dnes je 7.8.2020

Input:

Daňové hľadisko

10.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.6.2 Daňové hľadisko

Ing. Júlia Kasalová, Ing. Peter Horniaček

Daňová povinnosť (§ 8)

Vznik daňovej povinnosti: Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené podmienky pre posúdenie predmetu dane, t. j., došlo k použitiu vozidla príslušnej kategórie (L, M, N a O) evidovaného v Slovenskej republike na podnikanie, okrem nasledujúcich výnimiek, a to:

  • v prípade vzniku daňovej povinnosti pre právneho nástupcu daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie a

  • vzniku daňovej povinnosti, ak došlo k zmene v osobe daňovníka pri tom istom predmete dane (napr. predaj vozidla).

Vznik daňovej povinnosti uvedie daňovník v daňovom priznaní; uvedené sa nevzťahuje na daňovníka, ktorým je  zamestnávateľ.

Zánik daňovej povinnosti:

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo:

  • k vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie,

  • k ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,

  • zániku daňovníka bez likvidácie,

  • k zmene držiteľa vozidla,

  • k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom v prípade užívateľa, a to pri používaní vozidla osoby, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená, resp., ktorá nie je podnikateľom, napr. pri prenájme vozidla medzi podnikateľom a nepodnikateľom,

  • k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom, ktorým je zamestnávateľ.

Zánik daňovej povinnosti uvedie daňovník v daňovom priznaní; uvedené sa nevzťahuje na daňovníka, zamestnávateľa.

Oznamovacia povinnosť (§ 8)

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, daňovníkovi oznamovacia povinnosť nevzniká. Vznik aj  zánik daňovej povinnosti daňovník uvedie pri podávaní daňového priznania po ukončení zdaňovacieho obdobia. 

Podnikateľ je povinný oznámiť zánik daňovej povinnosti k 31. decembru predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia vtedy, ak počas celého zdaňovacieho obdobia vozidlo nebolo predmetom dane, t. j., nedošlo k naplneniu predmetu dane (vozidlo nebolo použité na podnikateľskú činnosť počas celého zdaňovacieho obdobia ani jeden deň), o vozidle nebolo účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s požívaním vozidla. Daňovník oznamuje túto skutočnosť správcovi dane po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote na podanie daňového priznania.

Daňové priznanie (§ 9)

Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.

Daňovník má povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie do 31. januára po uplynutí príslušného zdaňovacieho obdobia, pričom týmto dňom je daň splatná.

Oneskorené podanie (nepodanie DP) podlieha sankcii.

Daňovník začal používať motorové vozidlo na podnikanie na území SR 10. februára 2017. Daňová povinnosť mu vznikla za mesiac február. Ukončil podnikanie v októbri 2017. Zánik daňovej povinnosti k 31.10.2017. Prakticky má povinnosť zaplatiť pomernú výšku dane za 9 mesiacov. Ak ročná daň je napríklad 155,36, pomerná časť dane je 116,51 € = (155,36 : 12) × 9.

Nezaplatenie dane včas alebo nezaplatenie dane v správnej výške podlieha sankcii (podľa platného zákona o správe daní - Daňový poriadok). Sankciu tvorí sankčný úrok vypočítaný v zmysle cit. zákona.

Preddavky na daň (§ 10)

Preddavok na daň je platba na daň, ktorú je daňovník povinný platiť v priebehu zdaňovacieho obdobia.

Preddavky na daň z motorových vozidiel platí daňovník, ak predpokladaná (ročná) daň za všetky vozidlá, ktorá sa platí jednému správcovi (DÚ) prekročí stanovené limity.

Predpokladaná daň je súčet ročnej sadzby dane za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. 1. bežného zdaňovacieho obdobia a nie je oslobodené od dane.

  • Štvrťročné preddavky platí daňovník vo výške ¼ predpokladanej dane, ak táto

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk