dnes je 25.11.2020

Input:

Daňová uznateľnosť transakcií s majetkom (obstaranie, používanie, vyradenie)

21.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.3.4 Daňová uznateľnosť transakcií s majetkom (obstaranie, používanie, vyradenie)

Ing. Júlia Kasalová, Ing. Peter Horniaček

Transakcie pri obstaraní majetku a ich daňová uznateľnosť

Obstarávacia cena dlhodobého majetku nie je daňovo uznateľným výdavkom.
Účtuje sa v peňažnom denníku ako výdavok neovplyvňujúci základ dane.

Napríklad:

  • obstaranie softwaru v cene vyššej ako 2 400 eur,

  • nákup výpočtovej techniky za obstarávaciu cenu vyššiu ako 1 700 eur.

Obstaranie krátkodobého majetku je už pri vynaložení peňažných prostriedkov daňovo uznateľným výdavkom. V peňažnom denníku sa účtuje v stĺpci podľa druhového členenia, prípadne v stĺpci prevádzková réžia.

Napríklad:

  • nákup materiálu, je výdavok daňovo uznateľný už pri nákupe (nie pri spotrebe),

  • nákup tovaru je výdavok daňovo uznateľný už pri nákupe (nie pri predaji),

  • nákup software v obstarávacej cene nižšej ako 2 400 eur sa považuje za daňový výdavok pri nákupe (prevádzková réžia).

Výdaj peňažných prostriedkov na obstaranie krátkodobého majetku sa považuje za daňovo uznateľný výdavok priamo pri obstaraní, nie je rozhodujúca skutočná spotreba tohto majetku.

Používanie majetku z hľadiska daňovej uznateľnosti

Používanie prenajatého majetku (aj formou finančného prenájmu, pri rešpektovaní podmienok daných ZDP) je vyjadrený formou nájomného, ktoré je daňovo uznateľným výdavkom pri jeho zaplatení.

Opravy majetku (aj dlhodobého) sú výdavkom daňovo uznaným pri zaplatení.

Používanie dlhodobého majetku ovplyvní daňovo uznateľné výdavky formou uplatnenia odpisov

Používanie krátkodobého majetku sa v tejto fáze do daňovo uznateľných výdavkov nepremietne, lebo sa zohľadnilo už pri jeho obstaraní.

Dôležité je, ako sa podnikateľ rozhodne, ako zaradí obstarávaný majetok, keď majetok nespĺňa obidve podmienky na zaradenie do dlhodobého majetku (obstarávacia cena je nižšia ako limit stanovený ZDP, ale doba používania sa predpokladá dlhšia ako jeden rok).

Ak podnikateľ takýto majetok zaradí do dlhodobého majetku, platia potom pravidlá ako pre dlhodobý majetok, a do základu dane sa premietnu výdavky formou odpisov.

Dlhodobý majetok (nehmotný, hmotný) sa odpisuje podľa odpisového plánu. Podnikateľ sa môže rozhodnúť, či bude účtovné odpisy určovať na základe daňových odpisov.

Pokiaľ podnikateľ príjme tento princíp, je dôležité aby ho deklaroval aj vo svojom internom predpise (interná smernica je dôležitá aj pre podnikateľa FO).

Účtovné odpisy vyjadrujú stupeň predpokladaného opotrebenia príslušneho majetku.

Daňové odpisy sú odvodené od daňovej politiky štátu a sú ustanovené v ZDP.

Ak si napríklad podnikateľ obstará stroj, ktorého životnosť pri bežnom používaní je 9 rokov, teda účtovné odpisy by mal rozvrhnúť na 9 rokov používania tohto stroja.

ZDP ustanovuje možnosť daňového odpisu na stroje 6 rokov.

V prípade, že podnikateľ nedeklaruje svoje rozhodnutie o rovnosti odpisov daňových a účtovných, bude v účtovnej závierke 9 rokov vykazovať

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk