dnes je 30.9.2020

Input:

Definície, sadzby - daň z motorových vozidiel

29.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.6.1 Definície, sadzby – daň z motorových vozidiel

Ing. Júlia Kasalová; Ing. Peter Horniaček

Predmet dane

Predmetom dane je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie:

 • L, M, N, O, ktoré je evidované v SR a

 • ktoré sa používa v SR na podnikanie alebo

 • na činnosti, z ktorých plynú príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov (§ 6 ods. 1 a 2ZDP).

Predmetom dane nie je vozidlo:

 • používané na skúšobné jazdy, má pridelené zvláštne evidenčné číslo,

 • určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu (v dokladoch vozidla je označené ako špeciálne vozidlo).

Na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy nie je rozhodujúce, či má vozidlo pridelené evidenčné číslo v SR alebo v zahraničí. Vozidlo je predmetom dane vždy (či má poznávaciu značku SR alebo zahraničnú), ak sa používa na podnikanie na území SR.

Ak daňovník používa vozidlo mimo územia SR – nepodlieha dani z motorových vozidiel v SR.

Daňovník

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba alebo ich organizačná zložka zapísaná do obchodného registra, ktorá (1):

 • je ako držiteľ vozidla zapísaná v dokladoch vozidla,

 • má v doklade ak držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku,

 • používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, bola zrušená alebo zanikla,

 • používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie.

Daňovníkom je tiež (2):

 • zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaný zamestnanec

Oslobodenie od dane

Oslobodené od dane z motorových vozidiel je vozidlo:

 • diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť,

 • záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany,

 • osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme,

 • používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a lesnej výrobe.

Základ dane

Základom dane pri vozidle kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina, je výkon motora v kW.

Základom dane je pri osobnom automobile zdvihový objem motora v cm3.

Základom dane pri úžitkovom vozidle a autobuse je ich najväčšia prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav.

Celková hmotnosť je súčet pohotovostnej a užitočnej hmotnosti. Celková hmotnosť jednotlivého vozidla tvoriaceho návesovú jazdnú súpravu je súčet hmotností pripadajúcich na jednotlivé nápravy uvedených v doklade.

Sadzba dane

Ročné sadzby dane sú uvedené v prílohe č. 1 k zákonu č. 361/2014 Z. z.

Vozidlo kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina

 Ročná sadzba dane v eurách  
Výkon motora v kW  0  

Osobné vozidlá

Zdvihový objem valcov motora v cm  Ročná sadzba dane v eurách  
nad  do (vrátane)  
 150  50  
150  900  62  
900  1 200  80  
1 200  1 500  115  
1 500  2 000  148  
2 000  3 000  180  
3 000   218  

Úžitkové vozidlá a autobusy

Počet náprav  Celková hmotnosť alebo najväčšia prípustná celková hmotnosť v tonách  Ročná sadzbadane v eurách  
nad  do  
1 alebo 2 nápravy   1  74  
1  2  133  
2  4  212  
4  6  312  
6  8  417  
8  10  518  
10  12  620  
12  14  777  
14  16  933  
16  18  1 089  
18  20  1 252  
20  22  1 452  
22  24  1 660  
24  26  1 862  
26  28  2 075  
28  30  2 269  
30   2 480  
3 nápravy   15  566  
15  17  673  
17  19  828  
19  21  982  
21  23  1 144  
23  25  1 295  
25  27  1 452  
27  29  1 599  
29  31  1 755  
31  33  1 964  
33  35  2 172  
35  37  2 375  
37  40  2 582  
40   2 790  
4 a viac náprav   do 23  721  
nad 23  do 25  877  
nad 25  do 27  1 033  
nad 27  do 29  1 189  
nad 29  do 31  1 337  
nad 31  do 33  1 548  
nad 33  do 35  1 755  
nad 35  do 37  1 968  
nad 37  do 40  2 172  
nad 40   2 375  

Zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane

Ročná sadzba dane sa zníži o:

 • 25% počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,

 • 20% počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov a

 • 15% počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov, pričom po uplynutí tohto času zníženia sadzby dane sa použije ročná sadzba dane počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov.

Po uplynutí času 36 mesiacov, ktoré nasledujú po období zníženia ročnej sadzby dane o 15 % počas 36 mesiacov, sa ročná sadzba dane zvýši o:

 • 10% počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov a

 • 20% pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 kalendárnych mesiacov vrátane mesiaca prvej evidencie vozidla.

Ročná sadzba dane sa ďalej zníži o 50% pre:

 • hybridné motorové vozidlo alebo hybridné elektrické vozidlo,

 • vozidlo kategórie L, M a

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk