dnes je 2.12.2020

Input:

Čo treba vedieť o živnosti?

13.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.10 Čo treba vedieť o živnosti?

Mgr. Jana Takáčová

V podmienkach Slovenskej republiky predstavuje práve prevádzka živnosti jednu z najčastejšie sa vyskytujúcich foriem podnikania. Mnoho samostatne zárobkovo činných osôb sa pred štartom podnikania rozhodne využiť výhody, ktoré im slovenská legislatíva, v súvislosti s prevádzkou živnosti, ponúka. V nasledujúcom texte Vám prinášame prehľad základný faktov, ktoré by mal každý, kto sa rozhodne založiť si živnosť, poznať.

Základným právnym aktom upravujúcim všetko o živnostiach je zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon”), ktorý obsahuje v ustanovení § 2 definíciu pojmu živnosť. V súlade s tým tak možno živnosť označiť za sústavnú činnosť prevádzkovaná samostatnevo vlastnom menena vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom,” z čoho vyplýva, šesť základných charakteristických znakov, ktoré musia byť splnené, aby bolo podnikanie možné považovať za živnosť. Každá živnosť je podnikaním, no nie každé podnikanie je živnosťou. Okrem pozitívnej definície pojmu živnosť obsahuje zákon aj jej negatívne vymedzenie. Ustanovenie § 3 vymedzuje, čo sa za živnosť nepovažuje.

Živnostenský zákon v ustanovení § 6 až § 7a stanovuje všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania živností. Medzi všeobecné podmienky radíme:

  • dosiahnutie veku 18 rokov,

  • spôsobilosť na právne úkony a 

  • bezúhonnosť,

ak tento zákon neustanovuje inak.

Niektoré živnosti vyžadujú splnenie osobitných podmienok, pod ktorými sa rozumie odborná alebo iná spôsobilosť podľa živnostenského zákona alebo osobitných predpisov, ak ju živnostenský zákon vyžaduje. Nakoľko živnosť môže prevádzkovať tak fyzická ako aj právnická osoba, v prípade odbornej spôsobilosti pri právnických osobách musí túto podmienku spĺňať jej zodpovedný zástupca. Špeciálnymi podmienkami, ktoré živnostenský zákon stanovuje pre činnosti uvedené v prílohe č. 4, sú podmienky splnenia osobitnej odbornej spôsobilosti, pod ktorou sa rozumie súhrn teoretických vedomostí, praktických schopností a ovládanie technických alebo technologických postupov.

Základným dokumentom, na základe ktorého osoby prevádzkujú živnosť, je živnostenské oprávnenie upravené v ustanovení § 10 živnostenského zákona. Každá živnosť sa musí ohlásiť, pričom v prípade, že má ohlásenie všetky zákonné náležitosti, dňom ohlásenia môže osoba začať podnikať. Ohlásenie možno vykonať osobne alebo elektronicky. Za ohlásenie je osoba povinná uhradiť správny poplatok, ktorého výška sa líši podľa druhu ohlasovanej živnosti, ako aj podľa spôsobu ohlásenia živnosti, nakoľko pri elektronickom ohlásení sa sadzby poplatkov znižujú na polovicu. Všetky podmienky týkajúce sa ohlásenia živnosti, náležitostí podania ako aj živnostenského registra, sú uvedené v ustanovení § 45 a nasledujúcich.

Zákon v ustanovení § 19

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk