dnes je 3.12.2022

Input:

Komentár k ZDP § 52zv - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2019

31.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.29.18 Komentár k ZDP § 52zv - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2019

Ing. Peter Horniaček


§ 52zv

Ustanovenie § 17 ods. 19 písm. k) v znení účinnom od 1. januára 2019 sa prvýkrát použije na osobitný odvod obchodných reťazcov79f) zaplatený po 31. decembri 2018.


Zákonom č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov bol zavedený osobitný odvod obchodných reťazcov. Podľa § 17 ods. 19 písm. k) ZDP sa osobitný odvod platený obchodným reťazcom podľa zákona č. 385/2018 Z. z. bude považovať za daňový výdavok až po zaplatení, a to počnúc zaplatením po 31.12.2018. Povinnosť platiť odvod má obchodný reťazec definovaný v zákone č. 385/2018 Z. z. počnúc prvým odvodovým obdobím patriacim do účtovného obdobia, ktoré sa začína po 31.12.2018.