dnes je 22.2.2024

Input:

Kapitalizácia záväzku

31.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.9.1.6 Kapitalizácia záväzku

Ing. Peter Horniaček

Proces, pri ktorom sa veriteľ snaží premeniť svoju pohľadávku na majetkovú účasť v obchodnej spoločnosti, ktorá je jeho dlžníkom, sa nazýva kapitalizáciou pohľadávky. Veriteľ touto premenou získa priamo kapitálovú účasť na spoločnosti svojho pôvodného dlžníka tým, že jeho pohľadávka vstúpi do základného imania spoločnosti dlžníka, čím z pohľadu dlžníka prichádza ku kapitalizácii záväzku.

Podľa § 59 ods. 1 ObchZ Obchodného zákonníka vkladom spoločníka je súhrn peňažných prostriedkov (peňažný vklad) a iných peniazmi oceniteľných hodnôt (nepeňažný vklad), ktoré spoločník vkladá do obchodnej spoločnosti a podieľa sa nimi na výsledku podnikania. Predmetom nepeňažného vkladu môže preto byť aj pohľadávka. Podľa § 59 ods. 5 ObchZ Obchodného zákonníka, ak vklad do spoločnosti alebo jeho časť spočíva v prevode pohľadávky, použijú sa primerane ustanovenia o postúpení