dnes je 24.9.2020

Input:

Komentár k ZDPH § 13 Miesto dodania tovaru

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1 Komentár k ZDPH § 13 Miesto dodania tovaru

Ing. Alžbeta Hermanová


Pri určovaní miesta dodania tovaru treba poznať jednu z dôležitých informácií a to, či je tovar dodaný s prepravou alebo bez prepravy – tzv. pohyblivá dodávka, nakoľko sa od poznania tejto skutočnosti odvíja oslobodenie od dane podľa § 43 alebo zdanenie a uvádzanie v daňovom priznaní.

Miesto dodania tovaru, ak je spojený s prepravou


§ 13/1

Miestom dodania tovaru,


§ 13/1a

ak je dodanie tovaru spojené s odoslaním alebo prepravou tovaru, je miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava tovaru osobe, ktorej má byť tovar dodaný, začína uskutočňovať s výnimkou podľa písmena b), odseku § 14,


Problém

Platiteľ A dodá tovar osobe identifikovanej v ČR, pričom medzi dodávateľom a odberateľom je dohodnutá preprava tovaru s tým, že prepravu zabezpečí vo vlastnom mene platiteľ A.

Tovar bol dodaný dňa 26. 4. prevzatím tovaru u odberateľa v ČR, o čom svedčí podpis na doklade CMR. Platiteľ A vystavil faktúru dňa 29. 4., kde uviedol cenu vrátane prepravy tovaru. Ako bude platiteľ A postupovať? Uvedie dodávku v daňovom priznaní? Bude zdanená?

Riešenie

Miestom dodania je v zmysle predchádzajúceho textu miesto, kde sa tovar nakladá na prepravu. Týmto miestom je tuzemsko. Z uvedeného by vyplývalo, že ak je miestom tuzemsko(SR), potom by mala byť táto dodávka tovaru zdanená. ALE: v zmysle § 43 ods. 1 je táto dodávka oslobodená od dane.

Ak je miestom dodania tuzemsko a táto dodávka je oslobodená od dane, uvádza sa v daňovom priznaní v riadku 15 a 16 a rovnako aj v súhrnnom výkaze.


Problém

Platiteľ A registrovaný pre daň v tuzemsku, nakúpil dňa 20.4. od českého platiteľa tovar a neskôr (29. 4.)ho predal na území ČR poľskému odberateľovi, ktorý je identifikovaný pre daň v Poľsku. Slovenský platiteľ dodá tovar aj s prepravou do Poľska. Dňa 29. apríla naložil tovar na prepravu poľský odberateľ priamo v ČR. Faktúru k preprave slovenský platiteľ vystavil dňa 2. 5. Ako bude platiteľ A postupovať? Uvedie dodávku v daňovom priznaní Bude zdanená? Akou daňou?

Riešenie

Miestom dodania je v zmysle predchádzajúceho textu miesto, kde sa tovar nakladá na prepravu. Týmto miestom je ČR. Z uvedeného vyplýva, že ak je miestom ČR, potom by sa tam mal tuzemský platiteľ registrovať, nakoľko dodáva tovar na území ČR a to v zmysle § 94 ods. 13 českého zákona o DPH. Ako registrovaný platiteľ má právo na odpočítanie dane, ktorá bola k tovaru uplatnená českým dodávateľom v zmysle § 64 českého zákona o DPH. Po registrácii v ČR vystaví doklad na dodávku pre poľského odberateľa identifikovaného pre daň v Poľsku bez dane, nakoľko podobne ako v SR, táto dodávka je oslobodená od dane v ČR.. Dodávku uvedie v českom súhrnnom výkaze, ktorý podá v ČR.


Problém:

Americká sprostredkovateľská spoločnosť X si u slovenského platiteľa/ SK objednala zariadenie.

SK vystavil zálohovú faktúru na americkú spoločnosť, ktorá bola uhradená.

Americký objednávateľ X žiada vystaviť vyúčtovaciu faktúru , kde príjemcom tovaru bude uvedená írska spoločnosť IR, ktorá má pridelené IČ DPH v Írsku.

Tovar bude prepravený prepravnou firmou zo SR do Írska.

Ide o dodávku tovaru oslobodeného od dane podľa § 43, alebo o vývoz podľa § 47?

Riešenie:

Ak je odberateľom americká spoločnosť, ktorá nemá pridelené IČ DPH v Írsku, pričom tovar nebude prepravený do tretieho štátu ale do ČŠ, potom nie je splnená podmienka oslobodenia od dane podľa § 43, ani vývoz tovaru podľa § 47 zákona o DPH. Ak nie sú splnené uvedené podmienky, potom predaj tovaru bude zdanený v tuzemsku, nakoľko miestom dodania tovaru s prepravou je v zmysle § 13 ods. 1 písm. a/ tam, kde sa tovar nachádza v čase, kde sa ide prepravovať. Týmto miestom je tuzemsko a táto dodávka podlieha tuzemskej DPH, nakoľko osobou povinnou platiť daň je v zmysle § 69 ods. 1 platiteľ, ktorý v tuzemsku dodáva tovar.

Bola prijatá záloha na budúcu konkrétnu dodávku tovaru, ktorá podlieha dani v tuzemsku, mala byť aj táto záloha zdanená v zmysle § 19 ods. 4 zákona o DPH.


Slovenský platiteľ A predal tovar slovenskému platiteľovi B s tým, že tovar bol na pokyn platiteľa A prepravený do Rakúska. Platiteľ B si tovar objednal pod slovenským IČ DPH.

Je možné tento tovar oslobodiť od dane podľa § 43?

Riešenie:

Miestom dodania je podľa § 13 ods. 1/a zákona o DPH miesto, kde sa tovar nakladá na prepravu. Týmto miesto je tuzemsko. Podľa § 43 je tovar oslobodený od dane za podmienky, ak je odoslaný alebo prepravený do iného členského štátu buď predávajúcim alebo nadobúdateľom tovaru alebo na jeho účet, ak nadobúdateľ je osobou identifikovanou pre daň v inom členskom štáte. Táto podmienka v danom prípade splnená nie je, nakoľko nadobúdateľ, ktorým je slovenský platiteľ B, ktorý tovar nadobudol na území iného členského štátu (miesto nadobudnutia je podľa § 17 ods. 1 miesto, kde sa tovar nachádza v čase skončenia jeho odoslania alebo prepravy tovaru smerom k nadobúdateľovi) nie je v štáte, kde skončila preprava registrovaný na DPH.

Ak miestom dodania tovaru je tuzemsko a nie je splnené oslobodenie od dane (tovar si neobjednala osoba identifikovaná pre daň v štáte, kde skončila preprava), potom musí táto dodávka podliehať dani v tuzemsku.

Na druhej strane vyplýva pre slovenského platiteľa B povinnosť registrácie v Rakúsku, nakoľko miestom nadobudnutia tovaru (kde skončila jeho preprava) je Rakúsko.

Platiteľovi B- napriek tomu, že mu platiteľ A tovar zdanil v tuzemsku – nevzniká právo na odpočítanie dane v tuzemsku, nakoľko v tuzemsku tento tovar nebude predaný a spotrebovaný, ale bude spotrebovaný a predaný v inom členskom štáte. Viď rozsudky ESD

ESD C-536/08 a C-539/08 bližšie komentované pri § 17.

Dodanie tovaru spojené s inštaláciou alebo montážou


§ 13/1b

Ak je dodanie tovaru spojené s inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet, je miesto, kde je tovar inštalovaný alebo zmontovaný.


Ak je tovar zmontovaný alebo inštalovaný v SR, je miestom dodania SR. Dodávka vtedy podlieha slovenskej dani. Ak je tovar zmontovaný alebo inštalovaný v inom členskom štáte, prípadne v treťom štáte, je miesto dodania v inom členskom štáte alebo v treťom štáte a vtedy sa táto dodávka slovenským platiteľom nezdaňuje slovenskou daňou. Ak je miestom dodania iný štát ako tuzemsko, nepodáva sa súhrnný výkaz, neuvádza sa táto dodávka v daňovom priznaní – len v osobitných záznamoch pre DPH podľa § 70 zákona o DPH.


Podmienkou na to, aby bolo miesto dodania určené tam, kde sa tovar inštaluje alebo montuje, je priamy dodávateľsko-odberateľský vzťah medzi dodávateľom tovaru vrátane montáže (alebo inštalácie) a jeho odberateľom. T.j. odberateľ zaplatí dodávateľovi tovar aj montáž.

Ak by dodávateľ dodal len tovar a montáž by fakturoval odberateľovi niekto iný, potom ide o klasické dodanie tovaru a miesto dodania by sa určilo podľa § 13 ods. 1 písm. a/ alebo c/.


Problém

Odberateľ registrovaný pre daň v  ČR si objednal u slovenského dodávateľa (SK1) počítač. Inštaláciu počítača však vykoná iná slovenská firma (SK2), ktorá bude inštaláciu ako službu fakturovať priamo českému odberateľovi. Počítač bol dodaný a prepravený dňa 31. 3. a vyfakturovaný odberateľovi dňa 1. 4. Ide o dodanie tovaru s montážou? Má tuzemský platiteľ povinnosť registrácie v ČR? Alebo má tovar zdaniť tuzemskou DPH?

Riešenie

Dodanie počítača nie je spojené s jeho inštaláciou, nakoľko slovenský dodávateľ počítača vyfakturuje len samotnú dodávku tovaru. Inštaláciu počítača vykoná iná slovenská firma vo vzťahu k českému odberateľovi. Z uvedeného vyplýva, že miesto dodania tovaru sa posúdi tam, kde sa tovar nakladá na prepravu. Miestom dodania je tuzemsko. V zmysle § 43 ods. 1 je táto dodávka oslobodená od dane.

Ak je miestom dodania tuzemsko a táto dodávka je oslobodená od dane, uvádza sa v daňovom priznaní v riadku 15 a 16 a rovnako aj v súhrnnom výkaze. SK2 vykoná dodávku služby (resp. práce na hnuteľnom majetku zákazníka) voči českej zdaniteľnej osobe, z čoho vyplýva, že miesto dodania sa urči podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH. Miestom dodania je ČR. Túto službu uvedie SK2 v súhrnnom výkaze, neuvádza ju v daňovom priznaní.


Slovenská spoločnosť SK 1 (registrovaný platiteľ DPH) uzatvoril zmluvu na dodávku

stroja vrátane jeho montáže, inštalácie a zaškolenia obslužného personálu s inou

slovenskou spoločnosťou SK 2 (platiteľom DPH).

Predmetom zmluvy o dielo, je dodanie stroja a jeho montáž pre spoločnosť, ktorá má sídlo na území tretieho štátu . Na území tretieho štátu bude tiež dodanie stroja a jeho konečná montáž

vykonávaná. Konečné dodanie bude prezentované preberacím protokolom po skončení montáže. Prepravu od prvého slovenského dodávateľa stroja bude vykonávať na svoj účet a vo svojom mene konečný odberateľ z tretieho štátu. Colné konanie vyvážaného stroja bude vykonávať druhá slovenská spoločnosť SK 2, ktorá bude na JCD uvedená ako vývozca. Po skončení montáže podľa preberacieho protokolu vystaví faktúru slovenský dodávateľ SK 1 za dodanie stroja spojeného s montážou pre slovenského zmluvného partnera SK 2.

Podľa hore uvedeného, dochádza k dodaniu stroja spojeného s montážou podľa zákona o DPH § 13, ods. 1, písm. b) a miestom dodania je miesto kde sa stroj montuje, t.j. územie tretieho štátu.

Faktúra vystavená prvým slovenským dodávateľom SK 1 druhému slovenského dodávateľovi SK 2bude bez DPH aj napriek tomu, že prepravu vykoná sám odberateľ z tretieho štátu ?

Konečný odberateľ z tretieho štátu zašle kópiu prepravného dokladu spolu s dokladom o colnom konaní prvému dodávateľovi SK 1, čím sa preukáže skutočnosť, že tovar bol vyvezený z EU. Protokolom o ukončení montážnych prác stroja bude zrejmá skutočnosť, že stroj bol montovaný v treťom štáte.

Je tento postup správny, alebo je potrebné vystaviť faktúru na slovenského odberateľa so slovenskou DPH?

Riešenie:

Pokiaľ medzi SK1 a SK2 je dohodnutá dodávka stroja vrátane jeho montáže na území tretieho štátu, potom podľa § 13/1/b zákona o DPH je miestom dodania miesto, kde sa tovar inštaluje alebo montuje. Ak je týmto miestom tretí štát, potom takáto dodávka nemôže podliehať slovenskej DPH.


Problém:

Naša firma sa zaoberá predajom pneumatík a prezúvaním pneumatík na autá. Ak u nás nakúpi česká firma, ktorá ma české IČ DPH pneumatiky na svoje auto, rovnako aj prezutie týchto pneumatík, môžeme im fakturovať tento tovar a službu bez DPH? Ak áno, tak za akých podmienok? Aké dokumenty sú potrebné priložiť k faktúre? Je to chápané ako služba na hnuteľnom majetku?

Odpoveď:

Pokiaľ ide o samotný predaj pneumatík s poskytnutím služby montáže- ide o dodanie tovaru vrátane montáže. Miesto dodania by sa posúdilo v zmysle § 13 ods. 1 písm. b/ zákona o DPH - t.j. miesto dodania by bolo tam, kde sa tovar montuje, t.j. tuzemsko a táto dodávka tovaru s montážou by podliehala dani v tuzemsku.

Miesto určenia dodávky tovaru bez odoslania alebo prepravy


§ 13/1c

Ak je dodanie tovaru bez odoslania alebo prepravy, je miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa jeho dodanie uskutočňuje.


V danom prípade ide o tzv. nepohyblivú dodávku, a vtedy sa miesto dodania určí tam, kde sa mení vlastnícke právo k tovaru.


Problém

Slovenský platiteľ SK1 nakúpil tovar v Rakúsku od rakúskeho dodávateľa – registrovaného pre daň v Rakúsku. SK 1 sa preukázal slovenským IČ DPH, ale medzi rakúskym dodávateľom a SK1 nebola dohodnutá žiadna preprava. Rakúsky dodávateľ preto tovar zdanil rakúskou DPH. Postupoval tak, že túto dodávku považoval za dodávku bez prepravy, z čoho vyplýva, že za miesto dodania považoval Rakúsko. SK1 tento tovar vzápätí dodal slovenskému odberateľovi SK2, ale na území Rakúska. SK2 neregistrovaný pre daň si tovar sám odviezol do tuzemska. SK1 tovar predal so slovenskou DPH. Je tento postup správny?

Riešenie

Tento postup nie je správny. Medzi rakúskym dodávateľom a slovenským platiteľom SK1 nebola dohodnutá preprava. Preto sa miesto dodania posudzuje bez odoslania alebo prepravy. Keďže ku zmene vlastníckeho práva došlo na území Rakúska a toto dodanie bolo dohodnuté bez prepravy (SK1 sa rakúskemu dodávateľovi nepreukázal, že tovar prepraví do tuzemska), potom miesto dodania je Rakúsko a rakúsky platiteľ správne uplatnil k cene rakúsku daň.

Keďže slovenský platiteľ SK1 uskutočňuje následne dodanie tovaru na území Rakúska, mal sa registrovať na DPH v Rakúsku. Keďže potom uskutočnil predaj tovaru voči osobe z iného členského štátu (SK2), ktorá nie je registrovaná na DPH v žiadnom z členských štátov, podlieha táto dodávka dani v Rakúsku. Iba vtedy by bola dodávka voči SK2 oslobodená od dane, ak by bola SK2 registrovaná pre daň v SR a tovar by prepravila do SR (išlo by o pohyblivú dodávku oslobodenú od dane).

Dodanie tovaru na palubách lietadiel, lodí a vlakov počas časti osobnej dopravy


§ 13/1d

Pri dodaní tovaru na palubách lietadiel, lodí a vlakov počas časti osobnej dopravy na území EÚ je miesto, kde sa osobná doprava začína.


Cestujúca si kúpila na palube lietadla coca-colu, ktorá nebola súčasťou ceny prepravy. Lietadlo smerovalo z Bratislavy do Mníchova. Miestom dodania je SR a preto nápoj bude podliehať slovenskej DPH.


Za časť osobnej dopravy na území Európskej únie považuje časť prepravy medzi miestom začatia a miestom skončenia osobnej dopravy bez zastávky mimo územia Európskej únie. Za miesto začatia osobnej dopravy sa považuje prvé miesto na území Európskeho spoločenstva, v ktorom cestujúci môžu nastúpiť do dopravného prostriedku. Za miesto skončenia osobnej dopravy sa považuje posledné miesto na území Európskej únie, v ktorom cestujúci môžu vystúpiť z dopravného prostriedku. Pri ceste tam a späť sa cesta späť na účely určenia miesta dodania tovaru považuje za samostatnú dopravu.

Dodanie plynu, elektriny, chladu alebo tepla prostredníctvom sústavy


§ 13/1e

Pri dodaní plynu prostredníctvom sústavy zemného plynu, ktorá sa nachádza na území Európskej únie, alebo siete, ktorá je k takejto sústave pripojená, pri dodaní elektriny a pri dodaní tepla alebo chladu prostredníctvom teplárenských sietí alebo chladiarenských sietí obchodníkovi je miesto, kde obchodník má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, pre ktorú sa uvedený tovar dodáva, alebo ak obchodník nemá takéto miesto, je miestom dodania tovaru jeho bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava; obchodníkom na účely tohto ustanovenia je zdaniteľná osoba, ktorej hlavnou činnosťou vo vzťahu ku kúpenému plynu, elektrine, teplu alebo chladu je ich ďalší predaj a ktorého vlastná spotreba týchto tovarov je zanedbateľná.


§ 13/1f

Pri dodaní plynu prostredníctvom sústavy zemného plynu, ktorá sa nachádza na území Európskej únie, alebo siete, ktorá je k takejto sústave pripojená, pri dodaní elektriny a pri dodaní tepla alebo chladu prostredníctvom teplárenských sietí alebo chladiarenských sietí inej osobe ako obchodníkovi je miesto, kde zákazník skutočne využije a spotrebuje tento tovar; ak zákazník skutočne nespotrebuje tento tovar alebo jeho časť, považuje sa tento nespotrebovaný tovar za využitý a spotrebovaný v mieste, kde má tento zákazník sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, pre ktorú sa tento tovar dodáva, alebo ak zákazník nemá takéto miesto, považuje sa tento nespotrebovaný tovar za využitý a spotrebovaný v mieste jeho bydliska alebo v mieste, kde sa obvykle zdržiava.

Miesto dodania tovaru z tretieho štátu, ak sa preprava začína na území tretieho štátu


§ 13/2

Ak sa odoslanie alebo preprava tovaru začína na území tretieho štátu, považuje sa za miesto dodania tovaru dovozcom (§ 69 ods. 8) a za miesto prípadných ďalších dodaní tohto tovaru členský štát dovozu.


Český podnikateľ doviezol tovar z Ukrajiny do tuzemska pre slovenského odberateľa. Tovar bol na území tuzemska prepustený do voľného obehu. Český podnikateľ na území tuzemska zaplatil clo a DPH. Daňová povinnosť českému dovozcovi vznikla na území tuzemska, nakoľko miestom dodania tovaru je tuzemsko. Daňová povinnosť mu vznikla vtedy, keď tovar ďalej predal slovenskému odberateľovi. Český podnikateľ sa musí na území tuzemska registrovať pre daň. Ako registrovaný platiteľ (podľa § 5 zákona o DPH) má právo na odpočítanie dane z dovozu tovaru a pri predaji tovaru slovenskému odberateľovi na území tuzemska uplatní k cene slovenskú daň.


§ 13/3

Na účely odseku 1 písm. d) sa za časť osobnej dopravy na území Európskej únie považuje časť prepravy medzi miestom začatia a miestom skončenia osobnej dopravy bez zastávky mimo územia Európskej únie. Za miesto začatia osobnej dopravy sa považuje prvé miesto na území Európskeho spoločenstva, v ktorom cestujúci môžu nastúpiť do dopravného prostriedku. Za miesto skončenia osobnej dopravy sa považuje posledné miesto na území EÚ,

v ktorom cestujúci môžu vystúpiť z dopravného prostriedku. Pri ceste tam a späť sa cesta späť na účely určenia miesta dodania tovaru považuje za samostatnú dopravu.


Ďalšie súvisiace ustanovenia

§ 17, § 19, § 20, § 43, § 45, § 49, § 50, § 51, § 69, § 70, § 71-75, § 78, § 80

Reťazové obchody 

Pod reťazovým obchodom treba chápať dodanie toho istého tovaru, pričom vznikne viac dodávateľsko-odberateľských vzťahov, ale fyzická dodávka tovaru smeruje napr. od 1. dodávateľa k poslednému odberateľovi. Ten istý tovar mení vlastnícke právo deklarovanými faktúrami dodávateľov, avšak jeho fyzická dodávka je len jedna. Čiže tovar je v reťazci dodávateľsko-odberateľských vzťahov s jedinou fyzickou prepravou. Takýto obchod môže nastať tak v rámci tuzemska, ako aj v rámci obchodovania s členskými štátmi, prípadne tretími štátmi, alebo ich kombináciou. 

 

Fyzická dodávka tovaru (pohyblivá dodávka tovaru) vlastne predstavuje dodanie tovaru napr. „1. odberateľovi“ spojené s prepravou na miesto určenia smerom k ďalšiemu následnému (druhému) odberateľovi. Z uvedeného vyplýva, že aj keď preprava smeruje k 2. odberateľovi, musí najprv časovo dôjsť k fakturácii 1. odberateľovi, čo ďalej znamená, že 1. odberateľ nadobudne vlastnícke právo k tovaru a až potom ho môže ďalej predať 2. odberateľovi. Skutočnosť, či ide o pohyblivú dodávku, má význam pri stanovení miesta zdaniteľného plnenia pri dodaní tovarupodľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o DPH, podľa ktorého je toto miesto určené podľa toho, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava tovaru osobe, ktorej má byť tovar prepravený, začína uskutočňovať.

Nepohyblivá dodávka tovaru predstavuje dodanie tovaru bez prepravy, t.j. medzi dodávateľom a odberateľom dôjde k zmene vlastníckeho práva k tovaru napr. na základe fakturácie.

Skutočnosť, či ide o nepohyblivú dodávku, má rovnako význam pri stanovení miesta zdaniteľného plnenia pri dodaní tovaru, a to podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona o DPH, nakoľko je toto miesto určené podľa toho, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa jeho dodanie uskutočňuje bez prepravy (napr. zo závodu dodávateľa).

Pri reťazovom obchode ide teda o jednu pohyblivú dodávku a jednu alebo viac nepohyblivých dodávok.

Dodanie tovaru pre odberateľa z iného členského štátu, ktorý ďalej tovar dodá na území tuzemska

Tuzemský platiteľ - firma A dodá tovar talianskemu odberateľovi – firme B registrovanej na DPH v Taliansku, pričom tovar bude prepravený firmou A firme C – platiteľovi dane v tuzemsku. Firma B uzatvorila zmluvný vzťah na dodanie predmetného tovaru s firmou C registrovanou v tuzemsku.

Pohyblivá dod. + fakturácia

nepohyblivá

dodávka + fakturácia

preprava

C (SK)

Skúmame pohyblivé a nepohyblivé dodávky a samostatne dodávateľsko - odberateľské vzťahy:

  • Tuzemský platiteľ A dodal tovar talianskemu odberateľovi B, pričom bola uskutočnená preprava smerom k ďalšiemu tuzemskému odberateľovi. Ide o pohyblivú dodávku medzi firmou A a firmou B. Miesto dodania sa určí podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o DPH, t.j. miesto dodania je tam, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa jeho odoslanie alebo preprava osobe, ktorej má byť tovar prepravený, začína uskutočňovať t.j. v tuzemsku Touto osobou, ktorej sa má tovar prepraviť, je v danom prípade firma B (osoba identifikovaná v Taliansku), hoci preprava smeruje ďalšiemu odberateľovi – firme C, ktorá je registrovaná v tuzemsku.

  • Talianska firma B, registrovaná pre daň v tuzemsku, fakturuje tovar tuzemskej firme C – platiteľovi dane. V danom prípade ide o nepohyblivú dodávku, ktorej miesto dodania sa určí podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona o DPH. Týmto miestom dodania je tuzemsko a preto dodanie tovaru pre tuzemského odberateľa C podlieha slovenskej DPH.

  • Firma A uskutočňuje pre firmu B pohyblivú dodávku tovaru. Miesto dodania sa určí podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o DPH, t.j. miesto dodania je tam, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa jeho odoslanie alebo preprava osobe, ktorej má byť tovar prepravený, začína uskutočňovať. Touto osobou, ktorej sa má tovar prepraviť, je v danom prípade firma B. Miestom dodania je tuzemsko.

  • Firma B fakturovala predaj tovaru firme C registrovanej pre DPH vo Fínsku. Ak by bola firma B registrovaná vo Fínsku a postupovala v intenciách zákona o DPH, potom voči firme C uskutočňuje dodanie tovaru vo forme nepohyblivej dodávky. Pokiaľ vo Fínsku platia rovnaké princípy pri určovaní miesta plnenia v rámci fínskeho národného zákona o DPH, potom bude platiť určenie miesta plnenia obdobne, ako je to zadefinované v slovenskom zákone o DPH v § 13 ods. 1 písm. c), t.j. miesto dodania by bolo vo Fínsku a bolo by zdanené fínskou DPH.

  • Firma A uskutočňuje pre nórsku firmu B pohyblivú dodávku tovaru. Miesto dodania sa určí podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o DPH, t.j. miesto dodania je tam, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa jeho odoslanie alebo preprava osobe, ktorej má byť tovar prepravený, začína uskutočňovať. Touto osobou, ktorej sa má tovar prepraviť, je v danom prípade nórska firma B. Pre firmu A je miestom dodania tuzemsko.

  • Nórska firma B fakturovala predaj tovaru firme C registrovanej pre DPH v Španielsku. Ak by bola firma B registrovaná v Španielsku a postupovala v intenciách zákona o DPH, potom voči firme C uskutočňuje dodanie tovaru vo forme nepohyblivej dodávky. Pokiaľ v Španielsku platia rovnaké princípy pri určovaní miesta plnenia v rámci španielskeho národného zákona o DPH, potom bude platiť určenie miesta plnenia obdobne, ako je to zadefinované v slovenskom zákone o DPH v § 13 ods. 1 písm. c), t.j. miesto dodania by bolo v Španielsku a bolo by zdanené španielskou DPH.

  • Dodanie tovaru nemeckou firmou DE slovenskej firme SK 1, ktorá ho ďalej dodá slovenskej firme SK 2, ale prepravu si zabezpečuje firma SK 2 priamo z Nemecka

Talianska firma nadobúda tovar na území SR, kde ďalej uskutočňuje obchod, z čoho vyplýva, že ešte pred dodaním tovaru od tuzemského dodávateľa A by sa mala registrovať v tuzemsku podľa § 5 zákona o DPH.

Ak by sa talianska firma neregistrovala v tuzemsku, nič to nemení na situácii, že miestom dodania je tuzemsko a keďže je tovar dodaný bez toho, aby bol prepravený do iného členského štátu, mal by byť zdanený sa tuzemskou DPH. Slovenský platiteľ tovar nesamozdaňuje.

Dodanie tovaru tuzemskému platiteľovi, pričom tovar bude prepravený do iného členského štátu

Tuzemský platiteľ – firma A predá tovar tuzemskému platiteľovi – firme B, avšak na pokyn firmy B bude tovar prepravený firmou A do Fínska – firme C – identifikovanej pre daň vo Fínsku. Medzi firmou B a firmou C je uzatvorený ďalší zmluvný vzťah na dodanie predmetného tovaru.

pohyblivá dod. + fakturácia

(SK) (SK)

nepohyblivá

dodávka + fakturácia

preprava

C (FI)

Skúmame pohyblivé a nepohyblivé dodávky a samostatné dodávateľsko - odberateľské vzťahy:

Keďže však ide o dodanie tovaru, ktorého preprava skončí v inom členskom štáte, treba v danom prípade u tuzemskej firmy B skúmať, kde tento tovar nadobudla. Podľa § 17 ods. 1 zákona o DPH je miestom nadobudnutia tovaru medzi členskými štátmi miesto, kde sa tovar nachádza v čase skončenia jeho odoslania alebo prepravy k nadobúdateľovi. Keďže nadobúdateľ – tuzemská firma B – nadobudla tovar vo Fínsku, je povinná sa registrovať vo Fínsku ešte pred uskutočnením tohto obchodu. Ak sa firma B zaregistruje vo Fínsku, uskutoční tuzemská firma A dodanie do iného členského štátu pre osobu identifikovanú pre daň, pričom bude splnená podmienka prepravy, z čoho ďalej vyplýva, že dodanie tovaru od tuzemskej firmy A registrovanej pre daň v tuzemsku pre tuzemskú firmu B, ktorá je vďaka tomuto obchodu registrovaná pre daň vo Fínsku – bude oslobodené od dane podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH.

Firma A vyplní súhrnný výkaz v rámci

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk