dnes je 26.10.2020

Input:

Dodanie tovaru

9.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.7.4.2.1 Dodanie tovaru

Ing. Anna Jurišová; Ing. Peter Horniaček

Dodanie tovaru ZDPH definuje ako:

 • prevod práva nakladať s hmotným majetkom ako vlastník, pričom hmotným majetkom sú na účely ZDPHhnuteľné a nehnuteľné veci, ako aj elektrina, plyn, voda, teplo, chlad a podobné nehmotné veci a bankovky a mince za inú ako nominálnu hodnotu. Za dodanie tovaru za protihodnotu sa považuje aj jeho dodanie na osobnú spotrebu, bezodplatné dodania, príp. dodanie na iný účel ako podnikanie,

 • dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo,

 • odovzdanie tovaru na základe nájomnej zmluvy, ak sa vlastníctvo k predmetu nájomnej zmluvy nadobudne najneskôr pri zaplatení poslednej splátky (splátkový predaj),

 • premiestnenie tovaru, ktorý je vo vlastníctve zdaniteľnej osoby zo SR do IČŠ na účely jej podnikania,

 • odovzdanie hnuteľného hmotného majetku platiteľom dane na základe nájomnej zmluvy s dohodnutým právom kúpy prenajatej veci, ak sa v ČŠ štáte nájomcu považuje prevzatie predmetu nájmu za nadobudnutie tovaru z IČŠ, (§ 8 ods. 7).

Predmetom dane podľa § 2ZDPH je dodanie tovaru s miestom dodania v tuzemsku. Miestom dodania tovaru podľa § 13ZDPH je miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa preprava tovaru začína (ak ide o dodanie s prepravou), príp. miesto, kde sa tovar nachádza v čase dodania, ak ide o dodanie bez prepravy, príp. kde je tovar zmontovaný a inštalovaný (ak ide o dodanie s montážou a inštaláciou).

Dodanie tovaru v tuzemsku

Dodanie tovaru v tuzemsku podlieha dani, s výnimkou prípadov definovaných ZDPH, kedy sa uplatní oslobodenie od dane, napr. pri dodaní tovaru, pri ktorom nebola odpočítaná daň podľa § 42ZDPH (aby nedochádzalo k dvojitému zdaneniu) alebo dodanie tovaru v súvislosti s dodaním služieb oslobodených od dane podľa § 28 až § 41ZDPH, príp. sa uplatní oslobodenie podľa § 43 ZDPH- dodanie tovaru do IČŠ, alebo podľa § 47- vývoz tovaru do tretích krajín.


Platiteľ dane, ktorý prevádzkuje výherné hracie automaty, kúpil kopírovací stroj. Pri jeho kúpe si nemohol odpočítať daň (§ 49 ods. 3). Po 3 rokoch stroj predáva a jeho predaj nie je povinný podľa § 42ZDPH zdaniť.

Momentom, kedy kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník (dňom dodania), vzniká dodávateľovi daňová povinnosť. Ak toto právo nie je zmluvne stanovené, vychádza sa z ustanovení § 412 – § 416 ObchZ Obchodného zákonníka. Na vznik daňovej povinnosti pri dodaní tovaru nemá vplyv právo výhrady uplatnené predávajúcim, t. j., ak tovar prechádza do vlastníctva kupujúceho až po zaplatení kúpnej ceny tovaru.


Odberateľ si prevzal tovar v sklade dodávateľa 22. 05. Dodávateľ vystavil faktúru 24. 05. s uvedením výhrady, že vlastnícke právo prechádza na kupujúceho až zaplatením za tovar. Odberateľ zaplatil za tovar 15. 8. Deň dodania tovaru je deň jeho prevzatia v sklade, t. j. 22. 05., tento deň vzniká dodávateľovi daňová povinnosť.

Dodaním tovaru je aj bezodplatné dodanie tovaru platiteľom na svoju osobnú spotrebu, na osobnú spotrebu zamestnancov, dodanie tovaru na ďalší iný účel ako na podnikanie, ak pri kúpe alebo vytvorení tohto tovaru vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítateľná (odpočítateľná daň - daň, ktorú si platiteľ môže odpočítať).


Platiteľ dane vyrába nábytok, ktorý bezodplatne poskytne zamestnancom pri príležitosti ich životného jubilea. Daň z tovarov a služieb nakúpených za účelom výroby nábytku si platiteľ odpočítal. Bezodplatné dodanie nábytku je dodaním za protihodnotu, platiteľ je povinný odviesť daň, základom dane sú náklady na vytvorenie tovaru vlastnou činnosťou (§ 22 ods. 5).

Dodaním tovaru nie je bezodplatné dodanie (§ 8 ods. 3ZDPH):

 • tovaru na obchodné účely (reklama, prezentácia), ak jeho hodnota nepresiahne 17 eur bez dane za jeden kus a

 • obchodných vzoriek (ich hodnotu zákon nedefinuje).


Platiteľ dane kúpil kalendáre v cene s DPH 12 eur. Predmetom činnosti platiteľa je poskytovanie reklamných služieb. Pri kúpe kalendárov si platiteľ môže odpočítať daň (2 eurá), ich bezodplatné dodanie na obchodné účely (obchodným partnerom) nie je dodaním tovaru.


Ak platiteľ dane poskytuje služby oslobodené od dane, napr. poisťovacie služby, nemá právo odpočítať daň pri kúpe tovaru a jeho bezodplatné dodanie nie je dodaním tovaru za protihodnotu (daň nebola odpočítateľná).

Dodaním tovaru je aj dodanie stavby alebo jej časti (vrátane pozemku, na ktorom stavba stojí), ktoré:

 • je oslobodené od dane, ak sa uskutoční po piatich rokoch od prvej kolaudácie alebo po piatich rokoch odo dňa začatia užívania stavby,

 • podlieha dani, ak sa uskutoční do piatich rokov od 1. kolaudácie alebo odo dňa začatia užívania stavby.

Ďalšie kolaudácie sa na účely uplatnenia režimu DPH (zdanenie, oslobodenie) do úvahy neberú. Po piatich rokoch od 1. kolaudácie je dodanie nehnuteľnosti oslobodené od dane, platiteľ dane sa však môže rozhodnúť, že dodanie nehnuteľnosti zdaní.


1. Nehnuteľnosť skolaudovanú v r. 2016 platiteľ dane predáva v máji 2018. K cene predávanej nehnuteľnosti je povinný uplatniť daň.

2. Nehnuteľnosť skolaudovanú v r. 1999 platiteľ dane predáva v máji 2018. Od 1. kolaudácie nehnuteľnosti uplynulo viac ako 5 rokov a platiteľ sa môže rozhodnúť, či dodanie nehnuteľnosti:


Ak sa platiteľ dane rozhodne dodanie nehnuteľnosti zdaniť a kupujúci je platiteľom dane, uplatní sa pri predaji prenos povinnosti platiť daň na kupujúceho podľa § 69 ods. 12 písm. c).

Dodanie pozemku (okrem stavebného) je oslobodené od dane. Dodanie stavebného pozemku podlieha dani (§ 43h zákona č. 50/1976 Zb.), ak sa však stavebný pozemok dodáva so stavbou, uplatní sa na jeho dodanie rovnaký režim ako na stavbu.

Dodanie tovaru do iného členského štátu

Dodanie tovaru do iného členského štátu (ďalej len „IČŠ”) je oslobodené od dane (§ 43 ods. 1ZDPH), ak:

 • dodávateľ tovaru je osoba registrovaná pre daň v tuzemsku,

 • odberateľ je osobou identifikovanou pre daň v IČŠ a tovar objedná pod IČ DPH prideleným v tomto ČŠ,

 • tovar sa fyzicky prepraví z tuzemska do IČŠ (C-409/04 Teleos),

 • ide o odplatný obchodný vzťah medzi dodávateľom a odberateľom,

 • o predaji je vyhotovená faktúra, na ktorej je uvedené IČ DPH dodávateľa i odberateľa.

Ak nie sú splnené podmienky pre uplatnenie oslobodenia od dane, dodávka tovaru sa zdaní v tuzemsku. Pred uskutočnením obchodu by si platiteľ dane mal overiť IČ DPH odberateľa v IČŠ, napr. na portáli FR SR - http://www.drsr.sk, položka overovanie IČ DPH.


Platiteľ dane, ktorý nakupuje a predáva elektroniku, poskytol 11. 8. bezodplatne nadácii v Poľsku počítač. Pri jeho kúpe si odpočítal daň. Bezodplatné dodanie tovaru nespĺňa podmienky oslobodenia podľa § 43ZDPH. Dňom dodania tovaru vzniká platiteľovi daňová povinnosť v tuzemsku a do 15 dní odo dňa dodania má povinnosť vyhotoviť doklad. Základom dane je cena, za ktorú bol tovar nadobudnutý vrátane nákladov súvisiacich s

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk