dnes je 28.10.2020

Input:

Čiastkový základ dane z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu

28.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.2 Čiastkový základ dane z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu

prof. Ing. Anna Baštincová CSc.; Ing. Viera Mezeiová

Azda najvýznamnejším druhom príjmov pre daňovníka – fyzickú osobu (FO) sú príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu.

Príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu sú vymedzené v § 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP), na výpočet čiastkového základu dane sa vzťahujú § 17 až 29 ZDPJednotlivé príjmy uvedené v tomto ustanovení sú rozdelené v závislosti od charakteru vykonávanej činnosti a spôsobu ich dosahovania do štyroch hlavných druhov príjmov, a to:

- príjmy z podnikania,

- príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti,

- príjmy z prenájmu,

- príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu.

Príjmy z podnikania

Príjmami z podnikania sú príjmy z takých činností, na vykonávanie ktorých je potrebné osobitné oprávnenie alebo ohlásenie (ako napr. živnostenský list).

Príjmami z podnikania (§ 6 ods. 1 ZDP) sú:

- príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, t. j. príjmy samostatne hospodáriacich roľníkov,

- príjmy zo živnosti, t. j. príjmy z činností vykonávaných podľa zákona o živnostenskom podnikaní na základe živnostenského oprávnenia,

- príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov, t. j. na základe iného ako živnostenského oprávnenia (napr. príjmy audítorov, daňových poradcov, súkromných veterinárnych lekárov, notárov a pod.),

- príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti.

Príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti

Príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2), ak nepatria do príjmov zo závislej činnosti, sú príjmy z

- vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu (zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z.z.), pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 ZDP (dohoda o nevybratí dane vyberanej zrážkou) a z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva, (napr. príjmy tvorcov softvérov, príjmy vynálezcov, zlepšovateľov, výkonných umelcov),

- činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním (napr. príjmy , architektov, správcov konkurznej podstaty),

znalcov, tlmočníkov za činnosť podľa osobitného predpisu (zákona o znalcoch a tlmočníkoch) - tieto príjmy musia byť vždy príjmami z nezávislej činnosti,

- činnosti sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou,

- činnosti športovca alebo športového odborníka podľa zákona o športe vrátane príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe.

Príjmy z prenájmu

Príjmami z prenájmu (§ 6 ods. 3 ZDPsú príjmy z prenájmu nehnuteľností, vrátane príjmov z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti.

Ak ide o prenájom hnuteľných vecí prenajímaných samostatne, nie ako príslušenstvo k nehnuteľnosti, tento príjem sa nezaraďuje medzi príjmy z prenájmu.

Prenájom hnuteľných vecí vykonávaný sústavne možno vykonávať len na základe živnostenského oprávnenia. To znamená, že príjmy zo sústavného prenájmu hnuteľných vecí, vykonávaného na základe živnostenského oprávnenia, sa zaraďujú medzi príjmy zo živnosti (§ 6 ods. 1 písm. b) ZDP). Ide napr. o videopožičovne, požičovne záhradnej techniky, svadobných šiat a pod.

Príjem z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí sa zaraďuje medzi ostatné príjmy - príjmy [§ 8 ods. 1 písm. a) ZDP].

Príjmy z prenájmu nehnuteľností a hnuteľných vecí prenajímaných ako príslušenstvo k nehnuteľnosti sa zaraďujú medzi príjmy z prenájmu (§ 6 ods. 3 ZDP) len v tom prípade, ak nejde o príjem z podnikania, napr. podľa zákona o živnostenskom podnikaní. Podľa zákona o živnostenskom podnikaní je prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov živnosťou vtedy, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, napr. služby hotelového typu.

Z uvedeného vyplýva, že medzi príjmy z prenájmu (§ 6 ods. 3 ZDP) patria príjmy len zo samotného prenájmu nehnuteľností, pri ktorom sa poskytujú len základné služby, ktoré podmieňujú riadnu prevádzku nehnuteľnosti, napr. dodávka elektriny, vody a pod. Medzi tieto príjmy patria napr. príjmy z prenájmu bytu, chaty, garáže a pod.

Príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4 ZDP)

Príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu sú príjmy za udelenie súhlasu na použitie diela a súhlasu na použitie umeleckého výkonu, ak nepatria do príjmov uvedených v odseku 2 písm. a), pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 ZDP.

Medzi aktívne príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2 ZDPsa zahrnujú len príjmy z vytvorenia diela a umeleckého výkonu na základe zmluvy o vytvorení diela podľa autorského zákona. 

Medzi pasívne príjmy (§ 6 ods. 4 ZDPsa zahrnujú príjmy za používanie už vytvoreného diela a umeleckého výkonu na základe licenčnej zmluvy.

Poznámka: Od roku 2016 sa z príjmov z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu [§ 6 ods. 2 písm. a) ZDP] a z príjmov z použitia diela a z použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4 ZDP) prednostne vyberá daň zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. h) ZDP. Daň platiteľ nevyberie len v prípade, ak daňovník využije postup podľa § 43 ods. 14 ZDP, t. j. vopred sa s platiteľom dohodne o nevykonaní zrážky dane. Poznamenávame, že platiteľ nesmie opomenúť oznamovaciu povinnosť tejto zmluvy správcovi dane.

Príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP podliehajú povinnému poistnému na zdravotné poistenie a na sociálne poistenie. Z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 ZDP sa toto povinné poistné neplatí.

Súčasťou príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 5 ZDP) je aj:

- príjem z akéhokoľvek nakladania s obchodným majetkom podnikateľa,

- úroky z peňažných prostriedkov na bežných účtoch, ktoré sa používajú v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti,

- príjem z predaja podniku alebo jeho časti na základe zmluvy o predaji podniku,

- výška odpusteného dlhu alebo jeho časti u dlžníka, ktorá súvisí a je dôsledkom nakladania s jeho obchodným menom.

Stanovenie čiastkového základu dane z príjmov, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu

Čiastkovým základom dane z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu je suma, o ktorú úhrn zdaniteľných príjmov presahuje daňové výdavky v príslušnom zdaňovacom období.

Pri zisťovaní čiastkového základu dane alebo daňovej straty vychádza podnikateľ účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDPz rozdielu príjmov a výdavkov a podnikateľ účtujúci v sústave podvojného účtovníctva z výsledku hospodárenia (§ 17 ods. 1 ZDP).

Uplatňovanie daňových výdavkov

Výdavky si môže podnikateľ uplatniť:

1. vo výške skutočných, preukázateľných výdavkov,

2. percentom z príjmov (tzv. paušálne výdavky).

Skutočne vynaložené výdavky, ktoré sa vzťahujú k zdaniteľným príjmom, je povinný podnikateľ preukázať vedením:

- sústavy jednoduchého účtovníctva,

- sústavy podvojného účtovníctva,

- daňovej evidencie.

Spôsob preukazovania skutočne vynaložených výdavkov je na rozhodnutí samotného podnikateľa.

Na ilustráciu výpočtu čiastkového základu dane v prípade preukazovania daňových výdavkov si uvedieme príklad.


V. Horák dosiahol za zdaňovacie obdobie tieto druhy príjmov:

- príjmy zo živnosti - obchodná činnosť vo výške 95 000 €, preukázateľne vynaložené daňové výdavky 58 000 € vrátane povinného poistného a príspevkov, ktoré je povinný hradiť podnikateľ,

- príjmy z predaja osobného auta zaradeného v obchodnom majetku, ktorého predajná cena bola 5 000 € a zostatková cena daňová 3 000 €,

- úrok z peňažných prostriedkov na bežnom podnikateľskom účte 40 €, z ktorého daň vybraná zrážkou, zrazená bankou bola 7,60 € (19 % z 40 €).

Úroky plynúce z bežných účtov používaných v súvislosti s podnikaním, z ktorých bola zrazená daň (podľa § 43 ZDP) po 1. 1. 2011, sa považujú za vysporiadané - t. j., daň vybraná zrážkou je vysporiadaná podľa § 43 ods. 6 ZDP a takéto príjmy preto nie sú súčasťou základu dane daňovníka. 

Príjem z predaja osobného auta zaradeného v obchodnom majetku je súčasťou príjmov z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti a súčasťou ČZD § 6 ZDP. Ak by podnikateľ osobné auto vyradil z obchodného majetku, preradil do svojho osobného užívania a potom predal, išlo by o ostatný príjem - § 8 ods. 1 písm. c) ZDP. Ak by auto predal po piatich rokoch od vyradenia z obchodného majetku, išlo by o príjem oslobodený od dane z príjmov - § 9 ods. 1 písm. c) ZDP.

Uplatňovanie výdavkov percentom z príjmov

Ak si podnikateľ neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže si uplatniť výdavky stanoveným percentom z úhrnu príjmov z podnikania (§ 6 ods. 1 ZDP), inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2 ZDP), a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4 ZDP).

Výdavky stanoveným percentom si nemôže uplatniť z príjmov z prenájmu (§ 6 ods. 3 ZDP).

Podnikateľ, ktorý nie je platiteľom DPH alebo je platiteľom tejto dane len časť roka (napr. platiteľom sa stane od augusta daného roka), si môže uplatniť výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov dosiahnutých z § 6 ods. 1, 2 ZDP a tiež ods. 4 ZDP Mesačný limit paušálnych výdavkov sa neuplatňuje.

Podnikateľ počas uplatňovania výdavkov týmto spôsobom nie je účtovnou jednotkou (nevedie účtovníctvo), je však povinný viesť evidenciu o:

a) príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,

b) zásobách a pohľadávkach.

Podnikateľ, ktorý sa stal platiteľom dane z pridanej hodnoty počas roka a uplatňuje výdavky stanoveným percentom z príjmov, je povinný od nasledujúceho roka výdavky uplatňovať preukázateľným spôsobom, t. j. riadne vedeným jednoduchým alebo podvojným účtovníctvom, resp. daňovou evidenciou.

Ak podnikateľ s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP (nie podľa § 6 ods. 4 ZDP) uplatní výdavky stanoveným percentom z príjmov, sú v sumách výdavkov zahrnuté všetky výdavky vynaložené v súvislosti s dosahovaním, zabezpečovaním a udržiavaním zdaniteľných príjmov, okrem povinného poistného a príspevkov, ktoré je povinný platiť podnikateľ ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO). To znamená, že si zdaniteľné príjmy môže znížiť o stanovené percento výdavkov z úhrnu príjmov a súčasne o zaplatené povinné poistné do Sociálnej poisťovne a do príslušnej zdravotnej poisťovne. Úhradu povinného poistného musí preukázať (napr. výpismi z bankového účtu).

Podnikateľ, ktorý má príjmy z prenájmu nehnuteľností (§ 6 ods. 3 ZDP) si nemôže uplatniť výdavky stanoveným percentom z príjmov, má možnosť preukazovať vynaložené daňové výdavky takto:

- vedením evidencie počas celého zdaňovacieho obdobia (§ 6 ods. 11 ZDP),

- vedením jednoduchého účtovníctva alebo podvojného účtovníctva, i keď táto povinnosť nevyplýva zo zákona o účtovníctve (nie je účtovnou jednotkou, nezostavuje účtovnú závierku).


Podnikateľ P. Šťastný získal v rámci reštitúcie obchodné priestory, ktoré prenajíma na základe zmluvy o prenájme obchodnej spoločnosti Kara. Na základe nájomnej zmluvy, všetky služby spojené s prevádzkou obchodných priestorov (opravy, údržba, upratovanie, spotreba energie, vody, plynu) si zabezpečuje a hradí užívateľ - spoločnosť Kara.

Ročné príjmy z prenájmu: 4 500 €, výdavky k týmto príjmom nepreukazuje ani vedením účtovníctva ani vedením evidencie podľa § 6 ods.11 ZDP, preto si nemôže príjmy z prenájmu znížiť o žiadne výdavky. Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti si môže znížiť o 500 eur ročne - oslobodenie uvedených príjmov o fixne stanovenú sumu umožňuje ZDP§ 9 ods. 1 písm. g). Ak tieto príjmy presiahnu 500 €, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto stanovenú sumu.

Druh príjmu   príjmy   výdavky   ČZD   
z prenájmu nehnuteľnosti(§ 6 ods. 3 ZDP)   4 000    0    4 000    

V prípade, že by podnikateľ P. Šťastný okrem prenájmu obchodných priestorov poskytoval aj ostatné služby spojené s prenájmom na vlastné náklady (opravy, údržbu, upratovanie), išlo by o príjmy zo živnosti, ktoré by na základe živnostenského oprávnenia zdaňoval podľa § 6 ods. 1 písm. b) ZDP ako príjmy zo živnosti.


Podľa ZDP je možné kombinovať spôsoby uplatnenia výdavkov v rámci § 6 ods. 1, 2, 4 a ods. 3 ZDP takto:

- z príjmov z podnikania (§ 6 ods.1 ZDP), z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2 ZDP) a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4 ZDP) si podnikateľ uplatní výdavky stanoveným percentom z uvedených príjmov (vo výške 60%, ) a z príjmov z prenájmu (§ 6 ods. 3 ZDP) skutočné, preukázateľne vynaložené výdavky,

- z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z použitia diela a umeleckého výkonu si podnikateľ uplatní skutočne vynaložené preukázateľné výdavky a z príjmov z prenájmu si taktiež uplatní skutočné preukázateľne vynaložené výdavky,

- nemožno však kombinovať preukázateľné výdavky s paušálnymi pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP; v tomto prípade si musí podnikateľ zvoliť jeden zo spôsobov (ak splňuje podmienky).


Podnikateľka J. Norková, ktorá je poberateľkou starobného dôchodku, dosiahla za zdaňovacie obdobie príjmy zo živnosti vo výške 18 000 € a z prenájmu chaty 2 000 €. Preukázateľne zaplatené poistné do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne z bežného účtu je vo výške 1 350 €. Výdavky zo živnosti (§ 6 ods.1ZDP) uplatňuje stanoveným percentom z príjmov. Výdavky, ktoré sa vzťahujú k príjmom z prenájmu chaty vykázala vo výške 1000 €.

Prehľad príjmov a výdavkov podľa § 6 ZDP:

- príjmy z podnikania - zo živnosti 18 000 €

- výdavky: 60 % z príjmov zo živnosti 10 800 €

- zaplatené povinné poistné 1 350 €

- príjmy z prenájmu 2 000 €,

- preukázateľne vynaložené výdavky súvisiace s prenájmom 1 000 €.

Druh príjmu (ZDP)   Príjmy(€)  Výdavky(€)  ČZD/daňová strata)(€)  
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk