dnes je 27.5.2024

Input:

Inventarizačné rozdiely v jednoduchom účtovníctve v roku 2019

22.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.11.1.3 Inventarizačné rozdiely v jednoduchom účtovníctve v roku 2019

Ing. Ján Mintál

Výsledky vykonanej inventarizácie majetku a záväzkov sú jedným zo zásadných vstupov na správne zostavenie účtovnej závierky.

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok novo zistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený sa účtuje v knihách dlhodobého majetku. Novozistený dlhodobý majetok pri inventarizácii sa účtuje v rámci uzávierkových účtovných operácií v peňažnom denníku súčasne s odpisom dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku, a to do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane celkom a v druhovom členení medzi „ostatné výdavky” počas doby odpisovania v súlade s ustanovením § 17 ods. 3 písm. j) zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z.n.p. (ďalej iba „ZDP”) a v rovnakej výške ako uvedený odpis sa účtuje zvýšenie príjmov zahrnovaných do