dnes je 22.2.2024

Input:

Daňové hľadisko

10.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.6.2 Daňové hľadisko

Ing. Júlia Kasalová, Ing. Peter Horniaček

Daňová povinnosť (§ 8)

Vznik daňovej povinnosti: Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené podmienky pre posúdenie predmetu dane, t. j., došlo k použitiu vozidla príslušnej kategórie (L, M, N a O) evidovaného v Slovenskej republike na podnikanie, okrem nasledujúcich výnimiek, a to:

  • v prípade vzniku daňovej povinnosti pre právneho nástupcu daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie a

  • vzniku daňovej povinnosti, ak došlo k zmene v osobe daňovníka pri tom istom predmete dane (napr. predaj vozidla).

Vznik daňovej povinnosti uvedie daňovník v daňovom priznaní; uvedené sa nevzťahuje na daňovníka, ktorým je  zamestnávateľ.

Zánik daňovej povinnosti:

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo:

  • k vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie,

  • k ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,