dnes je 15.4.2024

Input:

Čiastkový základ dane z ostatných príjmov

28.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.4 Čiastkový základ dane z ostatných príjmov

prof. Ing. Anna Baštincová CSc., Ing. Viera Mezeiová

Za ostatné príjmy sa považujú také príjmy, ktoré majú náhodný, príležitostný alebo jednorazový charakter a nepatria medzi príjmy podľa § 5 až § 7 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP). Ostatné príjmy z dôvodu ich rôznorodosti nie je možné vymedziť presne a vyčerpávajúcim spôsobom.

Podľa § 8 ZDP medzi ostatné príjmy patria najmä:

1. príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí,

2. príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností,

3. príjmy z predaja hnuteľných vecí,

4. príjmy z prevodu opcií,

5. príjmy z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv