dnes je 30.5.2024

Input:

Exekučné zrážky zo mzdy v praxi mzdára v roku 2017

14.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.17.1.1 Exekučné zrážky zo mzdy v praxi mzdára v roku 2017

JUDr. Martina Jenčová

Exekučné konanie sa platiteľa mzdy týka okamihom, kedy mu bola doručená žiadosť o poskytnutie súčinnosti, resp. príkaz na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy (tieto dve písomnosti sa v praxi zväčša doručujú súčasne).

Povinnosť oznámiť súdnemu exekútorovi informácie, ktoré sa týkajú majetkových pomerov stojí aj na strane platiteľa mzdy. Vyplýva to z ust. § 42 EP, ktorý platiteľa mzdy radí do skupiny iných fyzických a právnických osôb, ak rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach povinného. Túto povinnosť si musí splniť bez zbytočného odkladu, v opačnom prípade môže byť platiteľovi mzdy uložená poriadková pokuta, zo strany súdu, až do výšky 500 EUR (v zmysle platného Civilného sporového poriadku). Táto pokuta je právne vymáhateľná.

Žiadosť o poskytnutie súčinnosti ako aj príkaz