dnes je 3.8.2020

Input:

Elektronická komunikácia od 1. 1. 2018 a od 1.7.2018

1.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.42 Elektronická komunikácia od 1. 1. 2018 a od 1.7.2018

Ing. Ivana Glazelová

Platitelia DPH musia s finančnou správou povinne komunikovať elektronicky už od roku 2014. Od 1. 1. 2018 sa povinná elektronická komunikácia rozširuje na všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a od 1. 7. 2018 aj na všetky fyzické osoby - podnikateľov.

Rozšírenie elektronickej komunikácie aj pre subjekty, ktoré nie sú platiteľmi DPH.

Novelou daňového poriadku s účinnosťou od 1. 1. 2018 sa v zákone č. 563/2009 Z. z. v § 14 ods. 1 písm. a) písm. d.) doplnili ustanovenia o ďalšie osoby na elektronickú komunikáciu.

 

Novelizované ustanovenia znejú nasledovne:

Povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami podľa § 13 ods. 5 finančnej správe má:

  • písm. a) daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri, alebo fyzickou osobou – podnikateľom registrovanou pre daň z príjmov,

  • písm. d) zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt podľa písmena a).

V prechodných ustanoveniach novely daňového poriadku je ďalej uvedené, že fyzická osoba - podnikateľ registrovaná pre daň z príjmov, je povinná podľa § 14 v znení účinnom od 1. 1. 2018 postupovať od 1. 7. 2018.

 

To znamená, že od 1. 1. 2018 sa rozšíri okruh elektronicky komunikujúcich o:

  • právnické osoby zapísané v obchodnom, registri a ich zástupcov,

  • a od 1. 7. 2018 fyzické osoby – podnikateľov registrovaných pre daň z príjmov a ich zástupcov.

 


Povinnosť komunikovať elektronicky od 1. 7. 2018 sa bude týkať fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi podľa § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p., registrovanými pre daň z príjmov podľa § 49a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Ide o daňové subjekty, ktoré majú príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Fyzické osoby registrované pre daň z príjmov iba z dôvodu prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 ZDP, (t. j. prenájom nie je živnosťou), nebudú povinné komunikovať elektronicky.

Informácia: Pre daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie podľa § 12 ods. 3 ZDP (napr. občianske združenia, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, obce, vyššie územné celky, príspevkové a rozpočtové organizácie, nadácie...) bude aj po termíne 1.1.2018 elektronická komunikácia dobrovoľná, nakoľko nie sú zapísaní v Obchodnom registri.

 

Podávanie štruktúrovaných dokumentov po 1. 1. 2018

Novela daňového poriadku upravila aj znenie § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z., v ktorom sa uvádza, že podanie, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu (napr. zákona č. 222/2004 Z. z.), možno podať len prostredníctvom elektronickej podateľne podľa § 33 ods. 2 cez určené dátové rozhranie a v súlade s podmienkami a podrobnosťami o elektronickej komunikácii zverejnenými na webovom sídle finančného riaditeľstva podľa § 33 ods. 4.

To znamená, že všetky podania, ktoré majú štruktúrovanú formu ako napr. daňové priznanie, súhrnný výkaz, kontrolný výkaz a ďalšie sa po 1. 1. 2018 budú musieť podávať výlučne len cez portál finančnej správy, resp. cez aplikáciu eDANE/Java alebo eDANE/Win.

 

Formy elektronickej komunikácie

Fyzická alebo právnická osoba môže elektronicky odosielať dokumenty finančnej správe troma spôsobmi:

- aktivovaného kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP),

- aktivovanej eID karty (občianskeho preukazu s čipom),

- prostredníctvom dohody (dohoda sa uzatvára s daňovým úradom podľa 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z.). Po 1. 1. 2018 právnické osoby nebudú mať možnosť s daňovým úradom uzatvoriť dohodu. Túto možnosť po novele daňového poriadku budú mať už len fyzické osoby. Avšak dohody uzatvorené do 31. 12. 2017 budú platné aj po 1. 1. 2018 a je možné pomocou takejto dohody podpisovať a odosielať dokumenty.

 

Otázka:

Komu vznikne od 1. 1. 2018 povinnosť komunikovať elektronicky?

Odpoveď:

Od 1. 1. 2018 sa rozšíri okruh elektronicky komunikujúcich aj o právnické osoby zapísané v obchodnom registri a ich zástupcov. Od 1. 7. 2018 sa bude elektronická komunikácia týkať aj fyzických osôb – podnikateľov registrovaných pre daň z príjmov a ich zástupcov.


Platiteľ DPH je automaticky povinný komunikovať iba elektronicky.

 

Povinná elektronická komunikácia po 1. 1. 2018 pre právnické osoby:

  • Budú mať povinnosť elektronicky komunikovať aj občianske združenia, či neziskové organizácie?

Pre občianske združenia a neziskové organizácie bude aj po termíne 1. 1. 2018 elektronická komunikácia dobrovoľná, nakoľko nie sú zapísané v obchodnom registri (ďalej „OR”).

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk