dnes je 29.9.2020

Input:

Automobil v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov

16.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.2.3.4 Automobil v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov

Ing. Marcela Prajová; Ing. Viera Mezeiová

Podľa § 143 OZ (Občianskeho zákonníka) je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Podľa § 148a ods. 1 OZ (Občianskeho zákonníka) na použitie majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov potrebuje podnikateľ pri začatí podnikania súhlas druhého manžela. Na ďalšie právne úkony súvisiace s podnikaním už súhlas druhého manžela nepotrebuje.

Rovnako ako v prípade automobilu vo výlučnom vlastníctve daňovníka, aj v prípade automobilu v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, možno tento používať ako nevložený do obchodného majetku alebo ako vložený do obchodného majetku.

Ak automobil nie je vložený do obchodného majetku a na podnikanie ho používa jeden z manželov, resp. obaja manželia, platí, že manželia uplatňujú výdavky na spotrebované pohonné látky a základnú kilometrovú náhradu (len ak nebolo zahrnuté do obchodného majetku v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach u tohto daňovníka) v súlade s § 19 ods. 2 písm. e) ZDP podľa počtu kilometrov najazdených tým ktorým z manželov.

V prípade zaplatenej dane z motorových vozidiel je daňovníkom tejto dane ten z manželov, ktorý je uvedený v technickom preukaze ako držiteľ vozidla. Daňovníkom dane z motorových vozidiel je aj ten manžel, ktorý používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaný druhý z manželov, ktorý však nepoužíva vozidlo na podnikanie. Ak napr. manželia vlastnia automobil v bezpodielovom vlastníctve manželov, ako držiteľ vozidla je v technickom preukaze uvedený manžel, ktorý nepodniká a automobil používa v súvislosti so svojím podnikaním manželka, táto je daňovníkom dane z motorových vozidiel a manželkou zaplatená daň z motorových vozidiel je jej daňovým výdavkom.

Ak je automobil zaradený v obchodnom majetku a na podnikanie ho používa len jeden z manželov, zaradí automobil do obchodného majetku ten z manželov, ktorý ho používa na podnikanie. Ak automobil v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov používajú na podnikanie obaja manželia - podnikatelia, pri zaradení automobilu do obchodného majetku, uplatnení daňových výdavkov a zdanení príjmu z prípadného predaja automobilu sa postupuje podľa § 6 ods. 15 ZDP (Hnuteľné veci a nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ktoré využívajú na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov obaja manželia, zahrnie do obchodného majetku jeden z manželov. Výdavky súvisiace s využívaním týchto hnuteľných vecí a nehnuteľností sa rozdelia medzi oboch manželov v pomere, v akom ich využívajú pri svojej činnosti; v takomto pomere sa rozdelí aj príjem z ich predaja.) a automobil zahrnie do obchodného majetku len jeden z manželov. Je výlučne na rozhodnutí manželov, ktorý z nich bude o automobile účtovať v knihe dlhodobého hmotného majetku.

Výdavky súvisiace s využívaním vozidla v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov na podnikanie oboma manželmi sa rozdelia medzi manželov v rovnakom pomere, v akom vozidlo využívajú pri svojej činnosti. Stanovenie pomeru, v akom vozidlo manželia na podnikanie využívajú, je v danom prípade smerodajné a pri jeho stanovení je možné vychádzať napr. z počtu kilometrov najazdených manželmi.


Manželia využívajú na podnikanie automobil v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. V obchodnom majetku má automobil zaradený manžel. Podľa knihy jázd manželka najazdila 1 500 km a manžel 4 500 km. Automobil teda manželia využívajú na podnikanie v pomere 1: 3 a v rovnakom pomere si budú deliť všetky výdavky súvisiace s využívaním automobilu na podnikanie.

Rozdelenie výdavkov v rovnakom pomere, v akom je automobil manželmi využívaný na podnikanie, sa týka všetkých výdavkov, teda napr. odpisov automobilu, výdavkov na opravu automobilu, zákonného poistenia, havarijného poistenia, zaplatenej dane z motorových vozidiel, diaľničných známok a pod.


Manželia, obaja podnikatelia, využívajú v súvislosti s podnikaním automobil, ktorý majú v bezpodielovom spoluvlastníctve. Automobil má v obchodnom majetku zahrnutý manžel. Ročný odpis automobilu je 5 451€. Manželia používajú automobil na podnikanie v pomere 80 % manžel a 20 % manželka. Manžel v priebehu zdaňovacieho obdobia zaúčtoval v peňažnom denníku ako výdavky ovplyvňujúce základ dane:

- úhradu zákonného poistenia vo výške 138 €,

- úhradu dane z motorových vozidiel

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk