dnes je 21.4.2024

Input:

Dlhodobý finančný majetok v jednoduchom účtovníctve v roku 2019

18.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.04.1.2 Dlhodobý finančný majetok v jednoduchom účtovníctve v roku 2019

Ing. Ján Mintál

Z účtovného hľadiska je pri určení kritéria dlhodobého majetku potrebné v súvzťažnosti so sústavou jednoduchého účtovníctva vychádzať predovšetkým z ustanovenia § 9 Opatrenia MF SR č.27076/2007-74 (ďalej iba „postupy účtovania”). V rámci spomínaného ustanovenia sú totiž zakotvené všeobecné zásady pre členenie majetku a záväzkov v zmysle ktorého okrem iného platí, že majetok účtovnej jednotky sa z časového hľadiska člení na dlhodobý majetok a krátkodobý majetok. Ako o dlhodobom majetku hovoríme vtedy, ak ide o majetok, ktorého doba použiteľnosti alebo doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok. Naopak, o krátkodobý majetok ide vtedy, ak sa jedná o majetok, ktorého doba použiteľnosti alebo doba splatnosti je najviac jeden rok. Základné členenie dlhodobého majetku je v zmysle postupov