dnes je 22.2.2024

Input:

Finančný lízing zo zahraničia

23.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.2.5 Finančný lízing zo zahraničia

Ing. Božena Ninčáková; Ing. Viera Kaletová; Ing. Ján Mintál; Ing. Peter Horniaček

Finančný lízing zo zahraničia

Podľa § 2 písm. s) ZDP finančným prenájmom je obstaranie hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, pri ktorom cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu, je súčasťou celkovej sumy dohodnutých platieb, vlastnícke právo má prejsť bez zbytočného odkladu po skončení nájmu na daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu a doba trvania nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa § 26 ods. 1 ZDP.

V prípade finančného prenájmu uzatvoreného medzi nájomcom – rezidentom SR a prenajímateľom – daňovým nerezidentom SR (daňovníkom s