dnes je 22.9.2020

Input:

Komentár k ZDPH § 11 Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

1.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4 Komentár k ZDPH § 11 Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

Ing. Alžbeta Hermanová , Ing. Ján Mintál Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 11

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu


§ 11 ods. 1

Na účely tohto zákona sa nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu rozumie nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s hnuteľným hmotným majetkom odoslaným alebo prepraveným nadobúdateľovi dodávateľom alebo nadobúdateľom alebo na ich účet do tuzemska z iného členského štátu.


Pojem finančný lízing, ktorý je dodaním tovaru v zmysle článku 14 ods.1 písm. b) smernice 2006/112/ES, má byť v členských štátoch vykladaný jednotne, nie je potrebné zachovanie pravidla, na základe ktorého poskytovateľ cezhraničného finančného lízingu prispôsobí zdaňovanie predmetného lízingu v závislosti od toho, ako sa táto transakcia posúdi podľa zákona o DPH platného v členskom štáte príjemcu (nájomcu).

Z uvedených dôvodov sa zo zákona o DPH od 1.1.2019 vypustili ustanovenia týkajúce sa zdanenia nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 ods.1 zákona o DPH, ktorý je najprv predmetom nájmu a po skončení nájmu prejde vlastnícke právo k tovaru na nájomcu, v závislosti od toho, ako štát dodávateľa posudzuje podľa zákona o DPH platného v štáte dodávateľa zdanenie finančného lízingu.


§ 11 ods. 2

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu je predmetom dane, ak

a) nadobúdateľom je zdaniteľná osoba konajúca v postavení zdaniteľnej osoby, právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, alebo zahraničná osoba, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, a

b) dodávateľom je osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, ktorá dodala tovar za protihodnotu, okrem dodania tovaru s inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet a okrem dodania tovaru formou zásielkového predaja.


V zmysle článku 16 vykonávacieho nariadenia EÚ č. 282/2011 - ak sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru v rámci EÚ, členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava skončí, vykoná svoju právomoc zdaniť tento tovar bez ohľadu na spôsob uplatnenia dane pri dodaní tovaru v členskom štáte, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru začala. Okrem toho rieši, že akákoľvek žiadosť dodávateľa tovaru o opravu dane, ktorú vyfakturoval a priznal v členskom štáte odoslania alebo prepravy tovaru, vybaví tento štát v súlade s vnútroštátnymi predpismi. Všetko, čo je definované ako nadobudnutie tovaru v tuzemsku, vlastne znamená povinnosť nadobúdateľa tento tovar zdaniť za podmienky, že je zakúpený od osoby identifikovanej pre daň v inom členskom štáte.

Z uvedeného vyplýva, že ak sa uskutoční nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ale predávajúci uplatní pri jeho dodaní daň namiesto oslobodenia od dane, t. j., ak dôjde k nesprávnemu uplatneniu pravidiel pri dodaní tovaru v členskom štáte dodania, musí sa takéto nadobudnutie zdaniť v tuzemsku bez ohľadu na skutočnosť, že tovar bol zdanený (nesprávne) aj v krajine dodania.

V prípade, že platiteľ dane namiesto oslobodenia dodania tovaru do iného členského štátu uplatní daň, nepôjde o možnosť opraviť základ dane po vzniku daňovej povinnosti, lebo daňová povinnosť podľa zákona nevznikla.


Osoba identifikovaná pre daň (ďalej len OIPD) v Rakúsku dodala tuzemskej OIPD tovar, ktorý si táto tuzemská OIPD previezla na Slovensko. Rakúsky dodávateľ aj napriek tomu, že sa mu slovenský odberateľ preukázal osvedčením o pridelení IČ DPH a tento tovar objednal pod svojím IČ DPH, rakúsky dodávateľ tento tovar zdanil. Hodnota tovaru bola 1 000 EUR + 20 % DPH 200 EUR.

Slovenská OIPD pri nadobudnutí tovaru v SK podľa § 11 a následne § 20 zákona o DPH prizná nadobudnutie, pričom bude vychádzať z ceny bez dane – teda z čiastky 1000 EUR. Keďže v tuzemsku bola priznaná daň, jedinou cestou ako vysporiadať daň zaplatenú v Rakúsku, má tuzemská OIPD podľa rakúskeho zákona (refundácia dane). Druhou možnosťou by bolo - požiadať rakúskeho dodávateľa, aby opravil pôvodne vystavenú faktúru (nie opravou základu dane) s tým, že dodatočne vystaví SV a podá dodatočné daňové priznanie na pôvodné zdaniteľné plnenie, čo však asi nebude chcieť vykonať, nakoľko, tak ako u nás, oneskorené podanie SV podlieha sankcii...

Predmetom nadobudnutia je

  • tovar, ktorého hodnota prekročí 14 000€ bez DPH v príslušnom kal. roku z členského štátu a tento tovar nadobudla zdaniteľná osoba – neplatiteľ (okrem NDP – tam platí osobitný režim zdaňovania) alebo PO, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, prípadne zdaniteľná osoba, ktorá je zaregistrovaná podľa 7a/ zákona o DPH.


Zdaniteľná osoba – podnikateľ, neregistrovaný pre daň, kúpil v marci v ČR stavebný stroj, ktorého hodnota dosiahla 8 000 € bez DPH. V októbri mu má dodať výrobný stroj na mieru osoba identifikovaná pre daň z Poľska v hodnote 6 000 € bez DPH. Zdaniteľná osoba by v kalendárnom roku prekročila hranicu 14 000 €, preto je povinná požiadať ešte pred dosiahnutím hodnoty 14 000 eura o registráciu (viď § 7).


Tuzemský podnikateľ poskytol práce na hnuteľnom majetku pre podnikateľa v ČR. Vzhľadom na to, že miestom dodania je ČR (ide o prenos miesta dodania podľa § 15 ods. 1) a daňová povinnosť sa prenáša na českého odberateľa, musel sa tuzemský podnikateľ registrovať na DPH ešte pred tým, ako ide tieto služby dodať. Ak sa registruje z uvedeného dôvodu, potom ak má sídlo v tuzemsku a nadobudne v tuzemsku napr. tovar z Nemecka od osoby identifikovanej pre daň, ktorý bude prepravený na územie tuzemska a nebude prepravený do iného členského štátu, prizná daň z nadobudnutia tovaru bez ohľadu na to, akú má tento tovar hodnotu. Na druhej strane, keďže ide len o registrovanú osobu na DPH a nie o platiteľa, nebude mať právo na odpočítanie tejto dane, z čoho vyplýva, že daňové priznanie bude podávať len v prípade vzniku daňovej povinnosti podľa § 78 ods. 3 – platí obmedzene do 30. 6. 2011 (viď nasledujúce upozornenie).


V zmysle nariadenia č. 282/2011, ktoré platí od 1. 7. 2011, kapitola 1 čl. 4 a ktoré má priamu účinnosť na slovenský zákon o DPH, už nebude musieť priznať daň z nadobudnutia tovaru z iného členského štátu za podmienky, že sa v príslušnom členskom štáte nepreukáže svojím IČ DPH prideleným v zmysle § 7a  že hodnota tovaru neprekročí 14 000 € bez DPH v príslušnom kal. roku z členského štátu. Naopak, ak sa v IČŠ preukáže prideleným IČ DPH, potom je registrovaná osoba podľa § 7a povinná priznať daň v tuzemsku.

Nový dopravný prostriedok – nadobudnutie


§ 11 ods. 3

Predmetom dane je aj nadobudnutie nového dopravného prostriedku za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu každou osobou.


Pojem finančný lízing, ktorý je dodaním tovaru v zmysle článku 14 ods.1 písm. b) smernice 2006/112/ES, má byť v členských štátoch vykladaný jednotne, nie je potrebné zachovanie pravidla, na základe ktorého poskytovateľ cezhraničného finančného lízingu prispôsobí zdaňovanie predmetného lízingu v závislosti od toho, ako sa táto transakcia posúdi podľa zákona o DPH platného v členskom štáte príjemcu (nájomcu).

Z uvedených dôvodov sa zo zákona o DPH od 1.1.2019 vypustili ustanovenia týkajúce sa zdanenia nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 ods.1 zákona o DPH, ktorý je najprv predmetom nájmu a po skončení nájmu prejde vlastnícke právo k tovaru na nájomcu, v závislosti od toho, ako štát dodávateľa posudzuje podľa zákona o DPH platného v štáte dodávateľa zdanenie finančného lízingu.


§ 11 ods. 4

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu nie je predmetom dane, ak
a) dodanie takého tovaru v tuzemsku by bolo oslobodené od dane podľa § 47 ods. 7 až 10
b) nadobúdateľom je zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá nie je registrovaná pre daň podľa § 7, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a ktorá nie je registrovaná pre daň podľa § 7, a súčasne celková hodnota nadobudnutého tovaru nedosiahla 14 000 € za predchádzajúci kalendárny rok a ani v prebiehajúcom kalendárnom roku túto hodnotu nedosiahne.


§ 11 ods. 5

Ustanovenie odseku 4 písm. b) sa nevzťahuje na nadobudnutie tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane, ak podľa osobitného predpisu 6) povinnosť platiť spotrebnú daň v tuzemsku vzniká nadobúdateľovi.

Z článku 4 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a ktoré nadobudlo účinnosť 1. 7. 2011, vyplýva, že zdaniteľná osoba (nadobúdateľ tovaru z iného členského štátu) má právo na zachovanie limitu pre oslobodenie od dane nadobudnutia tovaru aj v prípade, ak je registrovaná na účely dodania alebo prijatia služby do/z iného členského štátu podľa § 7a zákona.

Navrhovanou zmenou v § 11 ods. 5 zákona sa odstraňuje rozpor s predmetným nariadením. Ak zdaniteľná osoba registrovaná pre DPH podľa § 7a nepresiahne limit 14 000 eur (hodnota tovaru nadobudnutého z iného členského štátu ), nie je nadobudnutie tovaru povinná zdaniť slovenskou daňou z pridanej hodnoty.


Podnikateľ, (technický inžinier), ktorý dodáva poradenské služby pre českú osobu identifikovanú pre daň, sa zaregistroval podľa § 7a zákona o DPH od 15. 2.

V apríli nakúpil v ČR počítač v hodnote 1500 € (po prepočte) pre účely svojho podnikania od osoby identifikovanej pre daň v ČR. Aj napriek skutočnosti, že tovar bol zdanený českou DPH (v ČR sa nepreukázal svojím IČ DPH), v zmysle § 11 ods. 5 by bol povinný priznať daň v tuzemsku, nakoľko je osobou identifikovanou pre daň.

Citované nariadenie s účinnosťou od 1. 7. 2011 však umožňuje zdaniteľnej osobe sa rozhodnúť, či nakúpi tovar v inom členskom štáte pod prideleným IČ DPH, kedy by tento tovar dodávateľ – osoba registrovaná pre daň z iného členského štátu, oslobodil od dane, a zdaniteľná osoba by musela priznať daň v tuzemsku, alebo pri svojom nákupe v inom členskom štáte nepoužije svoje IČ DPH, a vtedy dodávateľ z iného členského štátu tovar zdaní, pričom v tuzemsku už zdaniteľná osoba nemusí priznať daň.


Podnikateľ, (technický inžinier), ktorý dodáva poradenské služby pre českú osobu identifikovanú pre daň, sa zaregistroval podľa § 7a zákona o DPH od 15. 2.

V apríli nakúpil v ČR počítač v hodnote 1 500 € (po prepočte) pre účely svojho podnikania od osoby identifikovanej pre daň v ČR. Aj napriek skutočnosti, že tovar bol zdanený českou DPH (v ČR sa nepreukázal svojím IČ DPH), v zmysle § 11 ods. 5 by bol povinný priznať daň v tuzemsku, nakoľko je osobou identifikovanou pre daň.

Citované nariadenie s účinnosťou od 1. 7. 2011 však umožňuje zdaniteľnej osobe sa rozhodnúť, či nakúpi tovar v inom členskom štáte pod prideleným IČ DPH, kedy by tento tovar dodávateľ – osoba registrovaná pre daň z iného členského štátu, oslobodil od dane, a zdaniteľná osoba by musela priznať daň v tuzemsku, alebo pri svojom nákupe v inom členskom štáte nepoužije svoje IČ DPH, a vtedy dodávateľ z iného členského štátu tovar zdaní, pričom v tuzemsku už zdaniteľná osoba nemusí priznať daň.


Podnikateľ (technický inžinier), ktorý dodáva poradenské služby pre českú osobu identifikovanú pre daň, sa zaregistroval podľa § 7a zákona o DPH od 15. 2. Dňa 10. 7. nakúpil v ČR prístroj, ktorý bude využívať pri svojej podnikateľskej činnosti. Českému dodávateľovi sa nepreukázal svojím IČ DPH, na základe čoho český dodávateľ – osoba identifikovaná pre daň v ČR tento tovar zdanila českou DPH. Tuzemský odberateľ – osoba registrovaná podľa § 7a už nie je povinná priznať daň v tuzemsku.


§ 11 ods. 6

Do hodnoty 14 000 € podľa odseku 4 písm. b) sa započítava celková hodnota nadobudnutého tovaru bez dane splatnej alebo zaplatenej v členskom štáte, z ktorého je tovar odoslaný alebo prepravený; do hodnoty sa nezapočítava hodnota nových dopravných prostriedkov a hodnota tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane.


§ 11 ods. 7

Nadobúdateľ podľa odseku 4 písm. b) sa môže rozhodnúť, že bude zdaňovať nadobudnutie tovaru pred dosiahnutím hodnoty 14 000 € a toto svoje rozhodnutie oznámi písomne daňovému úradu pri podaní žiadosti o registráciu pre daň (§ 7). Zdaňovanie nadobudnutia tovaru je nadobúdateľ povinný uplatňovať najmenej po dobu dvoch kalendárnych rokov.

Premiestnenie

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk