dnes je 30.9.2020

Input:

Daňová uznateľnosť výdavkov súvisiacich s využívaním automobilu vo vlastníctve podnikateľa

29.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.2.3.1 Daňová uznateľnosť výdavkov súvisiacich s využívaním automobilu vo vlastníctve podnikateľa

Ing. Marcela Prajová

Vlastníctvo k automobilu (výlučné, bezpodielové resp. podielové) môže fyzická osoba nadobudnúť viacerými spôsobmi:

  • kúpou;

  • darovaním;

  • dedením;

  • prevodom podľa právnych predpisov.

Automobil, ktorý daňovník vlastní, môže v súvislosti s podnikaním využívať dvoma spôsobmi, a to:

  • ako nevložený do obchodného majetku alebo

  • ako vložený do obchodného majetku.

Je na rozhodnutí daňovníka, akú formu používania automobilu si zvolí. Od tohto rozhodnutia je potom závislé uplatňovanie jednotlivých daňových výdavkov, ale aj zdanenie, resp. oslobodenie príjmu v prípade následného predaja automobilu.

Obchodný majetok

Obchodný majetok fyzickej osoby, ktorá má príjmy z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (teda príjmy podľa § 6 ZDP) je na účely ZDP definovaný v § 2 písm. m) ZDP. Obchodným majetkom je súhrn majetkových hodnôt – vecí, pohľadávok a iných práv a peniazmi oceniteľných iných hodnôt.

Na to, aby tento súhrn majetkových hodnôt tvoril obchodný majetok fyzickej osoby, ktorá má príjmy podľa  § 6 ZDP, musia byť súčasne splnené tri podmienky a to:

  1. ide o majetkové hodnoty, ktoré sú vo vlastníctve tejto fyzickej osoby,
  2. fyzická osoba ich musí využívať na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu alebo z použitia diela a umeleckého výkonu a
  3. fyzická osoba o nich účtuje alebo účtovala, eviduje alebo evidovala v evidencii podľa § 6 ods. 11 ZDP

Obchodným majetkom je aj majetok obstarávaný formou finančného prenájmu, ak daňovník o tomto finančnom prenájme účtuje (účtoval) alebo ho eviduje (evidoval) v evidencii podľa § 6 ods. 11 ZDP a využíva ho na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie z príjmov z podnikania, inej samostatnej činnosti, z prenájmu a použitia diela a umeleckého výkonu.

Oslobodenie príjmov z predaja automobilu

Podľa ust.§ 9 ods. 1 písm. c) ZDP sú od dane z príjmov oslobodené príjmy z predaja hnuteľných vecí (teda aj automobilov), a to bez skúmania časového testu dĺžky vlastníctva príslušnej hnuteľnej veci. Uvedené však neplatí v prípade, ak je hnuteľná vec zahrnutá v obchodnom majetku. Rovnako sa oslobodenie nevzťahuje ani na predaj hnuteľných vecí v minulosti zaradených do obchodného majetku v prípade, ak je hnuteľná vec predávaná v lehote do piatich rokov od jej vyradenia z obchodného majetku. Ak by daňovník predával hnuteľnú vec napr. automobil až po piatich rokoch od jeho vyradenia z obchodného majetku, príjem by bol v súlade s ust. § 9 ods. 1 písm. c)ZDP oslobodený od dane.

V súlade s § 9 ods. 5 ZDP sa dňom vyradenia majetku

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk