dnes je 24.9.2020

Input:

Akú formu podnikania si zvoliť?

8.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.9 Akú formu podnikania si zvoliť?

Mgr. Jana Takáčová

Po rozhodnutí osoby začať podnikať nasleduje jedna z najťažších úloh, a to zvoliť si vhodnú formu podnikania, ktorá bude budúcemu podnikateľovi plne vyhovovať vo všetkých smeroch, nakoľko všetky formy majú svoje pre aj proti. Podľa slovenskej legislatívy si tak môžu osoby vyberať medzi živnosťou, ktorú prevádzkuje fyzická osoba samostatne, niektorou z obchodných spoločností ako právnických osôb (spoločnosť s ručením obmedzeným, verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, akciová spoločnosť) alebo družstvom, ktoré upravuje Obchodný zákonník. Od januára 2017 navyše pribudla nová forma podnikania, ktorou je jednoduchá spoločnosť na akcie. Je ideálna pre startupy, nakoľko minimálne základné imanie je len 1 euro.

Hneď prvý rozdiel vidíme v počte osôb, ktoré sa na podnikaní podieľajú. Kým živnostník vystupuje samostatne, všetky ostatné formy podnikania môže tvoriť viacero osôb. Akúsi výnimku predstavuje jednoosobová spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej s. r. o.). Dôležité je však dopodrobna si naštudovať podmienky ich prevádzkovania, či si niektorá z foriem podnikania pre svoj výkon nevyžaduje vzdelanie, prax alebo odbornú skúšku. V podmienkach, ktoré zákony u nás zakotvujú, sa prevažná väčšina osôb rozhoduje medzi živnosťou a s. r. o. Prinášame vám prehľad tých najdôležitejších rozdielov, ktoré treba vziať už v úvode do úvahy:

a) Najvýraznejší rozdiel medzi živnosťou a s. r. o. spočíva v ručení za záväzky podnikateľov. Samostatne zárobkovo činné osoby ručia celým svojim majetkom (obchodným ale aj osobným), pričom v prípade s. r. o. je ručenie osobným majetkom obmedzené len do výšky nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Na druhej strane je však potrebné dodať, že pri živnosti je možné kedykoľvek zarobené peniaze „vybrať a použiť”, čo pri s. r. o. len tak možné nie je.

b) S. r. o. ako jedna z foriem obchodných spoločností si pri svojom vzniku vyžaduje vstupný vklad, ktorý sa pri podnikaní môže využiť na nákup potrieb či platení služieb. Živnosť na druhej strane nič podobné nevyžaduje. Pre rok 2017 je minimálna výška základného imania s. r. o. vo výške 5 000,- EUR.

c) Čo sa týka administratívy, živnosti sú menej náročné, nakoľko aj ich založenie je rýchle a lacnejšie. Živnosť možno kedykoľvek na nejaký čas prerušiť ale aj úplne zrušiť, čo pri s. r. o. možné nie je. Ak sa osoba rozhodne založiť si živnosť, je potrebné toto založenie ohlásiť na miestne príslušnom úrade a zaplatiť správny poplatok. Ohlásenie je možné vykonať osobne, ale aj elektronicky. Pri voľnej živnosti sú poplatky najnižšie, pri remeselnej a viazanej živnosti je suma vyššia. Pri elektronickom ohlásení živnosti sa ceny správnych poplatkov znižujú na polovicu a pri voľných živnostiach sa neplatia dokonca žiadne. Odo dňa ohlásenia je možné začať podnikať. Štart s.r.o. si vyžaduje dva kroky, a to založenie a vznik. Zakladá sa tak podpísaním zakladacieho dokumentu a následne bude spoločnosť zapísaná do obchodného registra k čomu je potrebný súhlas správcu dane. Tu je teda čas potrebný na začatie podnikania omnoho dlhší.

d) Rozdielna je aj

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk