dnes je 4.12.2020

Input:

Dodanie služieb

22.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.7.4.2.2 Dodanie služieb

Ing. Anna Jurišová; Ing. Peter Horniaček

Dodaním služby je podľa každé plnenie, ktoré nie je dodaním tovaru, vrátane:

 • prevodu práva k nehmotnému majetku vrátene poskytnutia práva k priemyselnému vlastníctvu alebo inému duševnému vlastníctvu,

 • poskytnutia práva užívať hmotný majetok,

 • prijatia záväzku zdržať sa konania alebo strpieť konanie alebo stav,

 • služby dodanej na základe poverenia alebo rozhodnutia vydaného štátnym orgánom alebo na základe zákona.

Dodaním služby za protihodnotu je aj:

 • užívanie hmotného majetku, ktorý je vo vlastníctve platiteľa na osobnú spotrebu platiteľa alebo jeho zamestnancov, alebo na ďalší iný účel ako na podnikanie platiteľa, ak pri jeho kúpe alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítateľná (§ 9 ods. 2 ).


Podnikateľ, platiteľ dane, si pri kúpe automobilu odpočítal daň v plnej výške. Auto sa rozhodol využívať aj na súkromné účely. Užívanie automobilu, pri kúpe ktorého si platiteľ odpočítal daň, je dodaním služby za protihodnotu a je predmetom dane. Platiteľ dane je povinný bezodplatné dodanie služby (práva užívať vec vo vlastníctve platiteľa, pri obstaraní ktorej si odpočítal daň) zdaniť. Základ dane stanoví napr. ako percentuálny podiel nákladov na prevádzku - opravy, poistenie, odpisy. Hodnotu bezodplatne dodaných služieb je platiteľ dane povinný uviesť v evidencii podľa § 70 ods. 2.

 • bezodplatné dodanie služby na osobnú spotrebu platiteľa alebo jeho zamestnancov, alebo na ďalší iný účel ako na podnikanie platiteľa (§ 9 ods. 3).


Slovenský platiteľ dane poskytol bezodplatne prepravné služby tovaru charitatívnej organizácii. Platiteľ dane je povinný z bezodplatne poskytnutých prepravných služieb platiť daň. Základom dane sú náklady na službu (§ 22 ods. 5). Hodnotu bezodplatne dodaných služieb je platiteľ dane povinný uviesť v evidencii podľa § 70 ods. 2 .

Obstaranie služieb pre inú osobu

Ak zdaniteľná osoba vo svojom mene pre inú osobu obstará dodanie služby, platí, že táto zdaniteľná osoba službu sama prijala a sama dodala (§ 9 ods. 4).


Podnikateľ platiteľ dane obstaral u poľského prepravcu prepravné služby pre iného tuzemského platiteľa dane. Miesto dodania prepravných služieb je podľa § 15 ods. 1tuzemsko. Poľský prepravca fakturuje služby bez dane, osobou povinnou platiť daň je slovenský príjemca služby (§ 69 ods. 3), ktorý uplatní tzv. samozdanenie a má právo na odpočítanie dane. Prepravné služby slovenský platiteľ fakturuje tuzemskému podnikateľovi s daňou (miesto dodania prepravných služieb je tuzemsko).

Z hľadiska určenia miesta dodania definuje služby s miestom dodania podľa § 15 (všeobecné pravidlo) a služby s miestom dodania podľa § 16 (výnimky).

Podľa všeobecných pravidiel v § 15 je miestom dodania služieb poskytnutých:

 • zdaniteľným osobám- miesto, kde je usadený príjemca služby (§ 15 ods. 1), ak sú poskytovateľ služby a príjemca usadení v dvoch rôznych štátoch, uplatní sa mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti na príjemcu služby (§ 69 ods. 3),

 • nezdaniteľným osobám- miesto, kde je usadený poskytovateľ služby (§ 15 ods. 2).

Tieto všeobecné pravidlá určenia miesta dodania služieb majú však výnimky uvedené v § 16 .

Služby podľa § 15:

 • dodanie služieb platiteľovi z iného ČŠ,


Platiteľ dane dodal reklamné služby podnikateľovi z Írska, ktorý má v tomto členskom štáte pridelené IČ DPH. Miestom dodania služby je Írsko, kde má príjemca služby sídlo. K cene poskytnutej služby 2 000 eur neuplatní tuzemský dodávateľ daň. Platiteľ dane je povinný hodnotu služby uviesť v evidencii podľa§ 70a v súhrnnom výkaze (aj IČ DPH). V daňovom priznaní tuzemský platiteľ hodnotu poskytnutej služby neuvádza (služba nie je predmetom dane v tuzemsku). Do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola služba dodaná, je povinný slovenský platiteľ vyhotoviť faktúru, v ktorej uvedie slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti”.

 • dodanie služieb podnikateľovi z tretieho štátu,


Slovenský platiteľ poskytol službu sprostredkovania predaja tovaru ukrajinskému podnikateľovi. Miesto dodania služby je podľa§ 15 ods. 1Ukrajina, kde má sídlo príjemca služby. Slovenský platiteľ fakturuje službu bez dane, hodnotu poskytnutej služby nie je povinný uviesť v daňovom priznaní ani v súhrnnom výkaze, dodanie služby nie je predmetom dane v SR.

 • dodanie služieb nezdaniteľným osobám podľa § 15 ods. 2- miesto ich dodania sa určí podľa § 15 ods. 2 (podľa sídla, miesta podnikania dodávateľa služby),


Slovenský platiteľ dodal právnu službu nezdaniteľnej osobe z iného členského štátu. Miesto dodania služby je tuzemsko podľa miesta, kde je usadený poskytovateľ služby (§ 15 ods. 2 ). Platiteľ dane k cene služby uplatní daň a jej hodnotu uvedie v daňovom priznaní, v súhrnnom výkaze hodnotu služby neuvádza.


Dodanie služby v tuzemsku zdaní slovenský platiteľ dane aj v prípade, ak zahraničný odberateľ je zdaniteľnou osobou, ale nemá v inom členskom štáte pridelené IČ DPH (nepreukáže, že je zdaniteľnou osobou).

 • prijatie služieb od dodávateľa z iného ČŠ,


Platiteľ dane si objednal u maďarského podnikateľa službu sprostredkovania predaja tovaru. Miestom dodania služby je sídlo príjemcu služby - tuzemsko. Príjemca služby je osobou povinnou platiť daň (§ 69 ods. 3). Maďarský podnikateľ fakturuje službu bez dane. Slovenský platiteľ uplatní tzv. samozdanenie (riadok 11, 12 daňového priznania) a súčasne má právo na odpočítanie dane (riadok 21 daňového priznania). Právo na odpočítanie dane nie je platiteľ povinný preukázať faktúrou od zahraničného dodávateľa, daň musí byť zaevidovaná v záznamoch podľa § 70. Daňová povinnosť vzniká platiteľovi dane dňom dodania služby.

 • prijatie služieb od dodávateľa z tretieho štátu.


Slovenský platiteľ dane prijal technické služby od dodávateľa z Ukrajiny. Miesto dodania služby je tuzemsko (kde má príjemca služby sídlo). Hodnota poskytnutých služieb je 10 000 USD. Tuzemský platiteľ dane uplatní „samozdanenie”, daň si môže odpočítať (riadok 11,12 a 21 daňového priznania). Služby boli dodané 3. 5., kurz ECB vyhlásený 2. 5. bol 1,3191 USD/1 euro.

1. dane: 10 000: 1,3191 = 7580,93 eura

2. 7580,93 × 20 % = 1 516,19 eura

Služby podľa § 16:

 • služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť (vrátane realitnej činnosti a činnosti znalcov, ubytovacích služieb, poskytnutia práva na užívanie nehnuteľnosti), miesto ich dodania je tam, kde sa nehnuteľnosť nachádza (§ 16 ods. 1 ),


1. Český platiteľ dodal stavebné práce na

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk