dnes je 25.2.2021

Input:

Finančný lízing zo zahraničia

23.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.2.5 Finančný lízing zo zahraničia

Ing. Božena Ninčáková; Ing. Viera Kaletová; Ing. Ján Mintál; Ing. Peter Horniaček

Finančný lízing zo zahraničia

Podľa § 2 písm. s) ZDP finančným prenájmom je obstaranie hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, pri ktorom cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu, je súčasťou celkovej sumy dohodnutých platieb, vlastnícke právo má prejsť bez zbytočného odkladu po skončení nájmu na daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu a doba trvania nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa § 26 ods. 1 ZDP.

V prípade finančného prenájmu uzatvoreného medzi nájomcom – rezidentom SR a prenajímateľom – daňovým nerezidentom SR (daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou) je potrebné vychádzať nielen z ustanovení zákona o dani z príjmov, ale aj z medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (ďalej len medzinárodná zmluva), ktorá má v súlade s ust. § 1 ods. 2 ZDP zákona o dani z príjmov prednosť pred týmto zákonom. Uvedené platí samozrejme len v prípade, ak je prenajímateľom rezident štátu, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú takúto zmluvu.

V prípade lízingovej zmluvy medzi nájomcom – rezidentom SR a prenajímateľom – nerezidentom zmluvy, ktorej predmetom je hnuteľný majetok:

  • Istina je príjmom zo zdrojov na území Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. e) ZDP bod 5 zákona o dani z príjmov (príjem z prevodu hnuteľných vecí umiestnených na území SR). Podľa medzinárodných zmlúv spadá istina pri finančnom prenájme hnuteľného majetku do príjmov (ziskov) zo scudzenia majetku podľa článku 13 ods. 4 a podlieha zdaneniu len v štáte rezidencie. Znamená to, že istina nie je príjmom zdaniteľným na území Slovenskej republiky a nepodlieha zdaneniu zrážkovou daňou podľa § 43 ZDP zákona o dani z príjmov a nie je ani predmetom zabezpečenia dane podľa § 44 ZDP zákona. Rovnako prenajímateľ daňovo nevysporiadava tento príjem prostredníctvom daňového priznania. Nájomca – rezident SR vypláca istinu prenajímateľovi – rezidentovi zmluvného štátu v dohodnutej výške nezníženej o daň.

  • Úrok je príjmom zo zdrojov na území Slovenskej republiky uvedeným v § 16 ods. 1 písm. e) ZDP bod 3 zákona o dani z príjmov a je podľa zákona o dani z príjmov zdaniteľný na území Slovenskej republiky. Podľa medzinárodných zmlúv spadá do článku 11 – úroky. Pri posúdení zdaniteľnosti úrokov na území SR je potrebné vychádzať z konkrétnej medzinárodnej zmluvy. Vo vzťahu k niektorým zmluvným štátom sa úroky zdaňujú na území Slovenskej republiky, ak je ich zdroj na území SR. Pri ich zdaňovaní sa postupuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Ak však skutočný vlastník úroku je rezidentom zmluvného štátu, daň takto stanovená nesmie presiahnuť percento hrubej sumy úroku vymedzené príslušnou medzinárodnou zmluvou.

Ak je úrok pri finančnom prenájme hnuteľného majetku v súlade s medzinárodnou zmluvou zdaniteľný na území Slovenskej republiky (napr. zmluva s Chorvátskom, Litvou, Gréckom), daň sa vyberie zrážkou podľa § 43 ods. 2 ZDP zákona o dani z príjmov prostredníctvom platiteľa dane. V súlade s ust. § 43 ods. 10ZDP zákona o dani z príjmov je slovenský nájomca (platiteľ dane), ktorý úrok vypláca nerezidentnému daňovníkovi povinný zrážať zo sumy zdaniteľných príjmov daň vo výške zodpovedajúcej sadzbe dane podľa zákona o dani z príjmov, t. j. 19 % maximálne však do výšky percenta hrubej sumy úroku stanoveného konkrétnou medzinárodnou zmluvou. Slovenský nájomca môže uplatniť príslušnú medzinárodnú zmluvu v momente výplaty úroku, len v prípade, ak je preukázaná rezidencia daňovníka a skutočné vlastníctvo úroku. Vybraním dane zrážkou je daňová povinnosť prenajímateľa -nerezidenta daňovníka splnená a daňovník tento príjem neuvádza v Slovenskej republike do daňového priznania. Od 1. 1. 2010 v súlade s novelizovaným znením § 43 ods. 6 ZDP zákona o dani z príjmov platí, že daňovník členského štátu Európskej únie a daňovník, ktorý má neobmedzenú daňovú povinnosť v ďalších štátoch tvoriacich Európsky hospodársky priestor sa môže rozhodnúť a úroky z finančného prenájmu zahrnúť do základu dane a zrazenú daň považovať za preddavok.

Treba však upozorniť, že vo väčšine medzinárodných zmlúv (napr. zmluva s Českou republikou, Nemeckom, Rakúskom, Maďarskom)

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk