dnes je 30.9.2020

Input:

Charakteristika dane z príjmov fyzických osôb

18.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2 Charakteristika dane z príjmov fyzických osôb

prof. Ing. Anna Baštincová CSc.; Ing. Viera Mezeiová

Úvod

Dane predstavujú rozhodujúcu časť príjmov štátneho rozpočtu a zároveň sú nástrojom v rukách štátu na ovplyvňovanie aktivít podnikateľských subjektov. Daň z príjmov je povinná, zákonom určená platba, ktorú podnikatelia a iné daňové subjekty (iní daňovníci - napr. i občania) odvádzajú v presne určenej výške a v stanovených lehotách do štátneho rozpočtu. Je to platba neúčelová, pravidelne sa opakujúca. Daň z príjmov je platba neúčelová, pretože ten kto ju platí nevie, načo štát jeho peniaze využije. Ten, kto má vyšší príjem, by mal do štátneho rozpočtu prispieť aj vyššou čiastkou, to ale nemusí znamenať, že z neho bude aj viac čerpať.


Keby bolo platenie tejto dane založené na dobrovoľnosti, tak by ju pravdepodobne platilo len niekoľko jednotlivcov, podnikateľov a štát by nezískal dostatok zdrojov na úhradu celospoločenských potrieb. Platenie daní v právnom štáte je možné len na základe prijatej všeobecne záväznej právnej normy, daňového zákona. Povinnosť platiť daň by mala byť v zákone ustanovená zrozumiteľne a jednoznačne tak, aby každý podnikateľ a aj každý iný daňovník vedel, z čoho má daň platiť, kedy a v akej výške ju odviesť.

V prípade dane z príjmov je to zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn.n.p. účinný od 1. 1. 2004, ktorý bol viackrát novelizovaný. Citovaný zákon o dani z príjmov (ZDP) upravuje:

- daň z príjmov fyzickej osoby a právnickej osoby,

- spôsob platenia a vyberania dane z príjmov.

Daň z príjmov fyzickej osoby je upravená v druhej časti zákona (§ 3 až § 11 ZDP), daň z príjmov právnickej osoby v tretej časti ZDP (§ 12 až § 14 ZDP). Prvá časť, štvrtá časť, piata časť a šiesta časť ZDP obsahujú ustanovenia, ktoré sa týkajú tak fyzickej ako aj právnickej osoby.

Daň z príjmov fyzických osôb patrí z hľadiska jej konštrukcie k zložitejším daniam v našej daňovej sústave. Táto daň zohľadňuje rôznorodosť príjmov jednotlivých podnikateľov, iných fyzických osôb a súčasne i snahu štátu o minimalizáciu daňových únikov. Je to univerzálna daň, ktorej podliehajú všetky zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie. (Pre fyzické osoby je zdaňovacím obdobím kalendárny rok.) Vypočíta sa zo základu dane, ktorý sa skladá z čiastkových základov dane. Príjmy podľa § 7 ZDP z kapitálového majetku, z ktorých sa daň nevyberie zrážkou podľa § 43 ZDP sa od roku 2016 zdaňujú sadzbou 19 % a tvoria osobitný základ dane.

Základ dane (čiastkový základ dane) zistený z tzv. aktívnych príjmov (z príjmov zo závislej činnosti – § 5 ZDP alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti – § 6 ods. 1 a 2 ZDP resp. zo súčtu týchto príjmov) sa znižuje o

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk