dnes je 1.10.2020

Input:

Charakteristika štruktúry dokumentácie podnikateľa

29.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.2 Charakteristika štruktúry dokumentácie podnikateľa

Ing. Júlia Kasalová, CSc.; Ing. Peter Horniaček

Dokumentáciu podnikateľa charakterizujú tieto skupiny dokumentov:

  • Všeobecné dokumenty (zmluvy, korešpondencia, záznamy z pracovných stretnutí)

  • Agenda riadenia (oprávnenia, licencie k vykonávaniu príslušnej podnikateľskej činnosti, Protokoly a notárske zápisnice)

  • Obchodná agenda (zmluvy o účtoch v bankách, obchodné podmienky, vyhľadávanie obchodných partnerov, zoznam zákazníkov a dodávateľov, cenníky, ponukové listy, dopytové dokumenty, reklamné letáky a dokumenty, dodacie listy, kniha objednávok)

  • Ekonomická agenda (Faktúry, dobropisy, Knihy vydaných a prijatých faktúr, Prevodky, Pokladničné doklady, Bankové doklady - výpisy z bankových účtov, Doklady súvisiace s evidenciou majetku, Účtovné knihy a zápisy, Interné účtovné doklady, Inventúrne súpisy, účtovné závierky, Interné smernice, Obeh účtovných dokladov, Plán odpisov, Evidencia pohľadávok a záväzkov)

  • Technicko-prevádzková agenda (Skladová agenda, záručné listy, dokumentácia k opravám a údržbe, nájomné zmluvy, správa budov, motorových vozidiel a strojov, správa registratúry)

  • Mzdová agenda a agenda ľudských zdrojov (mzdové listy, výplatné listiny, osobná dokumentácia

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk