dnes je 28.10.2020

Input:

Automobil nevložený do obchodného majetku fyzickej osoby

11.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.2.3.2 Automobil nevložený do obchodného majetku fyzickej osoby

Ing. Marcela Prajová; Ing. Viera Mezeiová

Najmä u malých a stredných podnikateľov je častou formou používania automobilu v podnikaní využívanie vlastného súkromného automobilu nezaradeného v obchodnom majetku.

Tak ako pri všetkých daňových výdavkoch aj v prípade používania vozidla nevloženého do obchodného majetku je potrebné vychádzať zo všeobecnej definície daňového výdavku vymedzenej zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP).

Z definície daňového výdavku vymedzenej v § 2 písm. i) ZDP príjmov vyplýva, že výdavok je možné uznať za daňový len vtedy, ak spĺňa všetky tieto podmienky:

- výdavok musí súvisieť so zdaniteľným príjmom;

- výdavok musí byť preukázateľne vynaložený;

- výdavok musí byť zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka, resp. zaevidovaný v evidencii podľa § 6 ods. 11 ZDP;

- pri započítaní výšky daňového výdavku je nutné dodržiavať stanovené limity.

Ak daňovník používa v súvislosti s podnikaním automobil nezaradený do obchodného majetku, je možné ako daňové výdavky uplatniť za podmienok ustanovených v ZDP [§ 19 ods. 2 písm. e) ZDP alebo § 19 ods. 2 písm. l) ZDP] výdavky na spotrebované pohonné látky, výdavky vo výške základnej kilometrovej náhrady a zaplatenú daň z motorových vozidiel.

Uplatnenie daňových výdavkov podľa § 19 ods. 2 písm. e) ZDP

Ustanovenie § 19 ods. 2 písm. e) ZDP umožňuje daňovníkovi s príjmami z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti uplatniť do daňových výdavkov výdavky na stravovanie, ubytovanie, cestovné dopravnými prostriedkami, nevyhnutné výdavky spojené s výkonom činnosti na inom mieste, ako je táto pravidelne vykonávaná, vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku a má nárok na uplatnenie výdavkov:

- vo výške náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase nákupu ale len ak nebolo zahrnuté do obchodného majetku v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach u tohto daňovníka, môže uplatniť aj výdavky (náklady) do výšky základnej náhrady za každý kilometer jazdy alebo

- vo forme paušálnych výdavkov do výšky 50% celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia.

Ustanovenie § 19 ods. 2 písm. e) ZDP sa týka len daňovníkov dane z príjmov fyzických osôb, ktorí poberajú príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, netýka sa však daňovníkov s príjmami z prenájmu a s príjmami z použitia diela a umeleckého výkonu (príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2ZDP).

Podmienky pre uplatnenie výdavkov podľa § 19 ods. 2 písm. e) ZDP

1. Prvou a základnou podmienkou uplatnenia náhrady za spotrebované pohonné látky a základnej kilometrovej náhrady, resp. paušálnych výdavkov do výšky 50% preukázaného nákupu pohonných látok do daňových výdavkov je, že musí ísť o výdavky vynaložené v súvislosti s výkonom činnosti na inom mieste ako je táto pravidelne vykonávaná. ZDP ani žiadny iný predpis nevymedzuje pojem „miesto pravidelného výkonu činnosti”. U niektorých činností je možné jednoznačne určiť miesto pravidelného výkonu činnosti (napr. obuvník, architekt a pod.)


Daňovník – audítor, vykonáva svoju činnosť prevažne vo svojej kancelárii. Okrem toho navštevuje a audítorskú činnosť vykonáva aj v priestoroch svojich klientov. Na cestovanie používa vlastné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku. Keďže svoju činnosť pravidelne vykonáva v kancelárii, pri ceste z domu do kancelárie si nemôže uplatniť výdavky podľa § 19 ods. 2 písm. e) ZDP. Tieto výdavky si môže uplatniť len v súvislosti s výkonom svojej činnosti u klientov.

Pri niektorých činnostiach nie je možné určiť miesto, kde sa činnosť pravidelne vykonáva (napr. maliar, murár atď.). Nie je však možné povedať, že takýto daňovník si nemôže uplatniť výdavky podľa § 19 ods. 2 písm. e) ZDP. U daňovníkov, ktorých povaha podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti neumožňuje výkon ich činnosti na pravidelnom mieste, je potrebné vychádzať zo živnostenského oprávnenia, v ktorom sa uvádza miesto podnikania.

Pri určení miesta pravidelného výkonu činnosti však treba v každom prípade postupovať individuálne.


Daňovník – maliar, nemá stále miesto výkonu činnosti, teda nemá miesto, v ktorom svoju podnikateľskú činnosť pravidelne vykonáva. V tomto prípade sa za miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, považuje miesto podnikania uvedené v živnostenskom liste. Ak bude daňovník na cestu k jednotlivým zákazníkom používať svoje vlastné osobné motorové vozidlo, ktoré nemá zaradené do obchodného majetku, môže si do daňových výdavkov uplatniť výdavky podľa § 19 ods. 2 písm. e) ZDP.

2. Druhou podmienkou na uplatnenie vyššie vymedzených výdavkov je, že daňovník musí na cestovanie použiť vlastné osobné motorové vozidlo. Výdavky podľa § 19 ods. 2 písm. e) ZDP nie je možné uplatniť pri nákladnom vozidle a ani pri vozidle, ktoré daňovník nemá vo vlastníctve (napr. vozidlo používané na základe zmluvy o výpožičke, vozidlo prenajaté bez ohľadu na to, či ide o operatívny prenájom alebo o finančný prenájom).


Daňovník prevádzkuje maloobchod a pri dovoze tovaru používa na základe zmluvy o výpožičke osobné motorové vozidlo svojho otca. V súvislosti s týmito cestami nemá nárok na uplatnenie podľa § 19 ods. 2 písm. e) ZDP, pretože v súvislosti s výkonom činnosti na inom mieste, ako je táto pravidelne vykonávaná, nepoužíva vlastné osobné motorové vozidlo. Do daňových výdavkov môže daňovník uplatniť len výdavky na spotrebované pohonné látky podľa § 19 ods. 2 písm. l) ZDP.

V prípade vozidla, ktoré je v bezpodielovom vlastníctve manželov, nie je rozhodujúce, ktorý z manželov je uvedený v technickom preukaze ako držiteľ vozidla, ale to, že obaja manželia vozidlo vlastnia.

3. Treťou podmienkou na uplatnenie výdavkov na § 19 ods. 2 písm. e) ZDP je, že musí ísť o vozidlo, ktoré nie je zaradené do obchodného majetku daňovníka. Vozidlo nesmie byť zaradené v obchodnom majetku v čase jeho použitia v súvislosti s výkonom činnosti na inom mieste ako je táto pravidelne vykonávaná. Základnú náhradu za každý km jazdy si však môže uplatniť tento daňovník len vtedy, ak toto vlastné osobné motorové vozidlo nebolo zahrnuté do obchodného majetku ani v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach u tohto daňovníka.

Náhrada za spotrebované pohonné látky a základná kilometrová náhrada

Podľa § 19 ods. 2 písm. e) bod 1 ZDP má daňovník za zákonom ustanovených podmienok nárok na uplatnenie výdavkov do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu a ak toto vozidlo nebolo zahrnuté do obchodného majetku ani v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach u tohto daňovníka, môže uplatniť aj výdavky (náklady) do výšky základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa zákona o cestovných náhradách.

Pri výpočte náhrady za spotrebované pohonné látky sa vychádza z § 7 ods. 6 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách (č. 283/2002 Z.z.). Spotreba sa prepočíta podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze alebo v osvedčení o evidencii vozidla takto:

- Ak je v technickom preukaze uvedená spotreba len podľa príslušnej slovenskej technickej normy, na výpočet sa použije spotreba podľa tejto normy. Pri jazde vozidla v meste sa spotreba určená podľa slovenskej technickej normy zvýši o 40 %.

- Ak je v technickom preukaze uvedená spotreba podľa slovenskej technickej normy aj predpisu Európskej hospodárskej komisie (ďalej len EHK) alebo len podľa predpisu EHK, na výpočet sa použije spotreba podľa predpisu EHK vypočítaná aritmetickým priemerom. Pri jazde vozidla v meste sa použije spotreba určená na jazdu v meste.

- Ak je v technickom preukaze uvedená spotreba podľa osobitného predpisu (s odkazom na Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 374/2006 Z. z. o technických požiadavkách na meranie emisií oxidu uhličitého a spotreby paliva motorových vozidiel), v členení na mestský cyklus, mimomestský cyklus a kombinovaný cyklus, na výpočet sa použije spotreba zodpovedajúca príslušnému cyklu premávky alebo kombinácii jednotlivých cyklov premávky, odvodených od konkrétneho režimu jazdy cestného motorového vozidla.

- Ak je v technickom preukaze cestného motorového vozidla uvedená spotreba podľa osobitného predpisu bez členenia na cykly, na výpočet sa použije spotreba podľa tohto osobitného predpisu. Pri jazde cestného motorového vozidla v meste sa spotreba zvýši o 20 %.

ZDP stanovuje, že náhrada za spotrebované pohonné látky sa počíta podľa cien platných v čase nákupu pohonných látok. Znamená to, že daňovník musí spotrebu pohonných látok preukazovať dokladom o ich nákupe.

Sumu základnej kilometrovej náhrady za každý kilometer jazdy pre osobné cestné vozidlá ustanovuje od 1. 1. 2009 Opatrenie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 632/2008 Z. z. vo výške 0,183 eura za kilometer.

V sume základnej náhrady sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace s používaním automobilu, napr. poistenie, opravy a údržba automobilu a pod. Z toho dôvodu od roku 2015 si túto základnú náhradu môže daňovník uplatniť v súvislosti s vlastným motorovým vozidlom, len vtedy, ak vozidlo nebolo zahrnuté do obchodného majetku v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach u tohto daňovníka.

Paušálne výdavky do výšky 50 % celkového preukázaného nákupu pohonných látok

Ustanovenie § 19 ods. 2 písm. e) bod 2 ZDP umožňuje od 01. 01. 2014 daňovníkovi, ktorý používa v súvislosti s výkonom činnosti na inom mieste, ako je táto, pravidelne vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, uplatniť (ak sa tak rozhodne) nie náhradu za spotrebované pohonné látky a základnú kilometrovú náhradu, ale paušálne výdavky na spotrebované pohonné látky do výšky 50 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov. Počet najazdených kilometrov daňovník zistí zo stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne.

ZDP nedefinuje pojem primeraný počet najazdených kilometrov. Ak sa daňovník rozhodne uplatniť výdavky na spotrebované pohonné látky vo forme paušálnych výdavkov podľa § 19 ods. 2 písm. e) bod 2 ZDP, je povinný vychádzať z počtu najazdených kilometrov za príslušný rok, ktoré sa zistia zo stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne. K celkovému počtu najazdených kilometrov musí byť uplatnená primeraná spotreba pohonných látok.

Ak by daňovník v súvislosti s výkonom svojej činnosti na inom mieste, ako je táto pravidelne vykonávaná, používal viacero vlastných osobných motorových vozidiel nezaradených do obchodného majetku, môže na každé auto použiť iný spôsob uplatňovania daňových výdavkov, t. j., pri jednom automobile môže uplatniť postup podľa § 19 ods. 2 písm. e) bod 1 ZDP, t. j. uplatňovať náhradu za spotrebované pohonné látky a základnú kilometrovú náhradu a pri druhom automobile môže uplatniť postup podľa § 19 ods. 2 písm. e) bod 2 ZDP, t. j. uplatniť paušálne výdavky na pohonné látky.

Ak daňovník používa v súvislosti s podnikaním vozidlo nevložené do obchodného majetku, avšak nespĺňa podmienky ustanovené v § 19 ods. 2 písm. e) ZDP, napr. používa vozidlo, ktoré nie je jeho vlastné, ale je obstarávané formou finančného prenájmu, resp. používa v súvislosti s podnikaním vlastné nákladné motorové vozidlo, nemôže pri uplatňovaní daňových výdavkov

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk