dnes je 28.10.2020

Input:

Čiastkový základ dane z ostatných príjmov

28.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.4 Čiastkový základ dane z ostatných príjmov

prof. Ing. Anna Baštincová CSc., Ing. Viera Mezeiová

Za ostatné príjmy sa považujú také príjmy, ktoré majú náhodný, príležitostný alebo jednorazový charakter a nepatria medzi príjmy podľa § 5 až § 7 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP). Ostatné príjmy z dôvodu ich rôznorodosti nie je možné vymedziť presne a vyčerpávajúcim spôsobom.

Podľa § 8 ZDP medzi ostatné príjmy patria najmä:

1. príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí,

2. príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností,

3. príjmy z predaja hnuteľných vecí,

4. príjmy z prevodu opcií,

5. príjmy z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva,

6. príjmy zo zdedených práv z priemyselného a iného duševného vlastníctva vrátane autorských práv a práv príbuzných autorskému právu,

7. dôchodky a podobné opakujúce sa pôžitky,

8. výhry v lotériách a iných podobných hrách a výhry z reklamných súťaží a žrebovaní,

9. ceny z verejných súťaží, ceny zo súťaží, v ktorých je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže alebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže a ceny zo športových súťaží (ak nejde o športovú činnosť vykonávanú v rámci inej samostatnej zárobkovej činnosti – § 6 ods. 2 písm. b),

10. príjmy z derivátových operácií.

Medzi príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva (ad a) možno zaradiť napr. príjmy z príležitostného predaja lesných produktov, húb, liečivých rastlín, za predaj výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti (ak ju nevykonáva samostatne hospodáriaci roľník na základe osvedčenia sústavne v rámci podnikania). Za príjem z príležitostnej činnosti sa podľa tohto ustanovenia sa príjem dosahovaný z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu, ak vyplácajúci daňovník, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami podľa § 6 ZDP, môže znížiť základ dane podľa § 17 až 29 ZDP o odmenu vyplatenú na základe dokladu spĺňajúceho náležitosti účtovného dokladu.

Medzi príjmy z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí patrí napr. príjem za prenájom motorového vozidla, prívesu, kosačky, elektrickej píly, počítača [nie sústavný prenájom hnuteľných vecí, ktorý možno vykonávať len na základe živnostenského oprávnenia - išlo by o príjem z podnikania § 6 ods. 1 písm. b)ZDP].

Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahŕňajú uvedené druhy príjmov znížené o výdavky preukázateľne vynaložené na ich dosiahnutie. Ak sú výdavky spojené s jednotlivým druhom príjmu vyššie ako príjmy, na rozdiel sa neprihliada (nemožno z nich vykázať stratu).

Daňovník si môže pri príjmoch z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva uplatniť výdavky vo výške 25 % z týchto príjmov najviac do výšky 5 040 eur ročne, ak neuplatní výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie príjmov. Uplatnenie výdavkov uvedeným percentom z príjmov sa nevzťahuje na príjmy z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí. Z uvedeného vyplýva, že pri určení čiastkového základu dane z týchto príjmov je možné uplatniť iba výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie príjmov a to najviac do výšky jednotlivého druhu príjmu, t. j. príjmov uvádzaných v jednotlivých písmenách § 8 ods. 1 ZDP.

Medzi príjmy z prevodu nehnuteľností (ad b) patria napr. príjmy z predaja bytu, obytného domu, pozemku. Príjem z predaja nehnuteľnosti sa zahrnie do základu dane (čiastkového základu dane) v tom zdaňovacom období, v ktorom ho daňovník prijal, bez ohľadu na to, v ktorom zdaňovacom období nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti kupujúci.

Príjmy z predaja hnuteľných vecí (ad c) sú od dane z príjmov oslobodené.Za hnuteľnú vec sa nepovažuje cenný papier. Výnimkou je príjem z predaja hnuteľnej veci, ktorá bola zahrnutá do obchodného majetku - tento príjem je súčasťou čiastkového základu dane, ak podnikateľ hnuteľnú vec predá do 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku.

Pri určení základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z predaja nehnuteľností, hnuteľných vecí, cenných papierov, príjmov z prevodu opcií a obchodných podielov (písm. b, c, d, e) je daňovým výdavkom cena, za ktorú daňovník vec preukázateľne nadobudol. Pri príjmoch z predaja uvedených druhov majetku je daňovým výdavkom (§ 8 ods. 5 ZDP) kúpna cena preukázateľne zaplatená za vec, cenný papier, opciu, zostatková cena pri odpisovanom majetku zahrnutom v obchodnom majetku, finančné prostriedky vynaložené preukázateľne na technické zhodnotenie, opravu a údržbu vecí, výdavky preukázateľne vynaložené na obstaranie majetku alebo jeho výrobu vo vlastnej réžii (za výdavok sa neuzná hodnota podnikateľovej vlastnej práce na výrobe alebo zhodnotení danej veci).

Pri príjmoch z prevodu účasti podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti a prevodu členských práv družstva sa za výdavok považuje vklad do obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo obstarávacia cena podielu.

V súvislosti s uvedenými druhmi ostatných príjmov (§ 8 ods. 1 ZDP) je potrebné upozorniť na možnosť ich oslobodenia od dane z príjmov, ak spĺňajú stanovený predpoklad uvedený v§ 9 ods. 1 písm. g) ZDP. Podmienkou je, že úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur. Ak takto vymedzené príjmy presiahnu 500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu. Výdavky k príjmom zahrnovaným do základu dane sa zistia rovnakým pomerom ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom.

Podľa § 9 ods. 1 písm. g) ZDP je od dane z príjmov oslobodený úhrn príjmov:

- z prenájmu (§ 6 ods. 3),

- z príležitostných činností, poľnohospodárskej výroby (§ 8 ods. 1 písm. a)),

- z predaja opcií (§ 8 ods. 1 písm. d)),

- z predaja cenných papierov (§ 8 ods. 1 písm. e)),

- z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo prevodu členských práv družstva (§ 8 ods. 1 písm. f)) o daňový výdavok (§ 8 ods. 5), ak nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur. Ak takto vymedzený rozdiel medzi úhrnom príjmov a úhrnom výdavkov presiahne 500 eur, do základu dane sa zahrnie len rozdiel nad takto ustanovenú sumu.


P. Majko, ktorý je poberateľom starobného dôchodku, prenajíma garáž. Jeho ročný príjem z prenájmu garáže je 500 eur. Tento príjem je od dane oslobodený, pretože výška príjmu z nájomného (§ 6 ods. 3 ZDP) nepresiahla zákonom stanovenú sumu.


P. Dobrota mal ročný príjem zo závislej činnosti vo výške 15 000 eur a ročný príjem z prenájmu bytu 4 800 eur (mesačne 400 eur). Výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov z prenájmu vykázal vo výške 2 400 eur.

Príjmy z prenájmu bytu je povinný priznať k zdaneniu podaním daňového priznania. V daňovom priznaní uvedie sumu zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti a zdaniteľných

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk