dnes je 4.12.2020

Input:

Delenie príjmov a výdavkov fyzických osôb - právna úprava

22.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.9.1 Delenie príjmov a výdavkov fyzických osôb - právna úprava

Ing. Ida Gelatová, Ing. Viera Mezeiová

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) v niektorých svojich ustanoveniach vymedzuje možnosti a postupy delenia príjmov a výdavkov fyzickej osoby. Pri aplikácii špecifických ustanovení ZDP je nevyhnuté správne ich použiť podľa konkrétneho druhu príjmu, osobitne pri príjmoch z podnikania. V praxi dochádza k nesprávnemu použitiu príslušných ustanovení , preto v nasledujúcich kapitolách uvedieme prípustné možnosti delenia príjmov a výdavkov podľa jednotlivých druhov príjmov s uvedením príkladov a s poukázaním na chyby a nesprávnu aplikáciu ZDP.

Možnosti delenia spoločne dosiahnutých príjmov fyzických osôb a spoločných výdavkov sú špecificky uvedené najmä v ustanoveniach § 4 ods. 8§ 6 ods. 6 až 9§ 6 ods. 15§ 10 ods. 1 a 2 ZDP.

§ 4 ods. 8 ZDP - príjmy uvedené v § 6 ods. 3 ZDP (príjmy z prenájmu) a § 8 ZDP (ostatné príjmy), ak § 8 ods. 16 neustanovuje inak, ktoré plynú manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva, sa zahŕňajú do základu dane v rovnakom pomere u každého z nich, ak sa nedohodnú inak; v tom istom pomere sa zahŕňajú do základu dane výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie alebo udržanie týchto príjmov. ZDP umožňuje aj postup, podľa ktorého v jednom zdaňovacom období príjem, napr. z prenájmu nehnuteľnosti (§ 6 ods. 3 ZDP), zdaní manžel a v ďalšom zdaňovacom období manželka (za trvania bezpodielového spoluvlastníctva dotknutej nehnuteľnosti).


Manželia, poberatelia starobného dôchodku, dosiahli v roku 2017 z prenájmu nehnuteľnosti príjem vo výške 3 000 eur (§ 6 ods. 3 ZDP), ktorú mali v bezpodielovom spoluvlastníctve. Iné príjmy, okrem starobného dôchodku nepoberali. Dohodli sa, že si príjem na daňové účely rozdelia na polovicu, t. j. po 1 500 eur u každého z nich. Podľa § 9 ods. 1 písm. g) ZDP si každý z nich uplatnil oslobodenie príjmov do výšky 500 eur. Vzhľadom na znenie § 32 ods. 1 ZDP daňové priznanie nie je povinný podať ani jeden z nich, pretože zdaniteľný príjem ani jedného z nich nedosiahol ½ nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (§ 11 ZDP – za rok 2017 je to suma 1 901,67 eur).

Od roku 2016 si manželia nemôžu deliť príjmy podľa § 7 ZDP v rámci § 4 ZDP, ale sa tento postup použije v rámci § 7 ods. 9 ZDP (osobitný základ dane).

§ 6 ods. 15 ZDP - ustanovuje spôsob zahrnutia majetku v bezpodielovom vlastníctve manželov, ktorý obaja využívajú v súvislosti s podnikateľskou činnosťou, do obchodného majetku (OM). T. j. hnuteľné veci a nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ktoré využívajú na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov obaja manželia, zahrnie do OM jeden z manželov. Výdavky súvisiace s využívaním týchto hnuteľných vecí a nehnuteľností sa rozdelia medzi oboch manželov v pomere, v akom ich využívajú pri svojej činnosti; v takomto pomere sa rozdelí aj príjem z ich predaja.

§ 8 ods. 16 ZDP - príjmy plynúce manželom z prevodu majetku alebo práva v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ktoré boli zahrnuté v OM niektorého z manželov, sa zdaňujú u toho z manželov, ktorý mal takýto majetok alebo právo zahrnuté v OM ako posledný.

Od roku 2018 si manželia nemôžu deliť príjmy plynúce z predaja alebo prevodu majetku (alebo práva) v bezpodielovom spoluvlastníctve, ktorý bol v minulom období zahrnutý v OM u niektorého z nich v dohodnutom pomere, ale sa zdania u toho z manželov, ktorý mal majetok alebo právo zahrnuté v OM.

§ 10 ZDP - Ak nehnuteľnosť vlastnia

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk