dnes je 15.4.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 18 Miesto dovozu tovaru

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6 Komentár k ZDPH § 18 Miesto dovozu tovaru

Ing. Alžbeta Hermanová


18/1

Miestom dovozu tovaru je členský štát, na ktorého území sa tovar nachádza v čase, keď vstupuje na územie Európskej únie s výnimkou podľa odseku 2.

 


18/2

Ak má dovážaný tovar pri jeho vstupe na územie Európskej únie postavenie dočasne uskladneného tovaru alebo ak je umiestnený do slobodného colného pásma alebo do slobodného colného skladu, alebo ak je prepustený do colného režimu uskladňovanie v colnom sklade, do colného režimu aktívny zušľachťovací styk, do colného režimu dočasné použitie s úplným oslobodením od dovozného cla alebo do colného režimu vonkajší tranzit, alebo ak je vpustený do teritoriálnych vôd,miestom dovozu je členský štát, v ktorom sa skončia tieto colné opatrenia.

 


Miesto dovozujev tom členskom štáte,kde skončia colné opatrenia.

Pokiaľ sa odoslanie alebo preprava tovaru začína na území tretieho