dnes je 29.10.2020

Input:

Čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti

24.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.1 Čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti

prof. Ing. Anna Baštincová CSc., Ing. Viera Mezeiová

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p (ZDP) pri zdaňovaní fyzických osôb (FO) vychádza z princípu zdanenia celkových príjmov týchto osôb z rôznych zdrojov a rôzneho druhu. Preto podnikateľ ako daňovník dane z príjmov FO je povinný všetky druhy príjmov uviesť v daňovom priznaní, vypočítať z každého z nich čiastkový základ dane a zo súčtu čiastkových základov dane celkový základ dane a z neho vypočítať daňovú povinnosť. (Príjmy podľa § 7 ZDP sa však zahrnujú do osobitného základu dane.) Jedným z týchto druhov príjmov môže byť aj príjem zo závislej činnosti.

Príjmy zo závislej činnosti a ich zdanenie sa týkajú podnikateľa vtedy, ak okrem podnikateľských aktivít má uzatvorený aj pracovnoprávny alebo obdobný vzťah s iným subjektom, ktorý je na daňové účely jeho zamestnávateľom. Príjmy zo závislej činnosti vyplývajú z výkonu práce, ktorá má charakter určitej závislosti na platiteľovi príjmu a ich príjemcu.

V tomto zmluvnom vzťahu je podnikateľ ako zamestnanec povinný vykonávať prácu podľa príkazu svojho zamestnávateľa (nie vo svojom mene). V prípade zamestnaneckého alebo obdobného vzťahu čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti podnikateľa v postavení zamestnanca vypočítava jeho zamestnávateľ.


Príjmami zo závislej činnosti sú aj príjmy za prácu likvidátorov, prokuristov, nútených správcov, členov družstiev, spoločníkov a konateľov spoločností s ručením obmedzeným a komanditistov komanditných spoločností, a to aj keď nie sú povinní pri výkone práce pre družstvo alebo pre spoločnosť dodržiavať príkazy inej osoby.

Čiastkový základ dane

Čiastkovým základom dane z príjmov zo závislej činnosti sú zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti znížené o poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec alebo príspevky na zahraničné poistenie zamestnanca na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu (§ 5 ods. 8 ZDP).  Postup výpočtu

Príjmy zo závislej činnosti - poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec

= čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 ZDP)

Do čiastkového základu dane zo závislej činnosti (§ 5 ZDP) sa zahrnie celoročný „hrubý“ zdaniteľný príjem zo závislej činnosti znížený o celoročné zaplatené povinné poistné a príspevky na sociálne a na zdravotné poistenie.

Do tohto čiastkového základu dane sa zahrnú príjmy, ktoré plynú zamestnancovi najneskôr do 31. januára po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa dosiahli. Príjem zo závislej činnosti vyplatený po tomto termíne je súčasťou základu dane zamestnanca v tom roku, v ktorom bol vyplatený.

Do základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov zo závislej činnosti sa však nezahrnujú príjmy, ktoré nie sú predmetom dane nielen podľa § 3 ods. 2 ZDP, ale aj podľa § 5 ods. 5 ZDP. Rovnako sa do základu dane (čiastkového základu dane ) z príjmov zo závislej činnosti nezahrnujú príjmy od dane oslobodené nielen podľa § 9 ZDP, ale aj príjmy podľa § 5 ods. 7 ZDP.

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 5 ods. 5 ZDP sú napr.

  1. cestovná náhrada poskytovaná v súvislosti s výkonom závislej činnosti do výšky, na ktorú vznikne zamestnancovi nárok podľa zákona o cestovných náhradách (okrem vreckového poskytovaného pri zahraničnej pracovnej ceste, ktoré je zdaniteľným príjmom),
  2. nepeňažné plnenie vo výške hodnoty poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov, osobných hygienických prostriedkov a pracovného oblečenia (napr. pracovné odevy, uniformy) vrátane ich udržiavania alebo suma, ktorou zamestnávateľ uhrádza zamestnancovi preukázané výdavky vynaložené na tieto účely,
  3. suma prijatá zamestnancom ako preddavok od zamestnávateľa, aby ju v jeho mene vynaložil, alebo suma, ktorou zamestnávateľ uhrádza zamestnancovi preukázané výdavky, ktoré zamestnanec za zamestnávateľa vynaložil zo svojho tak, akoby ich vynaložil priamo zamestnávateľ,
  4. hodnota poskytovaných rekondičných pobytov, rehabilitačných pobytov, kondičných rehabilitácií a preventívnej zdravotnej starostlivosti ale len v prípadoch a za podmienok ustanovených osobitným predpisom.

Príjmy, ktoré sú od dane oslobodené podľa § 5 ods. 7 ZDP sú napr.

  1. suma vynaložená zamestnávateľom na doškoľovanie zamestnanca, ktoré súvisí s činnosťou alebo s podnikaním zamestnávateľa,
  2. hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov a finančný príspevok na stravovanie poskytovaný podľa Zákonníka práce, ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom,
  3. hodnota nealkoholických nápojov poskytovaných zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku,
  4. nepeňažné plnenie formou produktov vlastnej výroby poskytnuté od zamestnávateľa, ktorého predmetom činnosti je poľnohospodárska výroba, najviac v úhrnnej výške 200 eur ročne od všetkých zamestnávateľov, pričom ak takto vymedzené nepeňažné plnenie presiahne 200 eur ročne, do základu dane sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú sumu,
  5. sociálna výpomoc z dôvodu úmrtia blízkej osoby žijúcej v domácnosti zamestnanca, odstraňovania alebo zmiernenia následkov živelných udalostí (povodeň, zemetrasenie, úder blesku........) alebo dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktorej nepretržité trvanie prekročí prevažnú časť zdaňovacieho obdobia, poskytovaná z prostriedkov sociálneho fondu (SF), vyplatená v úhrnnej výške najviac 2 000 eur za zdaňovacie obdobie len od jedného zamestnávateľa; ak takáto sociálna výpomoc presiahne v zdaňovacom období 2 000 eur, do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len sociálna výpomoc nad takto ustanovenú sumu; za splnenie podmienky nepretržitosti sa považuje aj to, ak sa dočasná pracovná neschopnosť u zamestnanca začala v predchádzajúcom zdaňovacom období, pričom do prevažnej časti zdaňovacieho obdobia sa započítava aj obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia,
  6. suma peňažného plnenia (tzv. 13. plat) vyplatená v júni bežného
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk