dnes je 28.9.2020

Input:

Daňová uznateľnosť technického zhodnotenia

28.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.8.1.3 Daňová uznateľnosť technického zhodnotenia

prof. Ing. Anna Baštincová CSc., Ing. Viera Mezeiová

Technické zhodnotenie vždy zvyšuje vstupnú cenu hmotného alebo nehmotného majetku podnikateľa v prípade, že prevýši sumu 1 700 €. [Podľa § 25 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP) súčasťou vstupnej ceny je technické zhodnotenie v tom zdaňovacom období, v ktorom bolo dokončené a zaradené do užívania, pričom pri zrýchlenom odpisovaní technické zhodnotenie zvyšuje aj zostatkovú cenu.] Daňovo uznateľnými v uvedenom prípade budú všetky daňové odpisy vyčíslené podľa § 22 až § 29 ZDP. Podmienkou je, aby do hodnoty technického zhodnotenia boli zahrnuté všetky položky, ktoré tvoria jeho súčasť.


Dôsledky nesprávneho ocenenia technického zhodnotenia:

  • ak do hodnoty technického zhodnotenia neboli zahrnuté všetky položky, ale boli účtované priamo do daňových výdavkov (prevádzková réžia), dochádza k zníženiu základu dane z príjmov i samotnej dane v danom období. V ďalších rokoch sú nesprávne vykazované odpisy z hmotného a nehmotného majetku (nižšie ako mali byť),

  • ak technické zhodnotenie nebolo vykázané ako celok, ale bolo účtované do daňových výdavkov - prevádzkovej réžie, dochádza k rovnakým dôsledkom ako v predchádzajúcom prípade.

V oboch prípadoch dochádza k podhodnoteniu hodnoty dlhodobého majetku (napr. i na účely získania úverových zdrojov).

V prípade, že technické zhodnotenie neprevyšuje sumu 1 700 €, môže sa evidovať ako:

1. technické zhodnotenie (podľa všetkých popisov prislúchajúcich k technickému zhodnoteniu),

2. jednorazový priamy výdavok (prevádzková réžia).

Podľa § 24 ods. 2 ZDP technické zhodnotenie prenajatého hmotného majetku uhradené nájomcom môže odpisovať nájomca na základe písomnej zmluvy s vlastníkom, ak vlastník nezvýšil vstupnú cenu hmotného majetku o tieto výdavky. Pri odpisovaní technického zhodnotenia postupuje nájomca spôsobom ustanoveným pre hmotný majetok. Nájomca zaradí technické zhodnotenie do odpisovej skupiny, v ktorej je zaradený prenajatý hmotný majetok. Rovnakým spôsobom sa odpisuje iný majetok uvedený v § 22 ods. 6 písm. e) ZDP (technické zhodnotenie plne odpísaného hmotného majetku vyššie ako 1 700 eur).

Ak vykonal technické zhodnotenie prenajatej veci (napr. stavebné úpravy) nájomca s písomným súhlasom vlastníka (prenajímateľa) napr. v roku 2016 a ak v roku jeho vykonania a zaradenia do používania zvýšil prenajímateľ vstupnú (zostatkovú) cenu dotknutej prenajatej veci, potom v roku zaradenia tohto technického zhodnotenia do užívania (v roku 2016), ide o nepeňažný príjem prenajímateľa. (Do daňových výdavkov sa premietne zvýšená vstupná cena predmetu nájmu prostredníctvom odpisov.)

Ak nájomca vykonal na predmete nájmu technické zhodnotenie, ktoré s písomným súhlasom prenajímateľa odpisoval (technické zhodnotenie vykonané na prenajatom majetku

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk