsku z iného členského štátu, sú povinné podať daňové priznanie.


Príspevková organizácia, ktorá je registrovaná pre daň podľa § 7 zákona o DPH, si dopravila dňa 13.5. osobný automobil z Rakúska od podnikateľa neregistrovaného pre daň. Automobil mal najazdených 1 500 km a predávajúci v Rakúsku ho kúpil 5.5. Faktúra za automobil bola vystavená 20.5. v predajnej cene 10 000 EUR bez dane.

Ide o nadobudnutie nového dopravného prostriedku za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu, ktoré je podľa § 11 ods.3 zákona o DPH predmetom dane v tuzemsku. Príspevkovej organizácii vzniká daňová povinnosť podľa § 20 ods. 1 zákona o DPH a je povinná do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia podať daňové priznanie a v tej istej lehote aj daň zaplatiť. Za deň vzniku daňovej povinnosti sa v tomto prípade považuje deň vyhotovenia faktúry, t.j. deň 20.5. Základ dane 10 000 sa vynásobí 20% sadzbou dane, t.j. DPH bude v danom prípade 2 000 €.

V daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie máj uvedie základ dane 10 000 € v riadku 07 a daňovú povinnosť vo výške 2 000 € v riadku 08 a túto sumu je povinná aj zaplatiť daňovému úradu do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Príspevková organizácia, ktorá nie je platiteľom dane, nemá právo na odpočítanie tejto dane.

Nadobudnutie nového dopravného prostriedku platiteľom dane na súkromné účely

Ak fyzická osoba, ktorá je platiteľom dane alebo registrovaná pre daň podľa § 7 zákona o DPH, nadobudne (nakúpi) príležitostne na svoje súkromné účely nový dopravný prostriedok z iného členského štátu v tuzemsku, potom pri tomto nadobudnutí:

 • jej vzniká daňová povinnosť dňom nadobudnutia nového dopravného prostriedku podľa § 20 ods. 3 zákona o DPH,

 • daňové priznanie podáva podobne ako osoba, ktorá nie je registrovaná pre daň podľa § 4 až 7 zákona o DPH, do 7 dní od nadobudnutia nového dopravného prostriedku a v tej istej lehote je povinná zaplatiť daň príslušnému daňovému úradu (§ 78 ods. 4 a 5 zákona o DPH).

Osoby, ktoré nie sú registrované pre daň podľa § 4 až § 7 zákona o DPH, t.j. aj osoby, ktoré sa pre účely zákona o DPH nepovažujú za zdaniteľné osoby (fyzická osoba- občan, právnická osoba, ktorá nie je zriadená za účelom podnikania) a taktiež aj zdaniteľné osoby, ktoré nie sú registrované pre daň v tuzemsku, ak nadobudnú (nakúpia) nový dopravný prostriedok z iného členského štátu, majú povinnosť v zmysle § 78 ods. 4 a 5 zákona o DPH podať daňové priznanie. Daňové priznanie sú povinné podať do 7 dní od nadobudnutia nového dopravného prostriedku a v tejto lehote aj zaplatiť daň príslušnému daňovému úradu. Pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku sú tieto osoby povinné platiť daň príslušnému správcovi dane v zmysle § 69 ods. 6 zákona o DPH.

Ak dodávateľ požaduje platbu pri dodaní nového dopravného prostriedku v cudzej mene, kupujúci - nadobúdateľ na účely určenia základu dane ju prepočíta na menu € kurzom vyhláseným v kurzovom lístku ECB v deň predchádzajúci vzniku daňovej povinnosti.

Ak osoby, ktoré sú povinné podať daňové priznanie zistia, že do daňového priznania, ktoré podali v 7-dňovej lehote, uviedli nesprávne údaje o nadobudnutí dopravného prostriedku (napr. nesprávne vypočítali daň), môžu podať dodatočné daňové priznanie. V dodatočnom daňovom priznaní sa uvádzajú všetky údaje tak, ako by sa podávalo riadne daňové priznanie..


Fyzická osoba - občan si sama dopravila z Nemecka do tuzemska nový dopravný prostriedok dňa 10.5. Tento deň sa považuje za deň nadobudnutia nového dopravného prostriedku a dňom nadobudnutia vzniká fyzickej osobe - občanovi daňová povinnosť, t.j. povinnosť platiť daň. Povinnosť podať daňové priznanie a aj zaplatiť daň má do 7 dní odo dňa nadobudnutia ,t.j. od 10.5. K daňovému priznaniu má povinnosť priložiť aj overenú kópiu dokladu o kúpe nového dopravného prostriedku (§ 78 ods. 5 zákona o DPH).

Dopravný inšpektorát bude od osôb, ktoré nie sú registrované pre daň vyžadovať pri evidencii nových dopravných prostriedkov doklad o zaplatení dane. Osoby, ktoré sú registrované pre daň by sa mali preukazovať pri evidencii nových dopravných prostriedkov osvedčením o registrácii, nakoľko údaje o nadobudnutí nového dopravného prostriedku sú povinné uvádzať v daňovom priznaní.

Pre platiteľov dane a iné osoby, ktoré sú povinné podať daňové priznanie, platí jednotný vzor daňového priznania, ktorý vydalo opatrením Ministerstvo financií SR. Vzor daňového priznania je jednotný pre riadne daňové priznanie, opravné daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie.

Uchovávanie faktúr

Podľa § 76 ods. 3 zákona o DPH, každá osoba, ktorá nadobudne /nakúpi/ v tuzemsku nový dopravný prostriedok z iného členského

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk