dnes je 15.8.2020

Input:

Daňová strata u fyzickej osoby

4.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.2.1 Daňová strata u fyzickej osoby

Ing. Miroslava Brnová; Ing. Peter Horniaček

Podnikateľovi v rámci jeho činnosti môže vzniknúť daňová strata. V súlade s § 2 ZDP zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”), ak sú daňové výdavky podnikateľa vyššie ako jeho zdaniteľné príjmy, vzniká mu daňová strata.

U fyzickej osoby môže podľa § 4 ods. 2 ZDP daňová strata vzniknúť len z čiastkového základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP) a rovnako je ju možné aj odpočítať len od čiastkového základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 30 ZDP.

K takejto úprave došlo s účinnosťou od 1. 1. 2012, pričom do 31. 12. 2011 bolo možné vykázať daňovú stratu z príjmov z prenájmu (§ 6 ods. 3 ZDP)a zároveň bolo možné odpočítavať daňovú stratu od úhrnu čiastkových základov dane podľa § 6 až 8 ZDP.

S  úpravou straty od 1. 1. 2012 sa upravil aj § 6 ods. 6 ZDP, podľa ktorého sa pri príjmoch z prenájmu a príjmoch z použitia diela a z použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4 ZSP), ak sú preukázateľné výdavky spojené s týmito príjmami vyššie ako tieto príjmy, na rozdiel sa neprihliada, t.j. z uvedených príjmov nie je možné vykázať daňovú stratu.

Možnosť vzniku daňovej straty len z čiastkového základu dane z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti a možnosť jej následného odpočítania znova len od čiastkového základu dane z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti je upravená v ZDP, zavedené od 1. 1. 2012, sa použije na daňovú stratu vykázanú po 31. 12. 2011 (§ 52o ods. 3 ZDP).

Na straty, vykázané do 31. 12. 2011, sa použijú ustanovenia § 4 ods. 2 ZDP§ 30 ZDP, platné do 31. 12. 2011, podľa ktorých daňová strata mohla vzniknúť zo všetkých príjmov, uvedených v § 6 ZDP (v roku 2011 len príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu), ak uplatňoval daňovník preukázateľné výdavky a mohla sa odpočítavať od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 až § 8 ZDP.

Avšak, vzhľadom na zásadnú zmenu v uplatňovaní daňových strát, zavedenú zmenou ustanovenia § 30 ZDP§ 52za ods. 4 ZDP s účinnosťou od 1. 1. 2014, sa aj postup pri uplatnení daňových strát vzniknutých od roku 2010 mení.

Podľa znenia § 30 ZDP je od 1. 1. 2014 možné daňovú stratu odpočítavať počas štyroch po sebe nasledujúcich zdaňovacích období (spresnené od 1. 1. 2015 na povinnosť odpočítať daňovú stratu rovnomerne počas štyroch zdaňovacích období).

Podľa § 52za ods. 4 ZDP sa nové pravidlá uplatňovania daňovej straty vzťahujú na daňovú stratu, vykázanú za zdaňovacie obdobia, začínajúce po 31. decembri 2013.

Súčet neuplatnených daňových strát, vykázaných za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2010 až 2013, sa odpočítajú od základu dane rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, pričom prvým zdaňovacím obdobím je zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2014. V prípade, ak mohol daňovník tieto straty, t.j., straty z rokov 2010 až 2012 počas nasledujúcich zdaňovacích období odpočítavať, od kedy ich vykázal (vykázal základ dane v roku, kedy mohol stratu odpočítať), ale nevyužil túto možnosť, nemôže po 1. 1. 2014 podať dodatočné daňové priznanie, v ktorom by si dodatočne tieto straty odpočítal.

V prípade fyzických osôb má uvedené ustanovenie dopad aj na uplatnenie strát vzniknutých do 31. 12. 2011 (roky 2010 a 2011), ktoré sa nebudú môcť už uplatniť od úhrnu čiastkových základov dane z príjmov podľa § 6 až § 8 ZDP, ale všetky neuplatnené straty vzniknuté za zdaňovacie obdobia 2010 až 2012, vrátane straty z príjmov z prenájmu vykázanej v zdaňovacom období 2011, sa spočítajú a rovnomerne sa uplatnia počas štyroch rokov v súlade so znením § 30 ZDP účinným od 1. 1. 2014, t.j. od čiastkových základov dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP.

Daňovník (fyzická osoba) vykázal v roku 2011 daňovú stratu vo výške 3 000 eur.  V roku 2012 vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 ZDP vo výške 4 000 eur a v roku 2013 vykázal znova daňovú stratu vo výške 1 000 eur. Iné príjmy v roku 2012 nedosahoval. Vzhľadom na skutočnosť, že ak by daňovník uplatnil/odpočítal celú daňovú stratu, vykázanú v roku 2011 od vykázaného základu dane v roku 2012, stratil by nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ZDP(v r. 2012 bola nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka vo výške 3 644,74), uplatnil len časť daňovej straty a to vo výške rozdielu medzi základom dane (4 000 eur) a nezdaniteľnou časťou (3 644,74 eura), t.j. vo výške 355,26 eur (uplatnená časť straty z r. 2011 v roku 2012, t.j., zostáva mu uplatniť strata z r. 2011 vo výške 3 644,74 eura). Podľa znenia ZDP účinného do 31. 12. 2013, mohol daňovník stratu z roku 2011 odpočítavať v rokoch 2012 až 2018, a to od úhrnu čiastkových základov dane z príjmov podľa § 6 až § 8 ZDP. Avšak s účinnosťou ZDP od 1. 1. 2014 (§ 30 ZDPH§ 52za ods. 4 ZDP) musí daňovník neuplatnené daňové straty z rokov 2010 až 2013 sčítať, rozdeliť na štyri rovnomerné časti a každý rok odpočítať príslušnú časť, t.j., sčíta neodpočítané straty vo výške rozdielu z roka 2011 – 3 644,74 + stratu z roku 2013

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk