dnes je 13.4.2024

Input:

94/2020 Z.z., Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 374/2019 Z. z.

94/2020 Z. z.
ZÁKON
z 22. apríla 2020,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 374/2019 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 374/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
㤠32
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie,núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhlásenéhov súvislosti s ochorením COVID-19
(1) Počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia”) môže žiadateľ podať žiadosť o štatút aj elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu alebo bez kvalifikovanej elektronickej pečate.75
(2) Počas trvania krízovej situácie môže registrovaný sociálny podnik splniť povinnosť podľa § 7 ods. 6 druhej vety aj elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu alebo bez kvalifikovanej elektronickej pečate. Lehota na oznámenie zmeny skutočnosti podľa § 7 ods. 6 druhej vety, ku ktorej došlo počas trvania krízovej situácie, je 30 dní odo dňa, keď ku zmene došlo.
(3) Ak zasadnutie poradného výboru podľa § 9 ods. 9 pripadne na čas trvania krízovej situácie, považuje sa povinnosť podľa § 9 ods. 9 za splnenú, ak poradný výbor zasadne najneskôr do troch mesiacov odo dňa skončenia krízovej situácie.
(4) Počas trvania krízovej situácie lehota šiestich mesiacov podľa § 12 ods. 4 spočíva.”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 75 znie:

75Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení zákona č. 211/2019 Z. z.”.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
Zuzana Čaputová v. r.
Boris Kollár v. r.
Igor Matovič v. r.