dnes je 15.8.2020

Input:

Kapitalizácia záväzku

31.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.9.1.6 Kapitalizácia záväzku

Ing. Peter Horniaček

Proces, pri ktorom sa veriteľ snaží premeniť svoju pohľadávku na majetkovú účasť v obchodnej spoločnosti, ktorá je jeho dlžníkom, sa nazýva kapitalizáciou pohľadávky. Veriteľ touto premenou získa priamo kapitálovú účasť na spoločnosti svojho pôvodného dlžníka tým, že jeho pohľadávka vstúpi do základného imania spoločnosti dlžníka, čím z pohľadu dlžníka prichádza ku kapitalizácii záväzku.

Podľa § 59 ods. 1 ObchZ Obchodného zákonníka vkladom spoločníka je súhrn peňažných prostriedkov (peňažný vklad) a iných peniazmi oceniteľných hodnôt (nepeňažný vklad), ktoré spoločník vkladá do obchodnej spoločnosti a podieľa sa nimi na výsledku podnikania. Predmetom nepeňažného vkladu môže preto byť aj pohľadávka. Podľa § 59 ods. 5 ObchZ Obchodného zákonníka, ak vklad do spoločnosti alebo jeho časť spočíva v prevode pohľadávky, použijú sa primerane ustanovenia o postúpení pohľadávky. Spoločník, ktorý previedol na spoločnosť ako vklad pohľadávku, ručí za vymožiteľnosť tejto pohľadávky do výšky hodnoty svojho vkladu. Predmetom nepeňažného vkladu môže byť aj pohľadávka voči spoločnosti, ku ktorej má spoločník vkladovú povinnosť.

Tak ako každý iný nepeňažný vklad, aj pohľadávka musí byť ocenená znaleckým posudkom.

Materská spoločnosť A je jediným spoločníkom vo svojej dcérskej spoločnosti B, v ktorej sa rozhodla zvýšiť základné imanie vkladom pohľadávky práve voči tejto dcérskej spoločosti B. Menovitá hodnota pohľadávky je 15 000 a táto hodnota je totožná s ocenením na účely nepeňažného vkladu.

Účtovanie u prijímateľa vkladu   Suma   MD   D   
Vznik záväzku voči spoločnosti A    15 000   5xx   321   
Pohľadávka za upísaný vklad voči spoločnosti A   15 000   353   419   
Kapitalizácia záväzku   15 000   321   353   
Zvýšenie základného imania na základe zápisu do OR   15 000   419   411   

V praxi môže prísť aj k druhej forme kapitalizácie pohľadávky, keď veriteľ kapitalizuje svoju pohľadávku voči tretej osobe a namiesto nej získa kapitálovú účasť v určitej obchodnej spoločnosti.

Materská spoločnosť A je jediným spoločníkom vo svojej dcérskej spoločnosti B. Spoločnosť A sa rozhodla zvýšiť základné imanie v spoločnosti B. Spoločnosť A chce záväzok za upísanie vlastného imania splatiť pohľadávkou, ktorá jej vznikla za dodávku služieb tretej spoločnosti (dlžníkovi) C. Menovitá hodnota pohľadávky je 30 000 € a ocenenie na účely nepeňažného vkladu je totožné s menovitou hodnotou. Účtovanie u vkladateľa.

Účtovanie u vkladateľa   Suma   MD   D   
Vznik pohľadávky voči spoločnosti C za dodávku služieb   30 000   311   602   
Upísanie vkladu do spoločnosti B   30 000   043   367   
Splatenie vkladu pohľadávkou   30 000   367   311   
Zaúčtovanie podielu v spoločnosti C po zápise do OR   30 000   06x   043   

Účtovanie u vkladateľa pohľadávky a jej prijímateľom sa riadi § 27a postupov účtovania v PÚ. Pokiaľ ocenenie nepeňažného vkladu znaleckým posudkom je rozdielne oproti menovitej hodnote vkladanej pohľadávky, v účtovníctve vkladateľa sa účtuje tento rozdiel na ťarchu účtu 568 – Ostatné finančné náklady alebo v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy.


Spoločnosť A obstarala pohľadávku voči dlžníkovi – spoločnosti B - za dohodnutú cenu 5 000 €, menovitá hodnota bola 10 000 €. Následne túto pohľadávku spoločnosť A vložila ako nepeňažný vklad do základného imania spoločnosti B v hodnote uznanej na vklad v sume 10 000 €. Vkladateľ a prijímateľ sa dohodli na uplatnení pôvodných cien podľa § 17d ZDP, preto vkladateľ (spoločnosť A) nezahrnul do základu dane rozdiel medzi hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka a hodnotou nepeňažného vkladu v účtovníctve. Momentom vkladu si spoločnosť B započítala pohľadávku prijatú ako nepeňažný vklad so svojim záväzkom voči spoločnosti A vo výške 10 000 eur.

Aký je vplyv uvedenej transakcie na základy dane z príjmov oboch spoločností?

Ak je nepeňažný vklad splatený pohľadávkou, pričom ide o pohľadávku voči samotnému prijímateľovi nepeňažného vkladu, ide o jej kapitalizáciu. Z pohľadu:

  • - spoločnosti A (vkladateľ nepeňažného vkladu - pohľadávky) sa jedná o kapitalizáciu pohľadávky, t. j. premenu pohľadávky na
    kapitálovú účasť v obchodnej spoločnosti B,
  • - spoločnosti B (prijímateľ nepeňažného vkladu) sa jedná o kapitalizáciu záväzku, t. j. premenu záväzku voči spoločnosti A na kapitálovú účasť spoločnosti A na základnom imaní spoločnosti B.

Podľa § 17d ods. 1 písm. a) ZDP do základu dane vkladateľa nepeňažného vkladu, ktorým je individuálne vložený majetok, a ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) ZDP sa v zdaňovacom období, v

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk