dnes je 15.4.2024

Input:

99/2007 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

99/2007 Z.z.
zákon
zo 7. februára 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike
a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písmeno d) znie:
„d) dodávateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom povolenia na rozvod tepla alebo sa na ňu vzťahuje oznamovacia povinnosť podľa § 11 a ktorá dodáva teplo odberateľovi alebo množstvo dodaného tepla rozpočítava konečnému spotrebiteľovi,”.
2. V § 2 písm. o) sa na konci pripájajú slová: „alebo zmluvne dohodnuté miesto na dodávku teplej úžitkovej vody pre jedného odberateľa,”.
3. V § 2 písmeno s) znie:
„s) teplom v teplej úžitkovej vode spotrebované teplo na prípravu teplej úžitkovej vody v mieste jej prípravy.”.
4. V § 4 odsek 2 znie:
„(2) Vzdelanie a prax sa preukazujú úradne osvedčeným odpisom dokladov
a) o ukončení stredného odborného vzdelania technického zamerania a o vykonaní sedemročnej odbornej praxe v oblasti výroby a rozvodu tepla,
b) o ukončení úplného stredného odborného vzdelania technického alebo ekonomického zamerania a o vykonaní šesťročnej odbornej praxe v oblasti výroby a rozvodu tepla,
c) o ukončení úplného stredného odborného vzdelania s pomaturitným štúdiom technického alebo ekonomického zamerania a o vykonaní päťročnej odbornej praxe v oblasti výroby a rozvodu tepla,
d) o ukončení vysokoškolského vzdelania5prvého stupňa technického alebo ekonomického zamerania a o vykonaní štvorročnej odbornej praxe v oblasti výroby a rozvodu tepla, alebo
e) o ukončení vysokoškolského vzdelania5druhého stupňa technického alebo ekonomického zamerania a o vykonaní trojročnej odbornej praxe v oblasti výroby a rozvodu tepla.”.
5. V § 4 ods. 4 sa vypúšťa slovo „sa” a za slovo „vydáva” sa vkladá slovo „ministerstvo”.
6. V § 5 ods. 3 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „ak je podnikateľom v oblasti tepelnej energetiky zahraničná fyzická osoba, musí mať pobyt na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,”.
7. V § 5 ods. 4 sa vypúšťajú písmená b) a e).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
8. V § 5 ods. 5 písmeno d) znie:
„d) meno, priezvisko, trvalý pobyt štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu právnickej osoby, a ak je podnikateľom v oblasti tepelnej energetiky zahraničná právnická osoba, musí mať sídlo alebo organizačnú jednotku, na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,”.
9. V § 5 ods. 6 sa vypúšťa písmeno e).
10. V § 5 odsek 7 znie:
„(7) Fyzická osoba a právnická osoba, okrem dokladov uvedených v odsekoch 3 a 5 k žiadosti podľa odseku 2 doloží aj
a) doklad o vlastníckom vzťahu alebo o inom právnom vzťahu k sústave tepelných zariadení, na ktorých chce podnikať,
b) záväzné stanovisko obce o súlade požadovaného rozsahu a miesta, predmetu