dnes je 4.12.2023

Input:

Daňový bonus na zaplatené úroky

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.9 Daňový bonus na zaplatené úroky

Ing. Marcela Prajová

Podmienky na uplatnenie sumy daňového zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie (ďalej len „daňový bonus na zaplatené úroky”) sú vymedzené v § 33a ZDP.

V súlade s § 9 ods. 2 písm. n) ZDP je suma daňového bonusu na zaplatené úroky oslobodená od dane. Od dane sú oslobodené aj plnenia rovnakého druhu z členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

V súlade s § 1 ods. 6 a 7 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2017 Z. z. (ďalej len „zákon o úveroch”) sa na účely uplatňovania sumy daňového bonusu na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie podľa § 33a ZDP za úver na bývanie považuje len:

• úver s lehotou splatnosti najmenej 5 rokov a najviac 30 rokov,

• zabezpečený záložným právom k tuzemskej