dnes je 27.9.2020

Input:

Komentár k ZDPH § 2 Predmet dane

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2 Komentár k ZDPH § 2 Predmet dane

Ing. Alžbeta Hermanová


2/a

a) je dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby,


Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že ak je tovar dodaný platiteľom dane s miestom plnenia v tuzemsku, je predmetom dane, a teda sa jeho predaj zdaňuje, okrem výnimiek uvedených v § 10– kedy nie je predmetom dane, v § 42, § 43, § 45 a § 47– kedy je za dodržania podmienok tam uvedených oslobodený od dane. Určenie miesta dodania tovaru sa odvíja od § 13 a§ 14 zákona o DPH.

Ďalšie súvisiace ustanovenia

§ 3, § 4, § 6, § 8, § 19, § 22, § 27, § 70, § 71až § 75, § 77, § 78, § 80


2/b

a) je poskytnutie služby (ďalej len dodanie služby) za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby,


Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že ak je miestom dodania služby tuzemsko, podlieha tuzemskej DPH (okrem výnimiek uvedených ďalej v zákone). Ak je miestom dodania služby tuzemsko, potom je potrebné príjmy z týchto služieb uviesť v daňovom priznaní k DPH a ovplyvňujú obrat.


2/c

a) je nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu Európskej únie (ďalej len členský štát)


Ak je tovar prepravený z iného členského štátu do tuzemska pre osobu identifikovanú pre daň v tuzemsku a tovar je dodaný osobou identifikovanou pre daň z iného členského štátu, potom je povinnosť priznať daň v tuzemsku. Výnimkou, kedy sa priznáva daň z nadobudnutia každou osobou, je nadobudnutie nového dopravného prostriedku z iného členského štátu. Za istých okolností (viď § 11 ods. 4) nadobudnutie tovaru nie je predmetom dane v tuzemsku.

Ďalšie súvisiace ustanovenia

§ 7,§ 11,§ 11a,§ 17,§ 20,§ 23,§ 44,§ 70,§ 74


2/d

a) je dovoz tovaru do tuzemska


Ak je tovar prepravený z tretieho štátu do tuzemska, podlieha DPH, ktorú vyberá colný úrad na základe colného vyhlásenia. Od roku 2013 sa v tejto oblasti navrhuje zmena a daň by si vypočítaval sám nadobúdateľ tovaru pri jeho dovoze.

Ďalšie súvisiace ustanovenia

§ 12,§ 18,§ 21,§ 48,§ 69a,§ 70,§ 78


2/2

Na účely tohto zákona je:

a. tuzemskom územie Slovenskej republiky,

b. zahraničím územie, ktoré nie je tuzemskom,

c. územím Európskej únie tuzemsko a územia ostatných členských štátov, ktoré sú zákonmi týchto členských štátov vymedzené na účely dane ako tuzemsko týchto členských štátov,

d. územím tretích štátov územie, ktoré nie je územím EÚ.

Poznámky

1. Faerské ostrovy, Grónsko– zámorské autonómne oblasti, ktoré sú na určité účely považované za súčasť Dánska, nie sú colným a ani daňovým územím Spoločenstva,

2. pridružené oblasti– neeurópske krajiny a územia, ktoré majú osobitné vzťahy s Dánskom, Francúzskom, Holandskom a Spojeným kráľovstvom s cieľom podporovať hospodársky a sociálny rozvoj týchto krajín a území, a s pridružením ktorých súhlasili členské štáty – štvrtá časť zmluvy o založení ES,

3. územie Büsingen– nemecké národné územie, je považované za časť švajčiarskej colnej oblasti, geograficky je vo Švajčiarsku obec Campione d´Italia– geograficky je vo Švajčiarsku,

4. Kanárske ostrovy – Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro a La Palma,

5. Monacké kniežatstvo – nachádza sa mimo územia Francúzska (Colný dohovor s Francúzskom), je považované za súčasť colného územia Spoločenstva na základe Colného dohovoru a na účely uplatňovania smernice Rady 2006/112/ES sa nepovažuje za tretiu krajinu; transakcie pochádzajúce z Monackého kniežatstva alebo určené pre Monacké kniežatstvo sa považujú za transakcie pochádzajúce z Francúzska alebo určené pre Francúzsko,

6. francúzske zámorské územia– DOM, COM, TOM,

7. Normandské ostrovy– Alderney, Jersey, Guernsey, Sark, Herm a Les Minquires,

8. ostrov Aland– pristúpil k územiu ES len na colné účely,

9. San Marino a Andorra– colná únia s ES.

Ostrov Man – dohovor a zmluva uzatvorená so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, na základe ktorých sa nepovažuje za tretiu krajinu na účely uplatňovania smernice Rady 2006/112/ES;

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk