dnes je 27.7.2021

Input:

Daňová uznateľnosť odpisov

31.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.1.3 Daňová uznateľnosť odpisov

Ing. Mária Petruščáková; Ing. Peter Horniaček

Postup, metódy výpočtu daňových odpisov dlhodobého hmotného majetku a ich daňovú uznateľnosť upravuje zákon o dani z príjmov. Zákon o dani z príjmov neupravuje odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku, pretože aj na daňové účely uznáva odpisy stanovené v súlade s účtovnými predpismi.

Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný

Za hmotný majetok odpisovaný zákon o dani z príjmov považuje:

 • samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1700 €a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok,

 • budovy a iné stavby (okrem prevádzkových banských diel, drobných stavieb na lesnej pôde slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva a oplotení slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva),

 • pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky,

 • zvieratá (uvedené v prílohe zákona o dani z príjmov)

 • iný majetok.

Medzi iný majetok zákon zaraďuje:

Dlhodobý hmotný majetok, ktorým sú samostatné hnuteľné veci a ich súbory, je možné rozložiť na jednotlivé oddeliteľné súčasti (tzv. komponenty), ak cena každej jednotlivej oddeliteľnej súčasti je vyššia ako 1700 eur. Jednotlivé oddeliteľné súčasti sa evidujú samostatne tak, aby boli preukázateľne zabezpečené technické a hodnotové údaje o jednotlivých oddeliteľných súčastiach a všetky ich prírastky, úbytky vrát. údajov o dátume vykonanej zmeny, o rozsahu zmeny. Určenie jednotlivých komponentov je dôležité z hľadiska samostatného odpisovania. Na základe tejto úpravy je možné napr. osobné a nákladné výťahy v budove (ako jeden z komponentov budovy) odpísať za 12 rokov, budovu za 20 rokov.

Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný

Za hmotný majetok neodpisovaný resp. vylúčený z odpisovania zákon o dani z príjmov považuje predovšetkým:

 • pozemky,

 • pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky, ktoré nedosiahli plodonosnú starobu,

 • ochranné hrádze,

 • umelecké diela, ktoré nie sú súčasťou stavieb a budov,

 • hnuteľné národné kultúrne pamiatky,

 • povrchové a podzemné vody, lesy, jaskyne, meračské značky, signály a iné zariadenia vybraných geodetických bodov,

 • predmety múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty,

 • preložky energetických diel u ich vlastníkov, ak boli financované iným subjektom,

 • inventúrne prebytky hmotného majetku zistené pri inventarizácii a i.

Dlhodobý nehmotný majetok

Nehmotným majetkom na účely zákona o dani z príjmov je dlhodobý nehmotný majetok podľa osobitného predpisu (t. j. zákona o účtovníctve),ktorého vstupná cena je vyššia ako 2 400 € a použiteľnosť alebo prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok.

Za dlhodobý nehmotný majetok na účely účtovníctva sa považujú:

 • aktivované náklady na vývoj (napr. projekty, výrobné a technologické postupy vytvorené vlastným vývojom alebo kúpené samostatne, ak nie sú súčasťou dodávky iného dlhodobého majetku),

 • softvér,

 • oceniteľné práva (napr. licencie, užívacie práva, vydavateľské práva, autorské práva, obchodné značky atď.).

Za nehmotný majetok sa nepovažujú náklady na výskum.Za nehmotný majetok sa nepovažujú ani marketingové štúdie a obdobné štúdie, ani výdavky na školenia a semináre, prieskum trhu, poradenstvo a odborné posudky, získanie noriem a certifikátov (napr. ISO normy), reklama, uvedenie výrobkov na trh.

Nehmotný majetok sa odpíše v súlade s účtovnými predpismi, najviac do výšky vstupnej ceny. Uvedený majetok odpisuje podnikateľ (účtovná jednotka) počas predpokladanej doby používania s výnimkou nákladov na vývoj, ktoré musí odpísať najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania.

Dlhodobý nehmotný majetok, ktorého ocenenie nie je vyššie ako 2 400 eur, môže podnikateľ zaradiť do dlhodobého nehmotného majetku (ak doba použiteľnosti tohto majetku je dlhšia ako jeden rok) alebo ho zaúčtuje jednorazovo do výdavkov na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov - prevádzková réžia. Napr. ak podnikateľ obstará softvér alebo licenciu za 1 500 eur, môže ich zaradiť do dlhodobého nehmotného majetku a odpisovať niekoľko rokov alebo zaúčtovať jednorazovo do daňových výdavkov.

Podmienkou na uplatňovanie daňových odpisov je, že podnikateľ ako účtovná jednotka k dlhodobému hmotnému majetku a k dlhodobému nehmotnému majetku:

 1. má vlastnícke právo a preukáže súvislosť jeho používania na zabezpečenie zdaniteľných príjmov,

 2. nemá vlastnícke právo, ale účtuje o tomto majetku

Z uvedeného vyplýva, že zákon o dani z príjmov umožňuje podnikateľom ako daňovníkom uplatňovanie daňových odpisov, aj keď nemajú k majetku vlastnícke právo (podobne to rieši aj účtovná legislatíva).

Odpisovanie technického zhodnotenia

Technické zhodnotenie prenajatého hmotného majetku uhradené nájomcom môže odpisovať nájomca na základe písomnej zmluvy s vlastníkom, ak vlastník nezvýšil vstupnú cenu hmotného majetku o tieto výdavky. Týka sa to len výdavkov vynaložených na technické zhodnotenie prenajatého majetku v sume vyššej ako 1 700 € ročne. Ak táto čiastka predstavuje 1 700 € a menej za rok, t.j. zdaňovacie obdobie, je možné ju považovať za jednorazový daňový výdavok.

Technické zhodnotenie si podnikateľ ako nájomca zaradí do tej istej odpisovej skupiny, v ktorej je zaradený prenajatý dlhodobý hmotný majetok. Napr. ak uskutočnil v roku 2016 na základe dohody s vlastníkom rekonštrukciu prenajatých nebytových priestorov v cene 3 350 €, toto technické zhodnotenie je povinný zaradiť do 5. alebo 6 odpisovej skupiny a odpisovať 20, resp. 40 rokov ako budovu, ku ktorej sa technické zhodnotenie vzťahuje.

Pri vykonaní technického zhodnotenia budovy používanej na niekoľko účelov podľa § 26 ods. 2 ZDP nájomca zaradí technické zhodnotenie budovy do odpisovej skupiny na základe účelu, na ktorý nájomca využíva prenajatý majetok.

Ak podnikateľ uskutočnil technické zhodnotenie na vlastnom plne odpísanom dlhodobom hmotnom majetku a výdavky na technické zhodnotenie sú vyššie ako 1 700 € za zdaňovacie obdobie - odpisuje sa v rovnakej odpisovej skupine, do ktorej bol zaradený pôvodný (plne odpísaný) majetok. Napr. ak uskutočnil v roku 2016 technické zhodnotenie na vlastnom plne odpísanom úžitkovom motorovom vozidle v cene 1 800 €, je povinný toto technické zhodnotenie zaradiť do 1. odpisovej skupiny a odpisovať 4 ho roky (len rovnomerným spôsobom).

Ak má podnikateľ dlhodobý hmotný majetok alebo nehmotný majetok v spoluvlastníctve s iným subjektom, každý zo spoluvlastníkov odpisuje jeho cenu pomerom podľa výšky spoluvlastníckeho podielu.

Odpisovanie dlhodobého majetku, ktorý sa používa aj na osobné účely

Pri odpisovaní dlhodobého hmotného majetku a nehmotného majetku, ktorý podnikateľ iba sčasti používa na zabezpečenie zdaniteľného príjmu, sa do výdavkov na zabezpečenie zdaniteľného príjmu zahŕňa pomerná časť odpisov. Napr. ak podnikateľ používa osobné motorové vozidlo zaradené v obchodnom majetku aj na osobné účely, je povinný ročný odpis tohto vozidla znížiť v pomere, v akom ho používa na osobné účely. Podklady možno získať z Knihy jázd, kde sa vykazuje osobitne počet najazdených km na osobné účely.

Uvedený postup vyplýva aj z § 19 ods. 2 písm. t) ZDP, podľa ktorého sa aj výdavky (náklady) na obstaranie (odpisy) a technické zhodnotenie majetku využívaného aj na súkromné účely zahrnú do daňových výdavkov buď vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 % alebo v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu.

Odpisovanie dlhodobého majetku vloženého z osobného užívania do podnikania

Podnikateľ pri preradení dlhodobého hmotného a nehmotného majetku z osobného užívania do obchodného majetku, pri začatí používania majetku na podnikateľskú činnosť, odpisuje tento majetok ako v ďalších rokoch odpisovania zo vstupnej ceny. To znamená, že za roky nevyužívania majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu sa odpisy neuplatňujú. Napríklad ak podnikateľ vložil v roku 2016 do podnikania osobné motorové vozidlo, ktoré kúpil pred dvoma rokmi za 16 000 €, zaradí ho do 1. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky. Tento majetok bude v roku 2016 odpisovať z obstarávacej ceny ako v 3. roku odpisovania, v roku 2017 ako v 4. roku odpisovania. Odpisy za prvý rok a za druhý rok si nemôže uplatniť v daňových výdavkoch, pretože vozidlo nepoužíval na podnikanie (na zabezpečenie zdaniteľného príjmu).

Podmienkou uplatnenia daňových odpisov je existencia vlastníckeho práva k dlhodobému hmotnému majetku. Vlastnícke právo k tomuto majetku možno preukázať kúpnou zmluvou, darovacou zmluvou, výpisom z katastra nehnuteľností a pod. Z hľadiska odpisovania je dôležitým údajom deň, keď podnikateľ nadobudol k majetku vlastnícke právo. Z hľadiska vlastníckeho práva nie je podstatné, či už došlo k úhrade za dlhodobý hmotný majetok alebo nie.

Podobné zásady platia aj v prípade uplatnenia daňových odpisov z majetku, ku ktorému podnikateľ nemá vlastnícke právo, ale ho používa na dosiahnutie zdaniteľných príjmov.

Z daňového zákona vyplýva, že odpisy sú dobrovoľným nákladom, ktorý môže podnikateľ ako daňovník uplatniť v daňových výdavkoch - nemá však povinnosť ich uplatniť. Právo na uplatňovanie daňových odpisov tiež znamená, že ak podnikateľ začal majetok odpisovať, v nasledujúcom období môže odpisovanie prerušiť a v ďalšom období pokračovať v odpisovaní tak, ako keby prerušenie nenastalo. ZDP v § 22 ods. 9 pozná aj prípady, kedy je daňovník povinný prerušiť odpisovanie, a to v zdaňovacom období, v ktorom hmotný majetok nevyužíval na zabezpečenie zdaniteľného príjmu okrem majetku poistného a rezervného charakteru, ďalej v zdaňovacom období ktoré začína dňom v poradí druhej zmeny zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok alebo naopak, ak v poradí k druhej zmene príde počas dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, a to až do toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom od poslednej zmeny zdaňovacieho obdobia uplynie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Vstupná cena - východisko pre výpočet daňového odpisu

Základom na určenie výšky daňového odpisu je vstupná cena. Vstupnú cenu tvorí:

 • obstarávacia cena v tých prípadoch, ak podnikateľ majetok obstaral kúpou (za úhradu - odplatne),

 • suma vo výške vlastných nákladov, ak si podnikateľ vytvoril majetok vlastnou činnosťou,

 • všeobecná cena pri hmotnom majetku a nehmotnom majetku nadobudnutom dedením a cena podľa zákona o znalcoch ,tlmočníkoch a prekladateľoch pri hmotnom majetku a nehmotnom majetku nadobudnutom darovaním.

Súčasťou vstupnej ceny je aj technické zhodnotenie vykonané v tom období, v ktorom bolo dokončené a zaradené do užívania.

Ročný daňový odpis si môže podnikateľ uplatniť z dlhodobého hmotného majetku evidovaného k poslednému dňu príslušného zdaňovacieho obdobia vo výške, ktorú si sám vypočíta podľa zákona o dani z príjmov, pričom môže využiť rovnomerné alebo zrýchlené odpisovanie.

Postup pri odpisovaní dlhodobého hmotného majetku podľa zákona o dani z príjmov

V prvom roku odpisovania zaradí podnikateľ - daňovník odpisovaný majetok do odpisových skupín uvedených v prílohe zákona o dani z príjmov. Doba odpisovania je nasledovná:

Odpisová skupina

 

Doba odpisovania

 

1

 

4 roky

 

2

 

6 rokov

 

3

 

8 rokov

 

4

 

12 rokov

 

5

 

20 rokov

 

6

 

40 rokov

 

Dlhodobý hmotný majetok, ktorý nemožno zaradiť do odpisových skupín podľa uvedenej prílohy a doba jeho použiteľnosti nevyplýva z iných predpisov, si zaradí do 2. odpisovej skupiny. Súbor hnuteľných vecí si zaradí do odpisovej skupiny podľa hlavného funkčného celku. Metódu odpisovania si určí pre každý majetok jednotlivo a nemožno ju zmeniť počas celej doby jeho odpisovania.

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje najviac do výšky vstupnej ceny, prípadne zvýšenej o vykonané technické zhodnotenie alebo pri zrýchlenom odpisovaní do výšky zvýšenej zostatkovej ceny. Vykonaním technického zhodnotenia sa doba odpisovania predĺži o dobu vyplývajúcu zo spôsobu výpočtu.

Od roku 2012 dochádza k zmene v uplatňovaní daňových odpisov v 1. roku odpisovania. V prvom roku odpisovania hmotného majetku sa naďalej ročný odpis vypočíta rovnakým spôsobom ako ustanovuje ZDP platný do konca roka 2011, ale z tohto ročného odpisu sa ako uznaný daňový výdavok uplatní len taká pomerná časť, ktorá zodpovedá počtu mesiacov, počas ktorých sa majetok používal v činnosti daňovníka. To znamená, že sa z ročného odpisu uplatní pomerná časť za mesiace od zaradenia tohto majetku do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia. Tento postup sa uplatní ako pri rovnomernom odpisovaní, tak aj pri zrýchlenom odpisovaní.

Od 1.1.2015 je možné využiť zrýchlené odpisovanie len pri hmotnom majetku zaradenom v odpisovej skupine 2 a 3. Hmotný majetok zaradený v ostatných odpisových skupinách sa odpisuje od tohto dátumu na daňové účely vždy len rovnomerným spôsobom. Od roku 2015 bol rozšírený počet odpisových skupín zo 4 na 6, keď budovy, dovtedy zaradené jednotne v odpisovej skupine 4 s dobou odpisovania 20 rokov, sú zaradené v odpisovej skupine 5 s dobou odpisovania 20 rokov a odpisovej skupine 6 s dobou odpisovania 40 rokov. Podľa § 26 ods. 2 ZDP platí, že pri používaní budovy na niekoľko účelov je na zaradenie tejto budovy do odpisovej skupiny rozhodujúce jej hlavné využitie určené z celkovej úžitkovej plochy.

Nakoľko počnúc rokom 2015 prišlo k rozšíreniu odpisových skupín a zmene ich štruktúry, pre účely výpočtu daňových odpisov z hmotného majetku zaradeného do užívania do konca roka 2014 je dôležitým ustanovenie § 52zd ods. 6 ZDP, keď pri zmene metódy odpisovania, pri zmene odpisovej skupiny, pri zmene doby odpisovania, ročnej odpisovej sadzby alebo koeficientu je daňovník povinný vykonať zmeny aj pri tom majetku, ktorý odpisoval podľa ZDP účinného do 31.12.2014, pričom už uplatnené odpisy sa spätne neupravujú.

Postup pri výpočte rovnomerných odpisov

Pri

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk