dnes je 3.12.2022

Input:

Komentár k ZDP § 52zt - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019

31.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.29.16 Komentár k ZDP § 52zt - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019

Ing. Viera Mezeiová


§ 52zt

Ustanovenia § 5 ods. 7 písm. b), § 11 ods. 14, § 19 ods. 2 písm. c) piateho bodu, § 19 ods. 2 písm. w) a § 21 ods. 1 písm. i) v znení účinnom od 1. januára 2019 sa použijú na rekreácie podľa osobitného predpisu,17b) ktoré začínajú po 31. decembri 2018.


Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u neho trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na žiadosť zamestnanca príspevok na rekreáciu vo výške 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok. Ak má zamestnanec dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, najvyššia suma príspevku sa zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Toto plnenie je, za splnenia zákonom ustanovených podmienok, pre zamestnanca príjmom od dane oslobodeným a