dnes je 7.5.2021

Input:

Praktický príklad na vyplnenie daňového priznania typ B

22.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.9 Praktický príklad na vyplnenie daňového priznania typ B

Ing. Marcela Prajová

V tejto časti uvedieme praktický príklad na vyplnenie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2017 typ B (ďalej len „DP”). V praktickom príklade sú uvedené viaceré druhy príjmov daňovníka, ich zdanenie a uvedenie, resp. neuvedenie do daňového priznania. Príklad však neobsahuje všetky situácie, s ktorými sa daňovník môže pri vypĺňaní DP stretnúť.

Daňovník - pán Anton Moravec je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou. Jeho osobné pomery sú nasledovné:

 • je ženatý, jeho manželka bola v januári a februári 2017 zamestnaná a poberala príjmy zo závislej činnosti vo výške 920,00 €, z ktorých zaplatila povinné poistné a príspevky 123,28 €. V mesiacoch marec až jún bola dobrovoľne nezamestnaná a od 01. júla 2017 začala opatrovať zdravotne postihnutú osobu. Príspevok na opatrovanie jej bol prvý krát poskytnutý v auguste 2017. V priebehu roku 2017 jej bol vyplatený príspevok na opatrovanie vo výške 1 750,00 €. Príjem zo závislej činnosti znížený o poistné a príspevky aj vyplatený príspevok na opatrovanie vstupuje do vlastných príjmov manželky. Daňovník si môže nezdaniteľnú časť základu dane na manželku uplatniť len za júl až december 2017, t. j. za mesiace, na začiatku ktorých vykonávala opatrovateľskú činnosť,

Daňovník vyplní riadok 31 DP, na ktorom uvedie identifikačné údaje o manželke, výšku vlastného príjmu manželky v sume 2 546,72 € (920,00 € – 123,28 € + 1 750,00 €) a počet mesiacov 6. Na riadku 74 DP uvedie daňovník výšku nezdaniteľnej časti základu dane na manželku v sume 628,31 €.

[(3 803,33 € – 2 546,72 €) : 12 x 6 = 628,305 € ≈ 628,31 €]

 • má tri deti žijúce s ním v domácnosti:

  • - 13-ročnú dcéru, ktorá chodí na základnú školu,
  • - 18-ročného syna, ktorý navštevuje strednú školu a
  • - 23-ročnú dcéru, ktorá študuje na vysokej škole.

23-ročná dcéra sa v máji 2017 vydala, avšak naďalej tvorí s daňovníkom domácnosť. Jej manžel v júni 2017 ukončil štúdium na vysokej škole a zamestnal sa. Za rok 2017 dosiahol príjem vo výške 4 300,00 €.

V DP vyplní daňovník podľa predtlače riadok 32. U mladšej dcéry a syna uplatní nárok na daňový bonus v mesiacoch 1 – 12, u staršej dcéry nadväzne na § 33 ods. 3 ZDP len v mesiacoch 1 – 5. Na riadku 106 uplatní nárok na daňový bonus vo výške 620,89 (256,92 € + 256,92 + 5 x 21,41 €). Nárok na daňový bonus v daňovom priznaní preukáže rodnými listami všetkých detí,  u syna potvrdením o návšteve školy na školský rok 2016/2017 a 2017/2018 a u staršej dcéry potvrdením o návšteve školy na akademický rok 2016/2017.

 • v roku 2014 podpísal účastnícku zmluvu a platí si príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 25,00 € mesačne.

Hoci daňovník zaplatil príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 300,00 € (25,00 € x 12), môže si pri výpočte svojej daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie 2017 uplatniť ako nezdaniteľnú časť základu dane príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške maximálne 180,00 €, t. j. v DP na riadku 75 uvedie sumu 180,00 €.

Pán Moravec vykonáva dobrovoľnícku činnosť a v roku 2017 túto činnosť vykonával v rozsahu 56 hodín, o čom má potvrdenie.

Pán Moravec je podnikateľ – živnostník, nie je platiteľom DPH a predmetom jeho podnikania je výroba kovových konštrukcií a ich častí (25.11.0).

V preddavkovom období od 01.04.2016 do 31.03.2017 platil pán Moravec štvrťročné preddavky na daň podľa § 34 ZDP vo výške 1 000,00 €. V preddavkovom období od 01.04.2017 do 03.04.2018 bol v súlade s ust. § 34 ZDP povinný platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 700,00 €. Pán Moravec zaplatil dňa:

 • - 29.03.2017 preddavok za 1. štvrťrok 2017 vo výške 1 000,00 €,
 • - 30.06.2017 preddavok za 2. štvrťrok 2017 vo výške 400,00 € (700,00 € – 300,00 € nadväzne na § 34 ods. 5 ZDP),
 • - 28.09.2017 preddavok za 3. štvrťrok 2017 vo výške 700,00 €
 • - 11.01.2018 preddavok za 4. štvrťrok 2017 vo výške 700,00 €

Napriek tomu, že preddavky za 4. štvrťrok 2017 zaplatil oneskorene, v súlade s ust. § 51c ods. 1 ZDP si na úhradu dane v DP za rok 2017 započíta preddavky splatné v roku 2017 zaplatené do lehoty na podanie DP.

Na riadku 117 DP uvedie zaplatené preddavky na daň podľa § 34 ZDP vo výške 2 800,00 €.

V priebehu zdaňovacieho obdobia roku 2017 dosiahol pán Moravec nasledovné príjmy:

1. Príjmy zo závislej činnosti [§ 5 ods. 1 písm. a) ZDP] zo zdrojov v  Českej republike. Pán Moravec pracoval v priebehu roka 2017 v Českej republike a dosiahol (po prepočte ročným priemerným kurzom za rok 2017) zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti vo výške 3 247,20 €, zaplatil povinné poistné vo výške 614,35 € a daň vo výške 217,57 €.

Uvedené príjmy zahrnie pán Moravec do DP. Hoci v súlade s čl. 23 Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku s   Českou republikou č. 238/2003 Z. z. (ďalej len „zmluva s Českou republikou”) sa pri vylúčení dvojitého zdanenia príjmov zo závislej činnosti uplatní metóda zápočtu dane, pán Moravec uplatní v súlade s ust. § 45 ods. 3 písm. c) ZDP metódu vyňatia príjmu, pretože táto je pre neho výhodnejšia.

Príjem zo závislej činnosti uvedie na riadku 34 DP a zaplatené poistné a príspevky na riadku 35 DP. Zaplatené poistné a príspevky uvedie aj v prílohe č. 3 DP na riadku 08. Poistné a príspevky v prílohe č. 3 DP na riadkoch 09 a 10 nebude rozpisovať, pretože ho nevie rozčleniť na úhrn poistného na sociálne poistenie a na úhrn poistného na zdravotné poistenie. Ako prílohu priloží potvrdenie o výške zdaniteľnej mzdy od českého zamestnávateľa a doklad o zaplatenom poistnom a príspevkoch. Pri zamedzení dvojitého zdanenia uplatní metódu vyňatia príjmu a vyplní riadky 82 až 84 DP. Zároveň vyplní aj XIII. oddiel DP.

2. Príjmy zo živnosti [§ 6 ods. 1 písm. b) ZDP]. Za zdaňovacie obdobie roku 2017 dosiahol pán Moravec príjmy zo živosti vo výške 48 112,84 a na ich dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie preukázateľne vynaložil výdavky vo výške 37 749,52 . Pri vyčíslení čiastkového základu dane z príjmov zo živnosti uplatňuje pán Moravec výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov a účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.

V priebehu roku 2017 zaúčtoval pán Moravec v peňažnom denníku a v pomocných knihách okrem iného aj nasledovné účtovné prípady.


Poznámka: Pri účtovaní v peňažnom denníku sú použité skratky:

ZP – zdaniteľné príjmy

NZP – príjmy nezahrnované do základu dane

DV – daňové výdavky

NDV – nedaňové výdavky

UUO – účtovné uzávierkové operácie

2.1. Sponzorské poskytnuté na základe zmluvy o sponzorstve v športe

Pán Moravec uzatvoril 14.01. 2017 zmluvu o sponzorstve v športe podľa § 50 a 51 zákona o športe s profesionálnym športovcom, ktorý vykonáva svoju činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba. Zo zmluvy o sponzorstve v športe vyplýva, že je uzatvorená na dva roky a tiež to, že pán Moravec poskytne do 30 dní od podpisu zmluvy športovcovi peňažný sponzorský dar vo výške 2 500 €, pričom časový rozvrh použitia sponzorského zo strany športovca je dva roky. Na základe tejto zmluvy vyplatil pán Moravec 05.02.2016 sponzorské vo výške 2 500,00 €.

V roku 2017 športovec v súlade s uzatvorenou zmluvou o sponzorstve v športe skutočne použil sumu 1 500,00 €, zvyšných 1 000,00 € použije až v roku 2018. Informáciu o použití sponzorského v roku 2017 poskytol športovec pánovi Moravcovi 20.12. 2017.

V súlade s § 18a ods. 1 postupov účtovania v JU zaúčtoval pán Moravec v peňažnom denníku a v pomocných knihách nasledovné účtovné prípady:

Dátum Text Peňažný denník Ostatné účtovné knihy 
Peňažné prostriedky Príjmy Výdavky 
Príjem Výdaj 
14.01.  Podpis zmluvy o sponzorstve v športe      Kniha záväzkov 2 500,00  
05.02.  Úhrada sponzorského   2 500,00 (účet v banke   2 500,00NDV  Kniha záväzkov – 2 500,00  
31.12.  UUO – sponzorské použité v roku 2017 na základe informácie športovca     1 500,00DV - služby   

V súlade s ust. § 17 ods. 19 písm. h) ZDP súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení sú výdavky na sponzorské u sponzora na základe zmluvy o sponzorstve v športe poskytnuté počas obdobia trvania zmluvy o sponzorstve v športe v rozsahu podľa jeho skutočného použitia v príslušnom zdaňovacom období, ak v príslušnom zdaňovacom období sponzor vykáže kladný základ dane.

Keďže pán Moravec vykázal na riadku 39 DP základ dane, nie je povinný sponzorské zaúčtované v súlade s ust. § 18a ods. 1 postupov účtovania v JU do daňových výdavkov, vylúčiť zo základu dane, t.j. z titulu poskytnutého sponzorského nebude vypĺňať riadok 41 DP.

2.2. Nákup reklamných predmetov

Pán Moravec nakúpil v marci 2017 reklamné predmety –  100 fliaš vína po 10,00 € a v decembri 2017 reklamné predmety – kalendáre – 50 kusov po 3,50 €. Nákup reklamných predmetov zaúčtoval v peňažnom denníku do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane.

Dátum Text Peňažný denník 
Peňažné prostriedky Príjmy Výdavky 
Príjem Výdaj 
10.03.  Nákup reklamných predmetov - vína   1 000,00 (v hotovosti)   1 000,00
DV – zásoby  
08.12.  Nákup reklamných predmetov - kalendáre   175,00 (v hotovosti)   175,00
DV – zásoby  

Kým nákup reklamných predmetov – kalendárov je v plnej výške daňovým výdavkom, v prípade reklamných predmetov – vína musí pán Moravec v súlade s ust. § 21 ods. 1 písm. h) bod 3 ZDPzvýšiť základ dane na riadku 41 DP o sumu 481,83 €, t. j. o rozdiel medzi sumou za nákup reklamných predmetov – vína, zahrnutou do daňových výdavkov v priebehu roku 2017 (1 000,00 €) a sumou, ktorú je možné nadväzne na výšku vykázaného základu dane uplatniť ako daňový výdavok [518,17 € (10 363,32 € x 5 %)].


Poznámka: Úprava sa vyková v daňovom priznaní, nie v peňažnom denníku.

2.3. Nákup materiálu

Pán Moravec nakupuje materiál od rôznych dodávateľov. U niektorých dodávateľov platí v hotovosti a u niektorých realizuje platbu za materiál prevodom z účtu. V marci 2017 nakúpil materiál od dvoch dodávateľov. U dodávateľa A   platil v hotovosti a u dodávateľa B na základe faktúry prevodom z účtu. Úhradu za materiál zaúčtoval v peňažnom denníku ako výdavok ovplyvňujúci základ dane v druhovom členení zásoby. Prijatie faktúry zaúčtoval v knihe záväzkov a prijatie materiálu v knihe zásob.

Dátum Text Peňažný denník Ostatné účtovné knihy 
Peňažné prostriedky Príjmy Výdavky 
Príjem Výdaj 
14.03.  Nákup materiáluod dodávateľa A   107,58(v hotovosti)   107,58
DV – zásoby  
Kniha zásob
107,58  
22.03.  Faktúra za materiál od dodávateľa B      Kniha záväzkov
318,69  
22.03.  Prijatie materiálu od dodávateľa B      Kniha zásob
318,69  
30.03.  Úhrada faktúry za materiál – dodávateľ B   318,69 (účet v banke)   318,69
DV –  zásoby  
Kniha záväzkov
– 318,69  

2.4. Prenájom priestorov – nájomné platené fyzickej osobe

Pán Moravec uzatvoril 21.04. 2017 nájomnú zmluvu na prenájom priestorov s fyzickou osobou. Nájomná zmluva bola uzavretá od 01.05. 2017 na dobu určitú – 12 mesiacov. V zmluve je dojednané, že nájomné vo výške 100 € mesačne sa platí naraz, pričom splatnosť nájomného vo výške 1 200,00 € je do 05.05. 2017. Nájomné na obdobie od 01.05. 2017 do 30.04. 2018 vo výške 1 200,00 € zaplatil pán Moravec 03.05. 2017. Keďže pán Moravec platí nájomné fyzickej osobe, je povinný aplikovať ust. § 17 ods. 19 písm. b) ZDP a  zaplatené nájomné do daňových výdavkov zahŕňať len do výšky prislúchajúcej na príslušné zdaňovacie obdobie. Znamená to, že sumu 1 200,00 € musí rozčleniť na sumu týkajúcu sa nájomného za rok 2017, t. j. 800,00 € (8 mesiacov x 100,00 €), ktorú zaúčtuje ako daňový výdavok a sumu týkajúcu sa nájomného za rok 2018, t. j. 400,00 € (4 mesiacov x 100,00 €), ktorú zaúčtuje ako výdavok neovplyvňujúci základ dane. V rámci účtovných uzávierkových operácií roku 2018 potom zahrnie v súlade s ust. § 17 ods. 19 písm. b) ZDP sumu 400 €, t. j. nájomné za január až apríl 2018 zaplatené v roku 2017, do daňových výdavkov.

Dátum Text Peňažný denník Ostatné účtovné knihy 
Peňažné prostriedky Príjmy Výdavky 
Príjem Výdaj 
ROK 2017 
21.04.  Záväzok voči prenajímateľovi      Kniha záväzkov
+ 1 200,00  
03.05  Úhrada nájomného   1 200,00(účet v banke)   800,00
DV – služby
400
NDV  
Kniha záväzkov
– 1 200,00  
ROK 2018 
31.12.  UUO – nájomné za rok 2017 uhradené FO v roku 2017     400,00
DV – služby  
 

2.5. Prenájom priestorov – nájomné platené právnickej osobe

Pán Moravec uzatvoril 17.06. 2017 nájomnú zmluvu na prenájom skladových priestorov s prenajímateľom – právnickou osobou. Nájomná zmluva bola uzatvorená na obdobie od 01.07. 2017 do 30.06. 2019 a v zmluve je dojednané, že nájomné vo výške 110,00 € mesačne sa platí na celé obdobie dopredu so splatnosťou do 15.07. 2017. Nájomné na obdobie od 01.07. 2017 do 30.06. 2019 vo výške 2 640,00 € zaplatil pán Moravec 14.07. 2017. Keďže pán Moravec platí nájomné právnickej osobe, tento výdavok nebude časovo rozlišovať. Znamená to, že celú platbu nájomného v sume 2 640,00 € zahrnie do daňových výdavkov v čase úhrady.

Dátum Text Peňažný denník Ostatné účtovné knihy 
Peňažné prostriedky Príjmy Výdavky 
Príjem Výdaj 
17.06.  Záväzok voči prenajímateľovi      Kniha záväzkov
2 640,00  
15.07.  Úhrada nájomného   2 640,00(účet v banke)   2 640,00
DV – služby  
Kniha záväzkov
– 2 640,00  

2.6. Sprostredkovanie

Pán Moravec uzatvoril s inou fyzickou osobou zmluvu o sprostredkovaní podľa § 647 ods. 1 ObZ Obchodného zákonníka. Na základe tejto zmluvy mu sprostredkovateľ sprostredkoval obchod v hodnote 10 500,00 €. Pán Moravec zaplatil v júni 2017 sprostredkovateľovi sprostredkovateľskú províziu v zmluvne dohodnutej výške 2 250,00 €. V súlade s ust. § 17 ods. 19 písm. d) ZDP súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení sú odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby, a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo obdobných zmlúv (s odkazom na § 642 až 672a ObZ Obchodného zákonníka) najviac do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu. Nadväzne na vyššie uvedené je daňovým výdavkom provízia len do výšky 2 100,00 € (10 500,00 x 20 %). Zvyšná suma zaplatenej provízie (250,00 €) predstavuje nedaňový výdavok.

Dátum Text Peňažný denník Ostatné účtovné knihy 
Peňažné prostriedky Príjmy Výdavky 
Príjem Výdaj 
 Záväzok voči sprostredkovateľovi      Kniha záväzkov
+ 2 250  
21.06.  Úhrada sprostredkovateľskej provízie   2 250,00(účet v banke)   2 250,00
DV – služby  
Kniha záväzkov
– 2 250  
31.12.  UÚO – storno výdavkov nad sumu 20 % sprostredkovaného obchodu      – 250,00
DV – služby  
 

2.7. Príjem za prenájom strojného zariadenia

Pán Moravec má vo svojom obchodnom majetku zaradené strojné zariadenie, ktoré obstaral a zaradil do užívania v marci 2015. Vstupná cena zariadenia je 7 800,00 €, zariadenie je zaradené do 2 odpisovej skupina a pán Moravec ho odpisuje rovnomerne. Ročný odpis zariadenia je 1 300,00 € (7 800 € x 1/6) a zostatková cena zariadenia k 01.01. 2017 je 5 416,00 €. V prvom polroku 2017 pán Moravec zariadenie používal na výrobu svojich výrobkov. Od 01.07. 2017 zariadenie prenajal, mesačné nájomné bolo dohodnuté v sume 100 €, pričom nájomca zaplatil nájomné za rok 2017 vo výške 600 € dňa 04.07. 2017. V súlade s ust. § 6 ods. 5 písm. a) ZDP sa príjem z prenájmu strojného zariadenia zaradeného do obchodného majetku v rámci živnosti zahrnie do príjmov podľa § 6 ods. 1 písm. b) ZDP a pán Moravec ho zahrnie medzi zdaniteľné príjmy v čase prijatia úhrady.

V súlade s ust. § 19 ods. 3 písm. a) ZDP sa pri hmotnom majetku poskytnutom na prenájom limituje výška odpisov zahrnutých do daňových výdavkov výškou časovo rozlíšenej sumy príjmov z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie, pričom platí, že ak je hmotný majetok poskytnutý na prenájom iba z časti alebo len časť zdaňovacieho obdobia, výška odpisov zahrňovaných do daňových výdavkov prenajímateľa sa určí podľa rozsahu a doby prenájmu tohto majetku. Neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku sa uplatní počnúc rokom nasledujúcim po uplynutí doby odpisovania hmotného majetku podľa § 26 ods. 1 ZDP vo výške ročného odpisu vypočítaného ako pomer vstupnej ceny hmotného majetku a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu v § 26 ods. 1 ZDP a ak je hmotný majetok poskytnutý na prenájom, do výšky príjmov z prenájmu.

V rámci účtovných uzávierkových operácií zaúčtuje pán Moravec do daňových výdavkov:

 • odpis týkajúci sa mesiacov január až jún 2017 vo výške 650,00 € [1 300,00 € (ročný odpis) : 12 x 6 (počet mesiacov, kedy zariadenie neprenajímal, ale používal na svoje podnikanie)], ktorý nebude nijako limitovaný, pretože strojné zariadenie v týchto mesiacoch využíval na svoje podnikanie a

 • odpis týkajúci sa mesiacov júl až december 2017 vo výške 650,00 € [1 300,00 € (ročný odpis) : 12 x 6 (počet mesiacov, kedy zariadenie prenajímal)], ktorý bude limitovaný výškou príjmov z prenájmu v sume 600,00 €

Celkovo zahrnie do daňových výdavkov roku 2017 odpisy strojného zariadenia v sume 1 250,00 € (650,00 € + 600,00 €). Neuplatnený odpis v sume 50 € zahrnie do daňových výdavkov po uplynutí doby odpisovania nehnuteľnosti v nadväznosti na znenie § 19 ods. 3 písm. a) ZDP.

V peňažnom denníku a pomocných knihách zaúčtuje:

Dátum Text Peňažný denník Ostatné účtovné knihy 
Peňažné prostriedky Príjmy Výdavky 
Príjem Výdaj 
30.06..  Pohľadávka voči nájomcovi      Kniha pohľadávok  
04.07.  Prijatie úhrady nájomného  600,00(účet v banke)   600,00
ZP – ostatné  
 Kniha záväzkov
– 600  
31.12.  UUO – odpisy strojného zariadenia     1 250,00
DV – ostatné výdavky  
KnihaDHM  

2.8. Predaj motocykla

Pán Moravec vo februári 2015 obstaral a zaradil do užívania motocykel (KP 30.91), ktorého vstupná cena bola 8 400,00 €. Motocykel používa aj na súkromné účely a v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) ZDP uplatňuje paušálne výdavky vo výške 80 %. V júni 2017 motocykel predal za 3 000,00 €.

V súlade s ust. § 19 ods. 3 písm. b) ZDP je výška zostatkovej ceny limitovaná výškou príjmu z predaja automobilu a v súlade s ust. § 22 ods. 12 ZDP má pán Moravec v roku 2017 nárok na uplatnenie mesačných odpisov automobilu za tie celé mesiace, počas ktorých o automobile účtoval, t. j. za mesiace január až máj 2017. Pri výpočte zostatkovej ceny zohľadní v súlade s § 25 ods. 3 ZDP aj odpisy za rok 2017 a zostatkovú cenu motocykla vypočíta nasledovne:

Rok Vstupná cena Ročný odpis 80 % z ročného odpisu Zostatková cena 
2015 8 400,00 1 925,00 (za 11 mesiacov) 1 540,00 6 475,00 
2016 8 400,00 2 100,00 1 680,00 4 375,00 
2017 8 400,00 875 (za 5 mesiacov) 700,00 3 500,00 

V peňažnom denníku zaúčtuje príjem z predaja motocykla ako zdaniteľný príjem a v rámci účtovných uzávierkových operácií zaúčtuje do daňových výdavkov:

 • - odpis podľa § 22 ods. 12 ZDP v sume 700,00 € [8 400,00 € x ¼ (ročný odpis) : 12 x 5 (počet celých mesiacov, počas ktorých o motocykle účtoval) x 80 %] a
 • - zostatkovú cenu vo výške 3 500,00 €, ale v súlade s ust. § 19 ods. 3 písm. b) ZDP len do výšky príjmov z predaja motocyklu, t. j. sumu 3 000,00 €, časť zostatkovej ceny presahujúca výšku prijatých príjmov z predaja v sume 500,00 € nie je daňovým výdavkom.
Dátum Text Peňažný denník Ostatné účtovné knihy 
Peňažné prostriedky Príjmy Výdavky 
Príjem Výdaj 
21.06.  Pohľadávka voči kupujúcemu      Kniha pohľadávok
+ 3 000  
21.06.  Vyradenie motocykla z dôvodu predaja      Kniha DHM
– 3 500  
23.06.  Prijatie úhrady za predaj motocykla  3 000,00(účet v banke)   3 000,00
ZP - ostatné  
 Kniha pohľadávok
– 3 000  
31.12.  ÚUO – odpisy motocykla podľa § 22 ods. 12 ZDP    700,00
DV – ostatné výdavky  
Kniha DHM  
31.12.  ÚUO – ZC motocykla do výšky príjmov z predaja     3 000,00
DV – ostatné výdavky  
 

2.9. Zmarená investícia

Pán Moravec začal s prístavbou výrobnej haly, lebo mal zmluvu o budúcej zmluve, že získa významnú zákazku (rozšírenie výroby). Za prístavbu už zaplatil sumu 2 736,00 € (projekty, zemné práce), ktorú v peňažnom denníku účtoval ako nedaňový výdavok (obstaranie dlhodobého hmotného majetku). V roku 2017 obchodný partner zrušil potenciálnu zákazku a pán  Moravec v auguste 2017 rozhodol o trvalom zastavení prác na prístavbe (zmarená investícia). Podľa § 17 ods. 3 písm. g) ZDP sa do základu dane nezahŕňa suma súvisiaca s obstaraním dlhodobého nehmotného majetku alebo dlhodobého hmotného majetku účtovaná na účtoch obstarania dlhodobého nehmotného majetku alebo obstarania dlhodobého hmotného majetku alebo v knihe dlhodobého majetku podľa osobitného predpisu alebo evidovaná v evidencii podľa § 6 ods. 11 ZDP pri zrušení prác a trvalom zastavení prác, ak nejde o škodu. Táto suma sa zahrnie do základu dane rovnomerne počas 36 mesiacov počnúc mesiacom, v ktorom daňovník o týchto skutočnostiach účtoval alebo ich evidoval v evidencii podľa § 6 ods. 11 ZDP. Keďže nejde o škodu v zmysle fyzického poškodenia majetku, nevykonáva sa test na škodu do výšky prijatých náhrad [§ 21ods. 2 písm. e) ZDP]. Sumu zmarenej investície pán Moravec v júli 2017 stornuje v knihe dlhodobého hmotného majetku a v peňažnom denníku bude nadväzne na ustanovenie § 17ods. 3 písm. g) ZDP do daňových výdavkov účtovať nasledovne:

Dátum Text Peňažný denník Ostatné účtovné knihy 
Peňažné prostriedky Príjmy Výdavky 
Príjem Výdaj 
14.08.2017  Zmarená investícia      Kniha DHM
– 2 736  
31.12.2017  UUO – zmarená investícia (2 736 € : 36 x 5)     380,00
DV – ostatné výdavky  
 
ROK 2018 
31.12.2018  UUO – zmarená investícia (2 736 € : 36 x 12)     912,00
DV – ostatné výdavky  
 
ROK 2019 
31.12.2019  UUO – zmarená investícia (2 736 € : 36 x 12)     912,00
DV – ostatné výdavky  
 
ROK 2020 
31.12.2020  UUO – zmarená investícia (2 736 € : 36 x 7)     532,00
DV – ostatné výdavky  
 

2.10. Uplatnenie odpisov automobilu, ktorého vstupná cena je viac ako 48 000,00 €

Pán Moravec v apríli 2016 kúpil a zaradil do svojho obchodného majetku automobil, ktorého vstupná cena je 60 000,00 €. Automobil, ktorý zaradil do 1. odpisovej skupiny a odpisuje ho rovnomerne, využíva výlučne na podnikanie, čo vie preukázať knihou jázd.

V roku 2016 uplatnil odpisy vo výške 11 250,00 € [60 000,00 x ¼ (ročný odpis) : 12 x 9]. V roku 2016 vykázal pán Moravec základ dane zo živnosti vyšší ako 12 000 € a preto základ dane podľa § 17 ods. 34 neupravoval.

V roku 2017 uplatní do daňových výdavkov odpisy vo výške 15 000,00 € (60 000,00 x ¼)

V súvislosti s  automobilom pán Moravec v knihe dlhodobého majetku uvedie:

Poradové číslo DHM: 15
Názov: Automobil BMV X3
Dátum obstarania: r. 2016
Dátum uvedenia do používania: 21.04.2016
Odpisová skupina: 1  
Doba odpisovania: 4 roky
Obstarávacia cena: 60 000,00 €
Technické zhodnotenie:
Vstupná cena: 60 000,00 €
Dátum a spôsob vyradenia:
Spôsob odpisovania: rovnomerný  
Poznámka: Účtovné odpisy = daňové odpisy  
Rok  Vstupná cenav €  Ročný odpis  Ročný odpisv €  Zostatková cena v €  
2016  60 000,00  VC x 1/4 : 12 x 9  60 000,00 x 1/4 : 12 x 9 = 11 250  60 000,00 – 11 250,00 = 48 750,00  
2017  60 000,00  VC x 1/4  60 000,00 x ¼ = 11 250  48 750,00 – 15 000,00 = 33 750,00  

V peňažnom denníku a v pomocných knihách zaúčtuje:

Dátum Text Peňažný denník Ostatné účtovné knihy 
Peňažné prostriedky Príjmy Výdavky 
Príjem Výdaj 
31.12.  UUO – odpisy automobilu     15 000,00
DV – ostatné výdavky  
Kniha DHM  

Keďže ide o automobil, ktorého vstupná cena je viac ako 48 000 €, v súlade s ust. § 17 ods. 34 ZDP musí pán Moravec skúmať, či ním vykázaný základ dane je viac ako násobok počtu osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000,00 € a viac a ročného daňového odpisu vypočítaného zo vstupnej ceny 48 000,00 €, alebo menej. Pán Moravec, keďže má v obchodnom majetku len jedno vozidlo so vstupnou cenou 48 000,00 € a viac musí testovať základ dane na sumu 12 000,00 €. Vzhľadom na to, že pán Moravec vykázal na riadku 39 DP základ dane vo výške 10 363,32 €, v súlade s ust. § 17 ods. 34 ZDP je povinný upravovať základ dane o sumu rozdielu medzi odpisom uplatneným do daňových výdavkov (15 000,00 €) a limitovaným odpisom (12 000,00 €), t.j. na riadku 41 DP zvýši základ dane o 3 000,00 €.


Poznámka: Úprava základu dane sa vyková v daňovom priznaní, nie v peňažnom denníku.

2.11. Výdavky na PHL

Pri uplatňovaní výdavkov na spotrebované pohonné látky sa pán Moravec rozhodol uplatňovať daňové výdavky podľa  ust. § 19 ods. 2 písm. l) bod 1 ZDP. Pri prepočte výdavkov vychádza so spotreby PHL uvedenej v osvedčení o evidencii, kde má uvedenú kombinovanú spotrebu 6,40 l benzínu/100 km.

Výdavky na spotrebované pohonné látky preukazuje dokladom o ich kúpe a knihou jázd. O nákupe benzínu účtuje ako o daňovom výdavku v druhovom členení zásoby a v rámci účtovných uzávierkových operácií upravuje výšku týchto výdavkov v súlade s ustanoveniami ZDP.

Pre ilustráciu uvádzame nákup PHL v auguste 2017, v ktorom pán Moravec najazdil na základe knihy jázd 1 359 km.

V priebehu mesiaca nakupoval pohonné látky:

Dňa  Počet litrov  Cena za liter  Cena celkom  
04.08.2017  27  1,277  34,48  
10.08.2017  26  1,278  33,23  
18.08.2017  30  1,277  38,31  
28.08.2017  26  1,276  33,18  
Spolu  109   139,20  

V rámci účtovných uzávierkových operácií vykoná pán Moravec prepočet spotreby pohonných látok podľa cien platných v čase nákupu a podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze. Spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vyčíslil podľa vzorca:

(spotreba PHL uvedená v technickom preukaze x cena za l x počet najazdených km) : 100 = 6,4 x 1,277 x 1 359 : 100 = 111,07 €

Pán Moravec v rámci účtovných uzávierkových operácií zaúčtuje storno daňových výdavkov v druhovom členení zásoby vo výške 28,13 € (139,20 € – 111,07 €).

Dátum Text Peňažný denník Ostatné účtovné knihy 
Peňažné prostriedky Príjmy Výdavky 
Príjem Výdaj 
04.08.  Nákup benzínu   34,48(v hotovosti)   34,48DV – zásoby   
10.08.  Nákup benzínu   33,23 (v hotovosti)   33,23DV – zásoby   
18.08.  Nákup benzínu   38,31 (v hotovosti)   38,31DV – zásoby   
28.08.  Nákup benzínu   33,18 (v hotovosti)   33,18DV – zásoby   
31.12.  UUO – storno výdavkov na PHL      – 28,13DV – zásoby   

2.12. Havária vozidla, jeho oprava, náhrada od poisťovne

V novembri 2017 bol pán Moravec účastníkom dopravnej nehody, pri ktorej bolo poškodený jeho automobil . Poškodenie bolo odstrániteľné a za opravu vozidla v autoservise zaplatil dňa 05.12.2017 pán Moravec sumu 750,00 €. Úhradu za opravu vozidla zaúčtuje pán Moravec ako výdavok ovplyvňujúci základ dane v druhovom členení služby. Pán Moravec má uzatvorenú havarijnú poistku, z ktorej mu bola 18.01. 2018 vyplatená náhrada škody vo výške 700,00 €. Úhradu od poisťovne prijatú v roku 2018 zaúčtuje pán Moravec ako príjem ovplyvňujúci základ dane v druhovom členení ostatné. Keďže poškodenie vozidla bolo odstrániteľné, nejde o škodu podľa účtovných predpisov, a preto pán Moravec nie je povinný testovať v roku 2017 uplatnený výdavok výškou prijatých náhrad. V peňažnom denníku v roku 2017 a 2018 zaúčtuje:

Dátum Text Peňažný denník Ostatné účtovné knihy 
Peňažné prostriedky Príjmy Výdavky 
Príjem Výdaj 
ROK 2017 
05.12.  Úhrada za opravu automobilu   750,00(v hotovosti)   750,00
DV – služby  
 
ROK 2018 
18.01.  Náhrada škody od poisťovne  700, 00(účet v banke)   700,00
ZP ostatné  
  

2.13. Darovanie materiálu strednej škole

V septembri 2017 daroval pán Moravec strednej škole materiál v hodnote 150,00 €, ktorý škola využije na praktické vyučovanie. Keďže materiál nebol použitý na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, výdavok na jeho obstaranie nie je možné považovať za daňový výdavok. Pán Moravec je povinný v rámci uzávierkových účtovných operácií zaúčtovať storno daňových výdavkov vo výške darovaných zásob.

Dátum Text Peňažný denník Ostatné účtovné knihy 
Peňažné prostriedky Príjmy Výdavky 
Príjem Výdaj 
07.09.  Vyradenie zásob z dôvodu ich darovania      Kniha zásob
– 150,00  
31.12.  UUO – storno výdavkov z dôvodu darovania zásob      – 150,00
DV – zásoby  
 

2.14. Výdavky v súvislosti s používaním majetku aj na súkromné účely

Pán Moravec si kúpil v septembri 2017 mobilný telefón za cenu 249,90 € a mesačne platí mobilnému operátorovi poplatky. Mobilný telefón bude používať aj na súkromné účely, pričom v súlade s ust. § 19 ods. 2 písm. t) ZDP sa rozhodol uplatňovať výdavky na obstaranie a prevádzku mobilného telefónu vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 %. V súvislosti s obstaraním a používaním mobilu v septembri 2017 zaúčtuje v peňažnom denníku nákup mobilného telefónu a mesačný poplatok vo výške 49,90 €:

Dátum Text Peňažný denník Ostatné účtovné knihy 
Peňažné prostriedky Príjmy Výdavky 
Príjem Výdaj 
10.09  Nákup mobilného telefónu   249,90(v hotovosti)   199,92
DV – zásoby
49,98
NDV  
Kniha zásob
199,92  
08.10.  Záväzok voči mobilnému operátorovi      Kniha záväzkov
+ 49,90  
18.10.  Úhrada mobilnému operátorovi   49,90(účet v banke)   39,92
DV – služby
9,98
NDV  
Kniha záväzkov
– 49,90  

2.15. Dotácia na nákup hmotného majetku

Pánovi Moravcovi bola 28.09.2017 poskytnutá dotácia na nákup hmotného majetku – výrobného zariadenia vo výške 2 500,00 €. Dotáciu obdržal 10.10. 2017. V súlade s ust. § 17 ods. 3 písm. h) ZDP sa do základu dane daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, nezahŕňa dotácia v tom zdaňovacom období, v ktorom ju daňovník prijal, ak nebola použitá na úhradu daňových výdavkov. Táto dotácia nepoužitá na úhradu daňových výdavkov sa zahrnie do základu dane postupne vo výške odpisov majetku nadobudnutého z dotácie alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitej dotácie na obstaranie odpisovaného majetku. Pán Moravec zaúčtuje nadväzne na uvedené prijatie dotácie nasledovne:

Dátum Text Peňažný denník Ostatné účtovné knihy 
Peňažné prostriedky Príjmy Výdavky 
Príjem Výdaj 
28.09.  Poskytnutie dotácie      Kniha pohľadávok
2 500,00  
10.10.  Prijatie dotácie zariadenia  2 500,00 (účet v banke)   2 500,00
NZP - dotácia  
 Kniha pohľadávok
– 2 500.00  

2.16. Nákup zariadenia z dotácie, odpis zariadenia, rozpúšťanie dotácie

Výrobné zariadenie kúpil pán Moravec 16.10.2017. Obstarávacia cena zariadenie bola 5 000,00 €. Zariadenie zaradil 23.10.2017 do obchodného majetku, do 2 odpisovej skupiny a rozhodol sa odpisovať ho rovnomerne.

Odpisy vyčísli nasledovne:

Vstupná cena  5 000,00  
Zdaňovacie obdobie  Výpočet ročného odpisu uplatneného do daňových výdavkov  Ročný odpis  Daňová zostatková cena  
Celkový  Uplatnený  Neuplatnený  
2017  [(5 000 : 6) : 12] x 3  834,00  209,00  625,00   4 791,00  
2018  5 000 : 6  834,00  834,00     3 957,00  
2019  5 000 : 6  834,00  834,00     3 123,00  
2020  5 000 : 6  834,00  834,00     2 289,00  
2021  5 000 : 6  834,00  834,00   1 455,00  
2022  5 000 : 6  834,00  834,00   621,00  
2023  5 000 : 6  621,00  621,00   0,00  

V súlade s ust. § 17 ods. 3 písm. h) bod 1 ZDP bude dotáciu rozpúšťať do základu dane do výšky odpisov prislúchajúcich k výške použitej dotácie:

Rok   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  
Rozpúšťanie dotácie v €  104,50  417,00  417,00  417,00  417,00  417,00  310,50  

Obstaranie zariadenia, jeho zaradenie, rozpúšťanie dotácie a odpisy zariadenia zaúčtuje nasledovne:

Dátum Text Peňažný denník Ostatné účtovné knihy 
Peňažné prostriedky Príjmy Výdavky 
Príjem Výdaj 
16.10.  Faktúra – nákup zariadenia      Kniha záväzkov
5 000,00  
17.10.  Úhrada faktúry za nákup zariadenia    5 000,00 (účet v banke)   5 000,00
NDV – obstaranieDHM  
Kniha záväzkov
– 5 000,00  
23.10.  Zaradenie zariadenia do užívanie      Kniha DHM
5 000,00  
31.12.  UUO – odpisy     209,00
DV – ostatné výdavky  
Kniha DHM  
31.12.  UUO – rozpustenie dotácie    104,50
ZP – ostatné príjmy  
  

2.17. Poistné a príspevky, nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia

Pán Moravec platil v priebehu roku 2017 poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, poistné na sociálne zabezpečenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie. Mesačne platil preddavky zdravotnej poisťovni a poistné a príspevky Sociálnej poisťovni. Platby poistného a príspevku účtoval v peňažnom denníku ako výdavky ovplyvňujúce základ dane v druhovom členení poistné a príspevky.

V októbri 2017 zaplatil pán Moravec okrem pravidelných platieb do Sociálnej poisťovne a do zdravotnej poisťovne aj nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia týkajúci sa príjmov zo živnosti vo výške 125,48 €. V októbri 2017 v súvislosti s platením poistného a príspevkov zaúčtoval v peňažnom denníku nasledovné účtovné operácie:

Dátum Text Peňažný denník Ostatné účtovné knihy 
Peňažné prostriedky Príjmy Výdavky 
Príjem Výdaj 
04.10.  Poistné – zdravotná poisťovňa   114,00(účet v banke)   114,00
DV – poistné a príspevky  
 
04.10.  Poistné – sociálna poisťovňa   324,85(účet v banke)   324,85
DV – poistné a príspevky  
 
17.10.  Nedoplatok z RZZP   125,48(účet v banke)   125,48
DV – poistné a príspevky  
 

2.18 Krádež v sklade

Dňa 13.10.2017 vnikol do skladu pána Moravca neznámy páchateľ a odcudzil materiál v celkovej sume 752,18 €.

V čase vzniku škody pán Moravec vyradil materiál z knihy zásob.

Keďže do konca roku 2017 neobdržal potvrdenie polície o tom, že krádež bola spôsobená neznámym páchateľom a ani neprijal žiadnu náhradu škody, nemôže vzniknutú škodu zahrnúť do daňových výdavkov roku 2017 t.j. nákup materiálu nie je možné považovať za daňový výdavok. Preto je pán Moravec povinný v rámci uzávierkových účtovných operácií zaúčtovať storno daňových výdavkov vo výške ukradnutého materiálu.

Dátum Text Peňažný denník Ostatné účtovné knihy 
Peňažné prostriedky Príjmy Výdavky 
Príjem Výdaj 
13.10.  Vyradenie zásob z dôvodu ich krádeže      Kniha zásob
– 752,18  
31.12.  UUO – storno výdavkov z dôvodu krádeže zásob      – 752,18
DV – zásoby  
 

Ak pán Moravec v roku 2018 obdrží potvrdenie od polície, že krádež bola spôsobená neznámym páchateľom, v súlade s ust. § 19 ods. 3 písm. g) bod 2 ZDP zahrnie hodnotu ukradnutého materiálu do daňových výdavkov prostredníctvom účtovných uzávierkových operácií roku 2018.

Dátum Text Peňažný denník 2018 Ostatné účtovné knihy 
Peňažné prostriedky Príjmy Výdavky 
Príjem Výdaj 
31.12.2018  UUO – škoda spôsobená neznámym páchateľom      752,18
DV – zásoby  
 

2.19. Úroky z peňažných prostriedkov

Dňa 31.12. 2017 pripísala banka pánovi Moravcovi úroky z peňažných prostriedkov na bežnom účte využívanom v súvislosti s dosahovaním príjmov zo živnosti vo výške 32,60 €, z ktorých zrazila zrážkovú daň vo výške 6,19 €. Úroky sú v súlade s ust. § 43 ods. 3 ZDP zdaňované zrážkovou daňou a v súlade s § 43 ods. 6 ZDP sa zrazením dane považujú za daňovo vysporiadané. Z tohto dôvodu ich pán Moravec bude účtovať ako príjmy neovplyvňujúce základ dane a zrazenú daň ako výdavok neovplyvňujúci základ dane.

Dátum Text Peňažný denník Ostatné účtovné knihy 
Peňažné prostriedky Príjmy Výdavky 
Príjem Výdaj 
31.12.  Pripísané úroky  32,60(účet v banke)   32,60
NZP - ostatné  
  
31.12.  Daň z úrokov   6,19(účet v banke)   6,19
NDV – daň z príjmov  
 

2.20. Odpis pohľadávky

Pán Moravec eviduje v knihe pohľadávok okrem iných aj nasledovné dve pohľadávky, a to:

 • pohľadávku voči spoločnosti s ručením obmedzeným Alfa v menovitej hodnote 500,00 €, ktorú mu dlžník ani po viacerých urgenciách nezaplatil;

 • pohľadávku voči spoločnosti s ručením obmedzeným Beta v menovitej hodnote 400,00 €. Súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu spoločnosti Beta pre nedostatok majetku.

 • pohľadávku v menovitej hodnote 250 € voči fyzickej osobe, ktorá zomrela a pohľadávka nemôže byť uspokojená ani vymáhaním od dedičov.

Pán Moravec sa 31.12. 2017 rozhodol, že všetky tri pohľadávky vyradí zo svojho účtovníctva. Základ dane pri vyradení pohľadávok z účtovníctva bude upravovať podľa § 17 ods. 12 ZDP.

V prípade pohľadávky voči spoločnosti Alfa nejde o pohľadávku uvedenú v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode ZDP, a preto je pán Moravec v súlade s ust. § 17 ods. 12 písm. b) ZDP povinný v rámci účtovných uzávierkových operácií zvýšiť základ dane o menovitú hodnotu pohľadávky, t. j. o sumu 500,00 €.

V prípade pohľadávky voči spoločnosti Beta ide o pohľadávku vymedzenú v § 19 ods. 2 písm. h) bod 1 ZDP a pán Moravec nie je v súlade s ust. § 17 ods. 12 písm. b) ZDP povinný zvyšovať o menovitú hodnotu tejto pohľadávky základ dane. Pohľadávku vyradí z knihy pohľadávok, a to bez vplyvu na základ dane.

V prípade pohľadávky voči fyzickej osobe ide o pohľadávku vymedzenú v § 19 ods. 2 písm. h) bod 3 ZDP a pán Moravec nie je v súlade s ust. § 17 ods. 12 písm. b) ZDP povinný zvyšovať o menovitú hodnotu tejto pohľadávky základ dane. Pohľadávku vyradí z knihy pohľadávok, a to bez vplyvu na základ dane.

Dátum Text Peňažný denník Ostatné účtovné knihy 
Peňažné prostriedky Príjmy Výdavky 
Príjem Výdaj 
31.12.  Vyradenie pohľadávky voči spoločnosti Alfa      Kniha pohľadávok
- 500,00  
31.12.  UUO – úprava základu dane - § 17 ods. 12 písm. b)   500,00ZP - ostatné    
31.12.  Vyradenie pohľadávky voči spoločnosti Beta      Kniha pohľadávok
- 400,00  
31.12.  Vyradenie pohľadávky voči fyzickej osobe      Kniha pohľadávok
- 250,00  

Pán Moravec uvedie dosiahnuté príjmy zo živnosti vo výške 48 112,84 v tabuľke č. 1 DP na riadku 2 a 9 v stĺpci príjmy a k nim prislúchajúce daňové výdavky vo výške 37 749,52 v tabuľke č. 1 DP na riadku 2 a 9 v stĺpci výdavky. Pod tabuľkou č. 1 uvedie preukázateľne zaplatené poistné a príspevky z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP v sume 5 075,68 a poistné a príspevky uvedie aj v Prílohe č. 3 DP na riadkoch 11 až 14. Na riadku 11 Prílohy č. 3 DP uvedie preukázateľne zaplatené poistné na sociálne poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP vo výške 3 614,72 , na riadku 13 Prílohy č. 3 DP uvedie preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné poistenie v sume 1 460,96 a na riadku 14 Prílohy č. 3 DP uvedie preukázateľne zaplatené preddavky na zdravotné poistenie príslušné k zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré sa podáva daňové priznanie v sume 1 335,48 . Rozdiel medzi riadkami 13 a 14 Prílohy č. 3 DP v sume 125,48 predstavuje nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktorý pán Moravec zaplatil v októbri 2017, a ktorý sa viaže k príjmom zo živnosti. Príjmy z riadku 9 tabuľky č. 1 DP prenesie na riadok 37 DP a výdavky z riadku 9 tabuľky č. 1 DP prenesie na riadok 38 DP. Nadväzne na to vypočíta na riadku 39 DP základ dane v sume 10 363,32 . Na riadku 41 DP vykoná úpravu základu dane o položky zvyšujúce základ dane. Základ dane zvýši v súlade s ust. § 21 ods. 1 písm. h) bod 3 ZDP o sumu 481,83 (viď príklad 2.2) a v súlade s § 17 ods. 34 o sumu 3 000,00 € (viď príklad 2.10). Na riadku 41 DP uvedie teda pán Moravec sumu 3 481,83 € a na riadku 43 DP vyčísli základ dane upravený o položky zvyšujúce základ dane v sume 13 845,15 €.

Spolu s DP predloží pán Moravec na daňový úrad aj účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve, ktorá však nie je prílohou daňového priznania.

Pán Moravec:

 • v roku 2011 vykázal daňovú stratu z príjmov zo živnosti vo výške 1 560,00 € a daňovú stratu z príjmov z prenájmu vo výške 220,00 €. V roku 2011 nedosiahol žiadne iné zdaniteľné príjmy. Celkovo vykázal za zdaňovacie obdobie roku 2011 daňovú stratu v sume 1 780,00 €. Časť z tejto straty v sume 1 100,00 € umoroval v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2012 a 2013. Zvyšnú časť straty v sume 680,00 € neumoroval,

 • v roku 2014 vykázal daňovú stratu z príjmov zo živnosti v sume  970,00 €.

 • v roku 2015 vykázal základ dane z príjmov zo živnosti a umoroval ¼ daňovej straty z roku 2011 neuplatnenej do 31.12.2013 a ¼ daňovej straty z roku 2014

 • v roku 2015 vykázal základ dane z príjmov zo živnosti a umoroval ¼ daňovej straty z roku 2011 neuplatnenej do 31.12.2013 a ¼ daňovej straty z roku 2014.

V DP bude pán Moravec uplatňovať neumorenú časť daňovej straty z roku 2011 vo výške 680,00 €, a to v súlade s ust. § 52za ods. 4 ZDP, t. j. bude ju odpočítavať zo základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, a to vo výške ¼ tejto straty a daňovú stratu z roku 2014 v sume  970,00 €, a to v súlade s ust. § 30 ZDP, t. j. bude ju odpočítavať zo základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, a to vo výške ¼ vykázanej straty.

Časť daňovej straty vykázanej za rok 2011, ktorú neuplatnil do 31.12.2013 v sume 680,00 € uvedie na riadku 46 DP a daňovú stratu z roku 2014 v sume  970,00 € uvedie na riadku 49 DP. Na riadku 53 DP uvedie súčet týchto strát, t. j. sumu 1 650,00 € a na riadku 54 DP uvedie štvrtinu zo sumy na riadku 53 DP, t. j. sumu 412,50 €.

Na riadku 55 DP uvedie čiastkový základ dane z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti znížený o uplatnenú daňovú stratu v sume 13 432,65 €. Vzhľadom na to, že neuplatňuje odpočet výdavkov na výskum a vývoj podľa § 30c ZDP, na riadku 57 DP uvedie rovnakú sumu, teda sumu 13 432,65

3. Príjmy z použitia diela (§ 6 ods. 4 ZDP). Pán Moravec mal v priebehu roku 2017 vyplatené spoločnosťou Alfa sro príjmy z použitia diela. K výplate príjmu v celkovej výške 3 000,00 € prišlo v  termínoch 22.03.2017, 12.09.2017 a 15.11.2017, pričom v každom termíne bol vyplatený príjem vo výške 1 000,00 €. Dňa 08.09.2017 podpísal pán Moravec so spoločnosťou Alfa sro dohodu podľa § 43 ods. 14 ZDP o nezrážaní dane z príjmov vyplatených po podpise dohody. Keďže pred vyplatením príjmu dňa 22.03.2017 nemal daňovník podpísanú s platiteľom dane dohodu o nezrážaní dane podľa § 43 ods. 14 ZDP, platiteľ mu príjem vo výške 1 000 €, vyplatený 22.03.2017, zdanil v súlade s ust. § 43 ods. 3 písm. h) daňou vyberanou zrážkou. Zrážkovú daň vo výške 186,20 € zrazil platiteľ zo základu dane vo výške 980,00 €, pričom základom dane je v súlade s ust. § 43 ods. 5 písm. b) príjem (1 000,00 €) znížený o zrazený 2 % príspevok podľa zákona č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov [20,00 € (1 000,00 € x 2 %)]. Pánovi Moravcovi vyplatil platiteľ príjem v sume 793,80 € (1 000,00 € – 20,00 € – 186,20 €). V súlade s ust. 43 ods. 6 ZDP sa zrazením dane tento príjem považuje za daňovo vysporiadaný, nezahŕňa sa do základu dane a neuvádza sa do daňového priznania.

Pred vyplatením príjmu 12.09. a 15.11.2017 mal pán Moravec

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk