dnes je 30.11.2020

Input:

Komentár k ZDPH § 18 Miesto dovozu tovaru

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6 Komentár k ZDPH § 18 Miesto dovozu tovaru

Ing. Alžbeta Hermanová


18/1

Miestom dovozu tovaru je členský štát, na ktorého území sa tovar nachádza v čase, keď vstupuje na územie Európskej únie s výnimkou podľa odseku 2.

 


18/2

Ak má dovážaný tovar pri jeho vstupe na územie Európskej únie postavenie dočasne uskladneného tovaru alebo ak je umiestnený do slobodného colného pásma alebo do slobodného colného skladu, alebo ak je prepustený do colného režimu uskladňovanie v colnom sklade, do colného režimu aktívny zušľachťovací styk, do colného režimu dočasné použitie s úplným oslobodením od dovozného cla alebo do colného režimu vonkajší tranzit, alebo ak je vpustený do teritoriálnych vôd,miestom dovozu je členský štát, v ktorom sa skončia tieto colné opatrenia.

 


Miesto dovozujev tom členskom štáte,kde skončia colné opatrenia.

Pokiaľ sa odoslanie alebo preprava tovaru začína na území tretieho štátu, za miesto dodania tovaru dovozcom, ako aj za miesto prípadných ďalších dodaní tohto tovaru sa považuječlenský štát dovozu.Ak tovar pochádza z tretej krajiny a krajina určenia nie je miestom, kde tovar vstúpi na územie Európskych spoločenstiev, potom sa miesto dodávky preloží do krajiny, kde sa tovar colne odbaví. Je tu vytvorená určitá fikcia, že miestom dodávky tovaru je miesto dovozu z územia tretej krajiny.

Ukrajinský podnikateľ dodáva tovar do Českej republiky osobe identifikovanej pre daň v Českej republike.Na územie Európskych spoločenstiev vstupuje tovar na území Slovenskej republiky, kde sa tento tovar colne odbaví. Miestom dodania tovaru podľa všeobecných princípov by bolo územie Ukrajiny, nakoľko tu sa začína preprava tovaru. Ale tovar je určený českému podnikateľovi a miestom, kde sa skončí preprava tovaru je iný členský štát ako ten, na území ktorého tovar vstúpi na územie Európskych spoločenstiev. Na

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk