dnes je 10.5.2021

Input:

Charakteristika a výpočet odpisov

28.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.1.2 Charakteristika a výpočet odpisov

Ing. Mária Petruščáková; Ing. Peter Horniaček

Opotrebenie a odpisovanie dlhodobého hmotného majetku

Osobitosťou dlhodobého hmotného majetku je jeho viacnásobné používanie v pôvodnej forme. Dlhodobým používaním sa tento majetok opotrebúva, v dôsledku čoho sa znižuje aj jeho hodnota. Príčiny opotrebenia sú dvojaké a v závislosti od nich rozoznávame opotrebenie fyzické a morálne (komerčné).

Fyzické opotrebenie

Fyzické opotrebenie sa prejavuje v znižovaní výkonnosti, produkčnej schopnosti majetku. Vzniká buď ako dôsledok intenzívneho používania pri podnikateľských aktivitách, t. j. aktívne opotrebenie alebo z dôvodu pôsobenia prírodných a iných vplyvov na majetok v období, keď sa nepoužíva – tzv. neproduktívne, pasívne opotrebenie. Fyzické opotrebenie rastie úmerne s časom alebo úmerne s intenzitou používania dlhodobého majetku.

Morálne opotrebenie

Morálne (komerčné) opotrebenie vzniká na jednej strane vplyvom technologických zmien, technického pokroku alebo zlepšení vo výrobe, kedy sa vyrába dlhodobý majetok s technicky dokonalejšími parametrami. Na druhej strane vzniká z dôvodu rastu produktivity práce, kedy sa nový majetok vyrába lacnejšie. V dôsledku takéhoto opotrebenia klesá hodnota skôr vyrobeného majetku.

Ak sa majetok opotrebúva v rámci aktívneho používania, jeho hodnota sa prenáša na nové výkony, stratená užitočnosť sa reprodukuje (obnovuje) v cene nových výkonov (výrobkov, služieb). Ak však opotrebenie prebieha v období nevyužívania, stratená užitočnosť sa adekvátne nenahrádza, nereprodukuje.

Tá časť hodnoty dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, vyjadrená v peňažnej forme, ktorá zodpovedá jeho opotrebeniu a prenáša sa na určité množstvo nových výkonov predstavuje odpis.

 

 

Z uvedeného vyplýva, že odpisy nemožno považovať jednoznačne za ukazovateľ opotrebenia dlhodobého hmotného majetku ani za nástroj reprodukcie majetku.

Od odpisov nemožno očakávať zabezpečenie prostriedkov na jednoduchú reprodukciu dlhodobého majetku, ale len náhradu vynaložených prostriedkov na tento majetok. Odpisy by mali zabezpečiť, aby sa podnikateľovi vrátili v čo najkratšej dobe a v pôvodnej výške výdavky obetované na vytvorenie nových výkonov - výdavky na nákup dlhodobého majetku. Odpisy predstavujú určité rozvrhnutie výdavkov vynaložených na nákup dlhodobého majetku počas doby jeho používania v účtovnej jednotke. Nevyhnutným predpokladom tohto rozvrhnutia je správne stanovenie doby použiteľnosti príslušného majetku v danej účtovnej jednotke. Stanovenie tejto doby je však do určitej miery problematické. Vyplýva nielen z podmienok technického, ale aj ekonomického charakteru, to znamená zabezpečiť využívaním dlhodobého majetku adekvátny prínos ekonomických úžitkov a súčasne aj optimálnu mieru rentability. Na vytváranie ekonomických podmienok, ako už bolo uvedené, má vplyv nielen intenzita používania dlhodobého majetku, ale aj technický pokrok, ceny opráv a pod. Tieto faktory nemožno presne zistiť a kvantifikovať a na základe nich vypočítať výšku ročných odpisov za dané obdobie. Preto odpisy zostanú vždy odhadom. V tomto zmysle sú odpisy prezentované aj v účtovnej legislatíve Slovenskej republiky.

Účtovné odpisy

Podľa zákona o účtovníctve dlhodobý hmotný majetok odpisuje podnikateľ ako účtovná jednotka počas predpokladanej doby používania. O majetku účtuje a odpisuje ho účtovná jednotka, ktorá ho používa (týka sa to aj dlhodobého majetku obstaraného formou finančného prenájmu, i keď právnym vlastníkom tohto majetku počas celej doby prenájmu je lízingová spoločnosť - prenajímateľ). Pozemky, predmety z drahých kovov a iný majetok vymedzený osobitnými predpismi (napr. zákonom č.115/1998 Z. z. o múzeách a galériách o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v zn. n. p., zákonom č.27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti v zn. n. p. atď )sa neodpisujú. Účtovná jednotka je povinná zostaviť odpisový plán, na základe ktorého vykonáva odpisovanie majetku. Uvedený majetok sa odpisuje len do výšky jeho ocenenia v účtovníctve. Účtovné odpisy by mali vyjadrovať reálne opotrebenie dlhodobého hmotného majetku za dané účtovné obdobie, pretože zohľadňujú skutočnú mieru použiteľnosti tohto majetku a jeho reálnu dobu životnosti resp. skutočné výkony.

Odpisový plán

Odpisový plán je metodickým prostriedkom na stanovenie účtovných odpisov.

Odpisový plán predstavuje zostavu, t.j. súhrn odpisovaného majetku vrátane plánovaných prírastkov a úbytkov v príslušnom účtovnom období, postup odpisovania (metóda, sadzby, doba účtovného odpisovania. Pri tvorbe odpisového plánu by sa malo zohľadniť predovšetkým:

  1. očakávané použitie majetku a intenzita jeho využitia,

  2. očakávané fyzické opotrebovanie majetku, ktoré závisí od bežných podmienok jeho využívania, ako je smennosť, plán opráv a údržby, starostlivosť o majetok v čase, keď sa nevyužíva,

  3. technické a morálne zastaranie,

  4. zákonné alebo iné obmedzenia na používanie majetku (napr. doba trvania lízingu),

  5. rôzna doba použiteľnosti a rôzny priebeh opotrebenia jednotlivých oddeliteľných súčastí dlhodobého majetku podľa potrieb účtovnej jednotky.

Dlhodobý majetok sa začne odpisovať v mesiaci, v ktorom bol zaradený do používania.

Výkonové a časové odpisy

Vo všeobecnosti sú známe dva základné typy odpisových metód:

  • výkonové odpisy,

  • časové odpisy.

Pri aplikácii výkonovej metódy sa odpisy vypočítavajú na báze skutočných a predpokladaných výkonov. Používajú sa najmä pri odpisovaní strojov, zariadení a motorových vozidiel.

Pri aplikácii časových odpisov je základom obstarávacia cena (reprodukčná obstarávacia cena, vlastné náklady) dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku a doba odpisovania.

Výkonové odpisy

Pri použití metódy výkonových odpisov sa berie do úvahy predpokladaný a skutočný výkon, na základe ktorého sa vypočíta ročný odpis. Pred začiatkom odpisovania sa stanoví orientačná metóda životnosti a predpokladaný výkon. Ročný odpis sa vypočíta podľa vzorca:

kde:
O = OC : (Vp x Vs)
O - ročný odpis
OC - obstarávacia cena
Vp - výkon predpokladaný
Vs - výkon skutočný v danom období


Obstarávacia cena stroja bola 8 962,36 €, orientačná doba životnosti je 11 rokov a celkový predpokladaný výkon za dobu životnosti je 2 700 000 kusov výrobkov. Skutočný výkon v prvom roku bol 60 000 kusov výrobkov, v druhom až siedmom roku 350 000 kusov výrobkov, v ôsmom až jedenástom roku 135 000 kusov výrobkov.

Výpočet ročných odpisov (pri použití metódy výkonových odpisov):

Odpis v 1. roku: 8 962,36 € : 2 700 000 x 60 000 = 199,16 €
Odpis v 2 až 7.roku: 8 962,36 € : 2 700 000 x 350 000 = 1 161,79 €
Odpis v 8. až 11.roku: 8 962,36 € : 2 700 000 x 135 000 = 448,12 €

Rok

 

Ročný výnos v ks

 

Ročný odpis v €

 

Odpisy spolu €

 

Zostatková cena účtovná v €

 

1.

 

60 000

 

199,16 €

 

199,16 €

 

8 763, 19 €

 

2. - 7.

 

350 000

 

1 161,79 €

 

6 970,72 €

 

1 792, 47 €

 

8. - 11.

 

135 000

 

448,12 €

 

1 792,47 €

 

0

 

Spolu

 

 

 

 

 

8 962,36 €

 

0

 

Časové odpisy

K najpoužívanejším metódam v praxi patrí časová lineárna (rovnomerná) odpisová metóda odpisovania dlhodobého hmotného majetku. Jej prednosťou je jednoduchosť výpočtu a rovnomerné zaťažovanie nákladov počas celej doby odpisovania. Jej nevýhodou je to, že nevyjadruje reálne opotrebenie dlhodobého hmotného majetku.
Ročný odpis sa vypočíta podľa vzorca:

kde:
O = OC : n
O - ročný odpis
OC - obstarávacia cena
n - počet rokov odpisovania


Obstarávacia cena stroja je 11 617,87 €, počet rokov odpisovania je 5 rokov.

Výpočet ročných odpisov (pri použití metódy časových odpisov):

Ročný odpis: 11 617,87 € : 5 = 2323,57 €.

Rok

 

Ročný odpis v €

 

Odpisy spolu v €

 

Zostatková cena v €

 

1.

 

2 323,57 €

 

2 323,57 €

 

9 294,30 €

 

2.

 

2 323,57 €

 

4 647,15 €

 

6 970,72 €

 

3.

 

2 323,57 €

 

6 970,72 €

 

4 647,15 €

 

4.

 

2 323,57 €

 

9 294,30 €

 

2 323,57 €

 

5.

 

2 323,57 €

 

11 617,87 €

 

0

 

Určité špecifiká má odpisovanie pestovateľských celkov trvalých porastov, zvierat a iných zložiek dlhodobého hmotného majetku.

Pri odpisovaní zvierat - základného stáda a ťažných zvierat možno postupovať tak, že sa vyjadria podielom obstarávacej ceny zníženej o predpokladanú tržbu pri brakovaní (čitateľ) a predpokladaného počtu rokov v chove základného stáda (menovateľ). Ťažné zvieratá, dostihové a plemenné kone sa odpisujú individuálne, ostatné zvieratá základného stáda možno odpisovať skupinovo.

S odpisovaním pestovateľských celkov trvalých porastov sa začína až po dosiahnutí plodonosného veku. Začiatok ich plodonosného veku zvyčajne stanovujú odrodové certifikáty dodávané spolu s dodávkou sadeníc, príp. projekty výsadby vypracované autorizovanými organizáciami.

V účtovníctve sa používa nepriamy spôsob odpisovania dlhodobého majetku,pri ktorom sa priamo neznižuje obstarávacia cena (reprodukčná obstarávacia cena, vlastné náklady) odpisovaného majetku. Ak by odpisy priamo znižovali obstarávaciu cenu, znížila by sa vypovedacia schopnosť účtovníctva o výške ich pôvodného ocenenia. Odpísané sumy sa zachytávajú oddelene ako oprávky.

Oprávky

Oprávky predstavujú sumu odpisov, ktoré už boli zahrnuté do daňových výdavkov. Kým odpisy predstavujú ročnú mieru opotrebenia, oprávky vyjadrujú výšku opotrebenia za celú dobu životnosti dlhodobého hmotného majetku, t.j. od jeho uvedenia do používania až po vyradenie. Rozdiel medzi obstarávacou cenou (reprodukčnou obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi) a sumou vytvorených oprávok tvorí účtovnú zostatkovú cenu. Odpisy sa účtujú do výšky 100% obstarávacej ceny (reprodukčnej obstarávacej, vlastných nákladov) dlhodobého hmotného majetku. Z uvedeného vyplýva, že:

Účtovná zostatková cena = obstarávacia cena (reprodukčná obstarávacia cena, vlastné náklady) - oprávky (t.j. kumulované účtovné odpisy)

 

 

V účtovnej závierke - vo výkaze o majetku a záväzkov sa dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok vykazuje v účtovnej zostatkovej cene.

Daňové odpisy

Daňové odpisy legislatívne upravuje zákon o dani z príjmov. Predstavujú tú časť výdavkov, ktorou sa vstupná cena uznáva do nákladov za dané zdaňovacie obdobie. Zákon pozná dve metódy odpisovania, a to rovnomernú a zrýchlenú.

  1. Pri rovnomernom odpisovaní sa ročný odpis určí ako podiel vstupnej ceny majetku a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu.

Odpisová skupina

 

 

 

 

 

 

Doba odpisovania

 

 

 

 

 

 

Ročný odpis

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

4 roky

 

 

 

 

 

 

1/4

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

6 rokov

 

 

 

 

 

 

1/6

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

8 rokov

 

 

 

 

 

 

1/8

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

12 rokov

 

 

 

 

 

 

1/12

 

 

 

5

 

 

20 rokov

 

 

1/20

 

6

 

 

40 rokov

 

 

1/40

 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad zmien pre porovnanie stavu, aký platil do konca roka 2011 a stavu, ktorý vstúpil do platnosti od roka 2012 novelou ZDP.

 

 

Rovnomerné odpisovanie do 31.12.2011

 

 

 

Rovnomerné odpisovanie od 1.1.2012

 

 

 

Výpočet a uplatnenie daňových odpisov:

V prvom roku odpisovania hmotného majetku sa uplatnil ročný odpis vypočítaný ako: vstupná cena / doba odpisovania ustanovená pre danú odpisovú skupinu.

 

 

 

Výpočet a uplatnenie daňových odpisov:

V prvom roku odpisovania hmotného majetku sa uplatní len pomerná časť z ročného odpisu vypočítaného podľa odseku1 § 27 ZDP a v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia. Ak počas doby odpisovania hmotného majetku:

a. nebolo vykonané technické zhodnotenie hmotného majetku, neuplatnená pomerná časť tohto ročného odpisu sa uplatní v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania hmotného majetku (§ 26 ods. 1),

b. bolo vykonané technické zhodnotenie hmotného majetku, neuplatnená pomerná časť tohto ročného odpisu sa uplatní podľa § 26 ods. 5.

 

 

 

Zaokrúhlenie ročného odpisu:

ročný odpis sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

 

 

 

Zaokrúhlenie ročného odpisu:

ročný odpis a pomerná časť z ročného odpisu sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor.

 

 

 
  • Pri zrýchlenom odpisovaní dlhodobého majetku, ktoré je od roku 2015 možné využiť len pri majetku zaradenom v odpisovej skupine 2 a 3 sa odpisovým skupinám priraďujú koeficienty pre zrýchlené odpisovanie.

Koeficient pre zrýchlené odpisovanie

 

 

 

Odpisová skupina

 

 

 

 

 

 

V prvom roku odpisovania

 

 

 

 

 

 

V ďalších rokoch odpisovania

 

 

 

 

 

 

Pre zvýšenú zostatkovú cenu

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad zmien pri výpočte a uplatnení daňových odpisov (porovnanie stavu, aký platil do konca roka 2011 a

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk